צו הריסה ללא הרשעה

החלטה זוהי בקשה לצו הריסה ללא הרשעה לפי סעיף 212 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. מנימוקי הבקשה ומהתצהיר התומך בה עולה כי מדובר בבנית מבנה המיועד למגורים ללא היתר, כאשר הבניה מתבצעת במהלך שנה זו ומצורף צילום שנערך לפני שבועיים ומחצה. לא ברור לי מדוע הצילום נערך ב- 14.7, התצהיר התומך בבקשה נערך ב- 23.7 והבקשה הוגשה רק ביום 31.7. על פניו נראה שהמבקשת עצמה רחוקה מלהזדרז ומטפלת בענין בעצלתיים. אין טענה כי המקרקעין מיועדים ליעוד אחר שאינו יעוד למגורים, ובתצהיר התומך בבקשה נאמר כי המצהירה ערכה ביקורים במקום לפני הגשת הבקשה אך מועדיהם והממצאים שנמצאו בהם אינם נזכרים בבקשה ובתצהיר כלל. בבקשה ובתצהיר נטען כי נעשו מאמצים ונסיונות אינספור לאתר את מבצעי העבירה אך לא הניבו פרי. בבקשה נטען גם, ולטענה זו אין זכר בתצהיר התומך בה, כי אנשים שנמצאים בסביבת הבנין אינם משתפים פעולה. נראה שהבקשה מבוססת על סעיף 212 (1) לחוק היינו כי אין למצוא את האדם שביצע את העבירה, או על סעיף 212 (4) היינו כי אין להוכיח מי ביצע את העבירה. אף שהמבקשת מצהירה כי טרם ביצוע ההריסה תדביק על המבנה את הצו עד חלוף המועד לערעור עפ"י סעיף 250 לחוק, נראה לי שטרם שביהמ"ש נותן צו קיצוני של הריסה עפ"י צד אחד מן הראוי לעשות יותר מכפי שנעשה עד כה. רשימת האחראים לבניה ללא היתר לחוק התכנון והבניה רחבה מאד והיא כוללת גם את הבעלים של מקרקעין ואת המחזיק בהם ולא רק את מי שאחראי ישירות לבניה בפועל. האמור בבקשה ובתצהיר בנקודה זו אינו אלא מסקנה, אולם את המסקנות צריך ביהמ"ש להסיק ותפקידה של המבקשת הוא להביא בפניו תשתית עובדתית מלאה. אני מצפה שיינתן פירוט מלא לכל הנסיונות שנטען כי נעשו לאתר את בעלי הדבר לרבות כיצד נעשו, ע"י מי, מתי וכיצד קרה שהאחראי לא פוטר. אם היו אנשים שנשאלו הייתי רוצה לדעת מיהם, היכן וכיצד נשאלו ומה נשאלו וכיצד הגיבו. לא יתכן לבקש סעד כה דרסטי על סמך טענה בעלמא כי נעשו נסיונות לאתר את בעל הדבר והם לא צלחו. כל המצב הזה נראה לי תמוה במיוחד. פרטי הנכס (גוש, חלקה וכתובת) ידועים היטב למבקשת. האם טרחה לבדוק מי רשום כבעלים ו/או כחוכר של הנכס בלשכת רישום המקרקעין או במינהל מקרקעי ישראל או בכל מקום אחר שבו עשוי להתנהל רישום לנכס הזה? האם נבדק מי רשום בספרי הרשות המקומית הרלבנטית כמחזיק בנכס (לצורך תשלום ארנונה וכיו"ב)? אם נערכו הבדיקות האלה, מתי נערכו ומה היו הממצאים ומה נעשה בממצאים? אם לא נערכו הבדיקות הללו, מדוע לא נערכו וכיצד מתישבת אי עריכתן עם הטענה שחרף מאמצים לא ניתן היה לאתר איש הנושא באחריות לעבודות? לכל אלה יש להוסיף כי הפסיקה כיום מחמירה עם המדינה בבואה לבקש הריסה ללא הרשעה. מלבד עצם הטענה כי הבניה היא ללא היתר לא שמעתי מהו האינטרס החשוב המצדיק הריסה ללא הרשעה במקרה שבפניי. האם יש כאן בניה בשטח המיועד לצורכי ציבור או לחקלאות? האם יש כאן אינטרס אחר מלבד עצם האינטרס העולה מאי קבלת היתר בניה, המצדיק הריסה? נראה שאם התשובה לשאלה האחרונה שלילית אין מקום במציאות המשפטית הקיימת להעתר לבקשה כלל? מכל הטעמים דלעיל הבקשה הנוכחית נדחית. מובן שהמבקשת רשאית להגיש בעתיד בקשה חדשה ואולם יהיה עליה אז להפנות את ביהמ"ש שאליו תוגש הבקשה להחלטה הנוכחית ולתת מענה ראוי לכל ההערות שבאו לביטוי בהחלטה זו, הן ביחס לשאלה מה נעשה כדי לאתר את בעלי הנכס או המחזיקים בו או מי שעשוי להחשב עפ"י החוק כאחראי לבניה נשוא הבקשה והן ביחס לשאלה מהי ההצדקה להריסה אם יש הצדקה כזו מעבר לעצם היות הבניה ללא היתר. משפט פליליהריסת מבנהצו הריסה ללא הרשעההרשעהצו הריסהצווים