גילוי הודאה של המבוטח שנמסרה לחוקר ביטוח - גניבת רכב

החלטה 1. זוהי בקשה לאפשר עיון בהודעת התובע 1 (להלן: "המבקש") אשר נערכה בפני חוקר מטעם הנתבעת (להלן: "המשיבה"). 2. התובעים עותרים בכתב התביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין גניבת רכבם ביום 2.3.05. התובעים פנו למשיבה מספר פעמים בדרישה לפיצוי בגין נזקי הגניבה, עד שלבסוף נדחתה דרישתם לפיצוי. מנגד טוענת המשיבה בכתב ההגנה כי הגניבה ארעה שעה שלא קוימו כל תנאי המיגון הנקובים בפוליסה, או לחילופין כי עסקינן בביום הגניבה מצד התובעים. 3. בקדם המשפט שהתקיים ביום 5.3.06, עתר ב"כ התובעים לאפשר לו לעיין בהודעת המבקש. ב"כ המשיבה התנגד לכך וביקש להמציא לבית המשפט פסיקה בשאלה זו. בית המשפט התיר המצאת פסיקה בשאלת העיון בהודעת המבקש מטעם הצדדים. 4. המשיבה טוענת כי לפי הפסיקה שצורפה על ידה, חשיפת גרסת המבקש כבר עתה, טרם שהוגש תצהיר מטעמו, אינה יכולה לשרת את המטרה של חקר האמת, שכן המבקש אינו אמור לעיין בגרסאות קודמות שנתן בכדי למסור גרסה אמינה בבית המשפט. המשיבה טוענת כי המטרה העיקרית והדומיננטית לחקירת המבקש ע"י חוקר מטעמה וגביית ההודעה היתה הצפי למשפט. עוד טוענת המשיבה כי במקרה דנן, שאלת מהימנותו של המבקש היא קריטית, וההודעה שמסר היא הכלי היחיד המאפשר למשיבה להתגונן. 5. המבקש טוען כי העקרון הבסיסי המנוי בפסיקה העדכנית הינו, כי יש "לשחק בקלפים גלויים". בית המשפט רשאי לסטות מכלל זה באם הוא סבור כי העיון יביא לשיבוש הראיות. לטענת המבקש, ההודעה הינה ראייה השייכת לו, הואיל והוא זה אשר חתם עליה. מטעמים אלה ועל בסיס הפסיקה אשר צורפה, סבור המבקש כי יש לאפשר לו את העיון בהודעה. 6. דיון תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת כי בעל דין רשאי לבקש מבעל דין אחר לעיין במסמך שנזכר בכתבי טענותיו ובתצהיריו ולהעתיקו. בנוסף, תקנה 120 לתקנות קובעת כי בית המשפט או הרשם לא יתן צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות. קיימת גם האפשרות כי צד יתנגד לאפשר עיון במסמכים בטענת חיסיון. ביסוד ההליך המשפטי עומדת חשיפת האמת (רע"א 6549/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פד"י מט (4) 54). עקרון זה אף מונח בבסיס דיני הראיות. יחד עם זאת, הדין הכיר במצבים של חיסיון, אך הגישה כלפי החיסיון הינה חשדנית. רק במקרים מיוחדים וחריגים יוכר החיסיון. 7. בדנן, אין המשיבה טוענת טענה של חיסיון, אלא מה, מבקשת המשיבה לאפשר העיון בהן רק בשלב של חקירתו הנגדית של המבקש. לפיכך, האסמכתאות הנוגעות לחיסיון - אינן מענייננו. דעתי, במקרה זה שלפני, כדעתה של המשיבה לרבות הפסיקה שצורפה על ידה. ואדגיש כי בפסיקה שצורפה ע"י ב"כ המבקש, וכוונתי לת.א. (שלום-ת"א) 29434/04 חאג' יחיא נידל נ' הדר בע"מ חברה לביטוח, בסופו של יום קבע כב' השופט סטולר כי ראשית יעיין הוא במסמכים שבמחלוקת ורק לאחר מכן ייתן החלטתו בדבר המועד לעיון. בשאלה דומה עסק בית המשפט ברע"א 4249/98 שמעון סויסה נ' הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ, דינים עליון, כרך נז, 364. בעניין זה נדונה בקשה של המערער אשר נפגע בתאונת דרכים להורות לחברת הביטוח לאפשר לו לעיין בהודעות שנגבו מהמערער הואיל וחברת הביטוח נתנה הסכמתה לאפשר העיון אך רק לאחר שהמערער יגיש לבית המשפט תצהירי עדות של המערער ושל העדים מטעמו. כב' השופט ש. לוין קובע: "שיקול דעתו של בית המשפט בישראל, אם לדחות את העיון בראייה למועד אחר אם לאו, הוא בלתי מוגבל והוא תלוי בנסיבות הענין, במחלוקת בין בעלי הדין כפי שהיא נתגבשה בכתבי הטענות ובצפי של בית המשפט - לפי החומר שלפנינו - לגבי הסתברות קיומן של נסיבות שבהן ניתן לשער שעיון מוקדם במסמכים ע"י בעל דין לא ישרת את מטרת הצדק". 8. בענייננו, עדיין לא הוגשו תצהירים מטעם מי מהצדדים. אני סבורה כי לאור מהות התביעה אשר במרכזה יהיה צורך לבחון האם הותקנה מערכת המיגון הנדרשת כמו גם את הטענה בדבר ביום אירוע הגניבה, שאלות שבבסיסן עומדת הכרעה עובדתית תוך מתן משקל למהימנות עדויות הצדדים ובמיוחד לזו של המבקש, מן הראוי לדחות את העיון בהודעה בשלב זה, עד לאחר הגשת התצהירים מטעם התובעים, שאז תוגש ההודעה לעיון בית המשפט. וראה בעניין זה - רע"א 4249/98 : "(3) במקרה מתאים רשאי בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 119, לעיין בעצמו במסמך ולעמוד על הפער הקיים בין העובדות, כפי שפורטו בכתב התביעה, לבין תאור העובדות כפי שהוא מופיע בראיה שבמחלוקת". לאחר עיון בהודעה, תינתן החלטה באשר למועד מתן העיון. 9. הואיל והצדדים טרם הגישו התצהירים מטעמם, הנני מורה כי תצהירים מטעם התובעים יוגשו עד ליום 1.6.06, וע"י הנתבעת עד ליום 15.7.06. ק.מ. יידחה ליום 4.9.06, שעה 08.30. בישיבת ק.מ. הבאה יציג ב"כ הנתבעת לעיון בית המשפט את ההודעה נשוא הבקשה. אין צו להוצאות. רכבחברת ביטוחגניבת רכבפוליסהביטוח פריצה / גניבהביטוח גניבת רכב