הודעה על ביטול פוליסה

סעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 העוסק בנושא הודעה על ביטול פוליסה הינו סעיף קוגנטי והוא מגדיר מהם התנאים החייבים להתקיים על מנת שמבטח יוכל לבטל חוזה ביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח "לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן". כלומר בטרם יבוטל חוזה הביטוח חייב המבטח לשלוח שתי הודעות שמשמען מתן אורכות לפירעון החוב שנוצר בגין אי תשלום דמי הביטוח. ההודעות חייבות להיות בכתב, בין ההודעה הראשונה לבין ההודעה השנייה חייבים לחלוף 15 יום ובין ההודעה השנייה לבין מועד ביטול הפוליסה חייבים לחלוף 21 יום. כל אותם 36 ימים נועדו לאפשר למבוטח שלא עמד בחובתו לתשלום דמי הביטוח לפרוע את חובו בטרם יועמד במצב של העדר כיסוי ביטוחי. סעיף 10(א) לחוק הפרשנות, התשמ"א- 1981 הקובע כי "מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במנין", כלומר את מנין 15 הימים יש למנות ממחרת יום המשלוח של המכתב הראשון לכל המוקדם. מהמנגנון שקבע המחוקק ומהעובדה כי מדובר בהוראה קוגנטית (שאין להתנות עליה) ניתן ללמוד כי המחוקק ייחס חשיבות רבה ביותר לזכותו של המבוטח לקבל שתי הודעות (ושתי אורכות) לפירעון חובו. בניגוד לצד המפר חובתו לשלם תשלום על פי חוזה רגיל, יכול למצוא עצמו מפר בפני אפשרות מיידית של ביטול החוזה. במקרה של חוזה ביטוח בחר המחוקק להתוות דרך מיוחדת המגבילה את אפשרויות הפעולה של המבטח גם אם לכאורה הפר המבוטח את חובתו לשלם את דמי הביטוח במועד המוסכם. חברת הביטוח חייבת לפעול בהתאם להוראות החוק ואין היא יכולה להזדרז ולמהר ולבטל את חוזה הביטוח. בית המשפט ציין כי המחוקק לא חייב כי משלוח ההודעות ייעשה בדואר רשום. בית המשפט ציין כי בהתחשב בתכליתו של החוק, חוק צרכני יש לשים את הדגש על המצאת המכתב ליעדו וכשדרך ההמצאה טפלה לעיקר. במילים אחרות העיקר הוא הבאת העובדה בדבר אי הפירעון לידיעת המבוטח ומבלי שהוכח כי המכתב הגיע לידיו (או למי מטעמו) הרי שלא קוימה דרישת החוק. מאחר ואין בחוק חובה להמציא ההודעה באמצעות הדואר דווקא, לא חלה במקרה זה חזקת המסירה המופיעה בסעיף 57ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 שאף היא חזקה הניתנת לסתירה. המבטח יכול לשלוח ההודעה בדואר רגיל, בדואר רשום, בפקס, ע"י שליח או בכל דרך אחרת ובלבד שיוודא כי ההודעה נתקבלה אצל המבוטח. ביטול פוליסהפוליסה