ביטוח רכב שומרה

פסק דין רקע מונחת בפני תביעה כספית בסך 1,088 ₪. שומרה חברה לביטוח בע"מ העוסקת בעסקי ביטוח (להלן: "התובעת"), הפיקה פוליסת ביטוח לרכב לבקשתו של הנתבע. הפוליסה הונפקה עבור רכבו של הנתבע מ.ר 79-31-03לתקופה שבין 01/04/04 ועד ליום 31/03/05 (להלן: "הפוליסה"). ביום 02/06/04 התרחש מקרה הביטוח, אשר במסגרתו שילמה התובעת סך של 3,055 ₪ לצד ג'. בהתאם לתנאי הפוליסה נדרש הנתבע לשלם את דמי ההשתתפות העצמית בסך של 1,025 ₪ (קרן החוב). מנגד טוען הנתבע כי אין הוא חייב לשאת בדמי ההשתתפות העצמית וזאת לאור מחדליה של התובעת בניהולו של הליך הייצוג בבית המשפט. לדידו, עורך הדין מטעם התובעת כלל לא שמע את גרסתו בטרם שלח את כתב ההגנה ואף הודיע לו כי תוצאות המשפט ידועות מראש. הנתבע טוען לרשלנות מקצועית מטעם עורך הדין אשר פעל בניגוד להנחיותיו ולחברת הביטוח ששילמה את הכספים בניגוד להתנגדותו. הנתבע הגיש אף הוא תביעה כנגד התובעת וזאת בשל מחדליה בניהול המשפט, הנתבע חוזר על עיקרי טענותיו וטוען כי עקב רשלנות התובעת נמנעה ממנו הזכות להגשת ערעור. התובעת דחתה את טענות הנתבע מכל וכל. לגישתה בעלת הרכב הנפגע הגישה כנגד התובע שכנגד תביעה בגין פגיעה ברכבה. התובעת העמידה עו"ד מטעמה לצורך הגנה בהליך המשפטי, וזאת למרות שבעיון בפרטי המקרה הודיע עורך הדין כי על פי חוות דעתו המקצועית אין לתבוע שכנגד כל סיכוי, אולם על מנת לרצות את התובע שכנגד נוהל ההליך עד תום. בסופו של ההליך ניתן פס"ד ביום 22.2.05 ע"י כב' השופטת תמר אברהמי לפי פסק הדין חויבה התובעת בתשלום מלוא הנזק בסך של 1,844 ₪ וכן תשלום אגרה ושכ"ט ושכרו של העד בסך של 1,212 ₪. לגישת התובעת בהתאם לתנאי הפוליסה חייב הנתבע לשאת בסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה. לאחר שכל ניסיונות התובעת לגבות את החובה האמור עלו בתוהו, לא נותרה בידיה כל ברירה אלא מלהגיש תביעה זו כאשר סכום החוב צמוד ומשוערך ליום הגשתה. התביעה שכנגד נמחקה בדיון מיום 28.1.08 ופסק דיני זה יתייחס אך לתביעה העיקרית. תביעה זו הוגשה בהליך של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. דיון לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עברתי על הראיות והמסמכים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לקבל את התביעה והכל כפי שיפורט להלן. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בדבר כישלון הייצוג על ידי התובעת ובכך הפרה את תנאי הפוליסה. לגישת הנתבע עורך הדין מטעם התובעת התרשל בכך שלא יידע אותו באשר לסיכויי התביעה. לשאלת הנתבע בחקירה נגדית (דיון מיום 28/01/08 עמוד 10 שורות 13-21) "ש. סעיף 5- יכול להסביר? ת. אני הבהרתי לתובעת שקיבלתי את התביעה והבהרתי להם שלטעמי אין טעם להתגונן בתי קושי שני הצדדים מסכימים עם כל מה שקשור לעובדות התאונה. אני לא רואה טעם להגיע לבית המשפט ולהתגונן. הצעתי לתובעת לשלם את התיק. אמרו לי שמדובר במבוטח שמתעקש ורוצה לראות את דו"ח השמאי. זה קורה לעיתים. ש. מדוע לא יידעת אותי בכך שאין סיכוי או לא כדאי? ת. אמרתי שלא כדאי. חברת הביטוח משלמת את ההוצאות. ש. מדוע לא הודעתם לי? ת. אתה לא העברת את התיק להגנה אלא הם העבירו". חברת ביטוח היא כגוף כלכלי אשר מטרתו העיקרית הינה עשיית רווחים וככזה הוא נעזר באנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. לדידי המדובר במקרה בו שיקול דעתו של עורך הדין אשר עיסוקו העיקרי בתביעות מסוג זה גובר על רצונו של המבוטח. על אף ידיעתה בקשר לתוצאות המשפט העמידה התובעת עורך דין מטעמה עבור המבוטח ונשאה בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך אשר בסופו של יום לא צלח. בית המשפט פסק כי על התובעת לשלם את הסכומים הנתבעים לצד ג'. מעיון בפוליסת הביטוח לא עולה כל הבטחה להצלחת ההליך או התחייבות מצד התובעת לניהול ההליך יד ביד עם המבוטח או התחייבות להגיש ערעור אם התוצאה בערכאה הראשונה לא תמצא חן בעיני המבוטח. התובעת שמרה לעצמה את הזכות למנות את הגורמים המקצועיים על מנת שאילו ישמרו על האינטרס הכלכלי שלה ככל שהדבר מתאפשר. לשאלת ב"כ התובעת, חקירה נגדית מיום 28/01/2008, עמוד 16 שורות 27-28, עמוד 17 שורות 1-5: "ש. אתה חתום על תופס ההודעה ת/1. ת. כן. ש. זה נכון שהודית שאתה פגעת ברכב מאחור? ת. לא, אמרתי שנגעתי, הפגוש בעצירה נגע. עצרתי בדיוק עם הפגוש. הנהג הקדמי בכלל לא הרגיש. הוא המשיך לשבת בכיסא מעל דקה עד להחלפתו של הרמזור. הוא ראה שאני נסעתי אחורה. ש. למה התנצלת ואפילו הצעת לשלם לו סכום מסוים? ת. הסכמתי לשלם על הנגיעה בצד ימין הוא דרש ממני על צד שמאל וגם על מכסה בגאז'. לאור האמור ולאור הודעת הנתבע אין כל מחלוקת באשר לעצם התאונה ובהתאם להליך 074878/04 אין כל מחלוקת באשר לסכום ששילמה התובעת בגין הנזק. בסעיף 14 לתנאי הפוליסה אשר אותה רכש הנתבע נותן הנתבע הרשאה לתובעת לייצגו בכל הליך משפטי וזאת בהתאם לשיקול דעתה. לאור העובדה כי הנתבע ביקש כי חברת הביטוח תמנה בעבורו עורך דין אשר ייצגו ונמנע מלייצג את עצמו כראות עיניו, אין התובעת מחויבת לפעול בהתאם להנחיותיו ולדרכי הפעולה אשר נראות בעיניו נכונות לניהול ההליך. סוף דבר אין לו לדיין אלא את אשר רואות עיניו וליבו נכון עמו נוכח התנהגותם של הצדדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט. כך, דשתי ודנתי בטענות התובעת, התרשמתי מכנותה וגם יכולתי ואומר אף בביטחון מלא כי דעתי היא כדעת התביעה.עדיפות בעיניי טענותיה של זו על טענות הנתבע. אי לכך ובהתאם לכל האמור לעיל הנני מקבל את התביעה. בנוסף, הנתבע יישא בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסך של 720 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד. רכבביטוח רכב