גניבת משקפי שמש

פסק דין בפניי תביעה כספית לתשלום תגמולי ביטוח אותה הגיש התובע כנגד הנתבעת (כלל חברה לביטוח בע"מ), אשר ביטחה את התובע בפוליסת נסיעות לחו"ל בגין גניבת משקפי שמש (להלן: "משקפיים") במהלך שהותו בחו"ל (בפולין). טענות הצדדים: תביעה: התובע טוען, כי רכש אצל הנתבעת פוליסת ביטוח לנוסעים לחו"ל (להלן: "הפוליסה"). לטענת התובע, במהלך ביקורו בפולין נגנבו המשקפיים ובעקבות כך פנה התובע והודיע למשטרה על ארוע הגניבה בהקדם. התובע מוסיף וטוען, כי הפוליסה אשר הונפקה לו אינה מחריגה תביעות הנובעות מגניבה ולפיכך הרי שעל הנתבעת חלה חובת תשלום מכוח הפוליסה בגין המשקפיים. הגנה: הנתבעת דחתה את תביעת התובע וטענה כדלקמן: הפוליסה אשר הונפקה לתובע הינה פוליסת ביטוח "רגילה" ובסיסית לנוסעים לחו"ל. פוליסה זו מוציאה ו/או מחריגה מתחולתה, באופן מפורש, אובדן או נזק בגין משקפיים ולפיכך הרי שדין התביעה להידחות בשל העדר כיסוי ביטוחי. לעניין טענת התובע לגניבה, מוסיפה הנתבעת לטעון, כי התובע התחמק מלתאר את הארוע הנטען ולא צירף לכתב תביעתו כל מסמך המעיד כי אכן אירעה גניבה והתובע טען באופן שטחי, מעורפל ולקוני. כל אשר צירף התובע, כדי להעיד על האירוע הנטען (הגניבה) הוא מסמך אשר לטענתו הינו "אישור משטרה", אלא שמסמך זה נושא בשפה זרה ולאותו מסמך לא צורף תרגום המאשר כי אכן מדובר באשור משטרה וכי אכן מדובר בהודעה על אירוע גניבת משקפיים. לפיכך, הרי שהתובע לא הוכיח את עצם קרות הארוע הביטוחי ודין תביעתו להידחות. דיון ומסקנות: הפוליסה אשר הונפקה לתובע, מחריגה אירועים מסויימים ו/או פריטים מסויימים ומסייגת את החבות לגבי תביעות הנובעות ו/או הקשורות אליהם. בפוליסה קיים פרק "חריגים" לפיו לא תחול חובת תשלום בגין תביעות הנובעות או הקשורות במספר אירועים (ופריטים), כאשר בעניינו של התובע הרלוונטיים הם כדלקמן: סעיף 13 לפוליסה הקובע כדלקמן: "אובדן, נזק, שבר או העלמות של מזומנים, מטבעות או שטרי כסף, שטרי בנק, מסמכים סחירים, משקפיים, עדשות מגע, מטריות או שמשיות וחפצים אומנותיים, או שיש להם ערך אספני, אביזרי שמיעה, תותבות למיניהן לרבות שיניים" (ההדגשה אינה במקור). בהמשך לכך, קובע סעיף 14 לפוליסה כדלקמן: "אובדן, או נזק הנגרם ברשלנות המבוטח או אי נקיטת אמצעים למניעתו ואו לצימצומו". הנה כי, עפ"י סעיף 13 לפוליסה, הרי שבעניינו של התובע, המדובר במשקפיים אשר נעדרים כיסוי ביטוחי. גם אם נמצא לאמר כטענת התובע כי מאחר והמדובר בארוע גניבה אזי קיים כיסוי ביטוחי, אזי התובע לא פירט בכתב תביעתו ובדיון מיום 10.10.07 כיצד אירעה הגניבה ולא שטח בפני בית המשפט את המסכת העובדתית ונסיבות אירוע הגניבה הנטען ולפיכך הרי שלא עמד בנטל המונח על כתפיו להוכחת טענתו לגניבה. יתרה מזאת ובהעדר פירוט עובדתי של האירוע, הרי שלא ניתן לדעת באם הגניבה הנטענת אירעה בשל רשלנותו של התובע ו/או לא ניתן לדעת באם התובע נקט באמצעים למניעת הגניבה הנטענת. זאת ועוד, התובע צירף לכתב תביעתו מסמך אשר נערך בשפה זרה ולטענתו הינו אישור משטרה, אלא שהתובע לא טרח ו/או השכיל לצרף את תרגומו של המסמך אשר יהא בו כדי לאשר כי אכן המדובר באישור משטרה וכי אכן מדובר באירוע גניבה. עוד יאמר כי אף אם תינתן התייחסות למסמך אשר צורף, המדובר בהודעתו בלבד של התובע כי ארעה גניבה, והתביעה דנן נעדרת חקירת המשטרה וממצאיה. במלים אחרות, אין כל ממצא אובייקטיבי כי אכן ארעה הגניבה הנטענת. לפיכך, ומאחר והתובע לא הוכיח את אירוע הגניבה, הרי שאף אם אירוע של גניבה אכן מכוסה עפ"י הפוליסה - לא עמד הוא בבחינת חובת ההוכחה החלה עליו ובבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה" וכמובן בכפוף לרשימת הפריטים אשר מוגדרים כחריגים אף באירוע של גניבה. אשר על כן, הריני סבור שדין התביעה להידחות. אין צו להוצאות על מנת לא להכביד על התובע מעבר לנדרש. משקפי שמשגניבה