צו הריסה - היעדר פירוט מה יש להרוס

בית המשפט ציין בפסיקתו כי הדרישה לפרט כראוי בצו ההריסה מה יש להרוס היא אומנם חשובה ויש להקפיד על קיומה אולם אין לראות בכך פגם הפוסל את ההליך משורשו. להלן החלטת בית המשפט בנושא: החלטה 1. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה משגב, שהיא המשיבה, הוציא צו הריסה מינהלי שעניינו מבנה ששיפץ בנו של המבקש ללא היתר בניה. בית משפט השלום בעכו (כבוד השופט ג'' נאסר), בהחלטתו מיום 30.6.03, דחה את בקשתו של המבקש לבטל את צו ההריסה, אולם בהסכמת המשיבה הובהר נוסח הצו ונקבע כי יחול רק על תוספת הבניה החדשה שבמבנה ולא על המבנה המקורי. המבקש ערער על ההחלטה לפני בית המשפט המחוזי (כבוד סגן הנשיא השופט ח' פיזם וכבוד השופטים י' גריל וא' רזי) אשר בפסק דינו מיום 4.12.03 דחה את הערעור, אך הורה על החזרת הדיון לבית משפט השלום לצורך "מתן ההנחיות הדרושות לצורך הגנה מתאימה על החלק הישן כך שחלק זה לא יפגע מחמת פעולת ההריסה". המבקש ביקש להרשות לו לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. המשיבה השיבה על הבקשה. 2. בבקשתו להרשות ערעור חזר בא כוח המבקש על הטענות ששטח לפני הערכאות הקודמות, שעיקרן כי היעדר פירוט נאות באשר למושא ההריסה הוא פגם חמור העושה את הצו בטל מעיקרו, וכי לא קוימה כאן חובת ההתייעצות שלפי סעיף 238א (ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. עוד ציין בא כוח המבקש כי "מלבד עבודות חיזוק פנימיות לבניין הנדון ושיפוץ פניו החיצוניים, מעולם לא ביצע בו עבודות בניה כלשהם והוא לא הוסיף לשטחו של הבניין [שלטענתו קיים מימי המנדט - י' ט'] ולו סנטימטר אחד על מה שהיה עליו מקודם". כנגדו טען בא כוח המשיבה כי יש לדחות את הבקשה על הסף מן הטעם שהוגשה לפני זמנה; לאמור, לפני הדיון הנזכר בבית משפט השלום. לגופם של דברים טוענת המשיבה כי התקלה שנפלה בניסוח הצו "אינה יורדת לשורשו של עניין, אינה מביאה לבטלותו ותוקנה בהסכמת המשיבה כבר בדיון בבית משפט השלום". 3. דין הבקשה להידחות. אכן, הטענה בדבר העדר פירוט נאות של צו ההריסה לא נבחנה לכאורה על ידי הערכאות הקודמות, אולם תוצאות העדר הפירוט תוקנו כבר בבית משפט השלום, בהחלטתו הנזכרת. הדרישה לפרט כראוי בצו ההריסה מה יש להרוס היא אומנם חשובה ויש להקפיד על קיומה, אולם משנכלל הפירוט בפסק דין באופן המונע תקלות ומאפשר לנתבע להתגונן לעצם העניין, אין לראות בכך עוד פגם הפוסל את ההליך משורשו. יתר השגותיו של המבקש, לרבות ההשגה בעניין חובת ההתייעצות, נבחנו על ידי שתי הערכאות הקודמות שדחו אותן. כך קבע בית משפט השלום כי "חרף טענתו של המבקש כי המדובר בעבודות פנימיות ואסתטיות בלבד - - - המדובר בביצוע עבודות שעל פי החוק טעונות היתר". הבקשה אינה מעלה כל שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מגדר ענינו הישיר של המבקש ואין בה היבט ציבורי עקרוני המצדיק דיון בערכאה שלישית (ראו רע"א 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123; רע"פ 6076/02 ירדנה שמר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה, תקדין עליון 2002(3), 2904). בשולי הדברים יוער כי הליך הריסה מינהלי "ראוי לו שיהא אמצעי מהיר ויעיל המאפשר תגובה על אתר לבניה בלתי חוקית" (דברי ברע"פ 6076/02 ירדנה שמר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה, תק-על 2002(3), 2904; ראו גם דברי הנשיא מ' שמגר בר"ע 273/86 פרץ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פ"ד מ(2) 445 ,447). 4. הבקשה נדחית. הריסת מבנהצו הריסהצווים