בקשה לתיקון כתב הגנה

ביום 12.12.06 הגישה הנתבעת כתב הגנה וביום 25.11.07 הגישה בקשה לתיקון כתב ההגנה בטענה כי העובדות שביקשה לתקן לא היו ידועות לה במועד הגשת כתב ההגנה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי מאז ומתמיד נקט גישה ליברלית ביישום התקנה הקובעת כי בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלקות בין בעלי הדין. להלן פסק הדין בקשה לתיקון כתב הגנה: פסק דין 1. בפני שתי בקשות רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בחדרה (כבוד השופטת ה. אסיף) מיום 2.1.08 בבש"א 4065/07 (ת?א 4954/06). 2. אפולו אדקס בע"מ (להלן "התובעת") הגיש נגד כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן "כלל") ונגד שני נתבעים נוספים - סוכן הביטוח של כלל, ראובן סנסינו (להלן "סנסינו") וסוכנות הביטוח שבבעלותו - מונסון הילית וואנו סוכנות לביטוח בע"מ (להלן "מונסון"), תביעה כספית. לטענתה, היא ביטחה את עיסקה אצל כלל באמצעות סנסינו ומונסון וכי הנתבעים הבטיחו לקזז סכומים מהפרמיות - דבר שלא נעשה. 3. ביום 12.12.06 הגישה כלל כתב הגנה וביום 25.11.07 הגישה בקשה לתיקון כתב ההגנה בטענה כי העובדות שביקשה לתקן לא היו ידועות לה במועד הגשת כתב ההגנה והתבררו לה רק בעקבות הליך אחר עם סנסינו, בו הגיש תצהיר עדות ראשית. 4. בהחלטה מיום 2.1.08 דחה בימ"ש קמא את הבקשה לתיקון כתב ההגנה מאחר והוגשה באיחור והנימוקים שפורטו בבקשה ואשר בעטיים מתבקש התיקון - אינם מתיישבים עם החומר שבתיק בית המשפט - דבר המעיד כי כלל באה לבית המשפט בחוסר נקיון כפיים ובחוסר תום לב (כאשר היא העלימה מידיעת בית המשפט את העובדה שמתקיים הליך הוכחות בבימ"ש אחר). 5. במסגרת תגובה שהגישו סנסינו ומונסון לבקשת כלל, הם ביקשו לאפשר גם להם לתקן את כתב ההגנה שהגישו. 6. בהחלטתו, דחה בימ"ש קמא גם בקשה זו, בקובעו כי גם בקשה זו הוגשה שלא כדין ויש לדחותה מאותם טעמים שפורטו בהחלטה לגבי בקשת כלל. 7. החלטה זו הינה נשוא שתי בקשות רשות הערעור בפני. בבר"ע 3041/08 טוענת כלל כי החלטת בימ"ש קמא סתמה את הגולל על הגנתה , מאחר והיא מונעת מכלל להביא בפני בית המשפט את המסכת העובדתית הנכונה וכי בימ"ש קמא כבר חרץ דינו, מבלי ששמע את הצדדים ומבלי שהתקיימו חקירות - דבר שגרם לה עיוות דין ופגע בזכויותיה. 8. בבר"ע 3082/08 טענו סנסינו ומונסון כי אכן מדובר בטעות של סנסינו וכי בהחלטתו חרץ בימ"ש קמא את גורל התביעה מבלי שהיה לנתבעים יומם בפני בימ"ש. 9. התובעת טענה בתגובות שהגישה כי אין מקום להתערב בהחלטת בימ"ש קמא וכי על אף הגישה הליברלית בתיקון כתבי טענות, אין מקום להתיר את התיקון כאשר צד פונה לבית המשפט בחוסר נקיון כפיים. 10. החלטתי ליתן למבקשים רשות ערעור ולדון בערעור על פי הרשות שניתנה. 11. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כי: "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלקות בין בעלי הדין....". 12. מאז ומתמיד נקט בית המשפט גישה ליברלית ביישום התקנה , על מנת שבית המשפט אכן ידון ויכריע בשאלות שבמחלוקת (וראה למשל: ר"ע 330/85 אלבו ואח' נ. רבינטקס תעשיות בע"מ ואח', פ"ד מ"ו(3) 214, רע"א 1597/04 שפיגלר נ. גולפמן (לא פורסם), וכן ראה ספרו של א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 8, עמוד 140. יחד עם זאת, על בית המשפט לשקול גם את השלב בו מוגשת הבקשה , הדרך בה נהג מבקש התיקון (ובמיוחד שאלת תום הלב) והאם יהיה בתיקון כדי לקפח את הצד שכנגד. 13. בענייננו - הבקשה הוגשה בשלב קדם המשפט ובטרם החלו הצדדים להביא ראיותיהם (לרבות הגשת תצהירים מטעמם), ומהסברי המבקשים באשר למועד בו נודעה להם הסתירה בעובדות - גם לא ניתן לאמר כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר המצדיק דחיית בקשתם. 14. אין חולק גם כי יש בתיקון כדי לאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות שהן ביסוד המחלוקת בין בעלי הדין. 15. באשר להתנהגות מבקשי התיקון ושאלת תום הלב - לא ניתן לקבוע בודאות נחרצת , מבלי שמבקשי התיקון נחקרו בבית המשפט ומבלי שניתנה להם הזדמנות להביא טענותיהם בענין, כי נהגו בחוסר תום לב או כי ביקשו להעלים בזדון עובדות מפני בית המשפט, כאשר מסגרת ההכרעה בהליך האחר אינה מהוה חלק מהמחלוקת העובדתית הטעונה הכרעה בפני בימ"ש קמא. בנסיבות אלה - גם יש בהחלטת בימ"ש כדי להכריע בגורל התובענה, מבלי שיהיה למבקשי התיקון יומם בבית המשפט, וזאת עוד בטרם הביאו הצדדים ראיותיהם בפניו. 16. אשר על כן אני מקבלת את הערעורים, מבטלת את החלטת בימ"ש קמא מיום 2.1.08 ומתירה לכלל , לסנסינו ולמונסון לתקן כתבי ההגנה שהוגשו על ידם באופן המבוקש על ידם. 17. בשים לב לנסיבות - איני עושה צו להוצאות. 18. פקדון- במידה והופקד - יוחזר למי שהפקידו. כתב הגנהתיקון כתב הגנהמסמכים