הדר חברה לביטוח בע''מ - תביעת שיבוב

פסק דין 1. זוהי תביעת שיבוב על סך 5,408 ₪ אשר הוגשה בסדר דין מהיר על ידי הדר חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת") נ' ארבל עידן ואלגלי יצחק (להלן: "הנתבעים"). 2. התובעת בתוקף חבותה על פי פוליסה שיפתה את הגב' ביסטרוב לוין נטליה (להלן: "מבוטחתה") בגין נזק שנגרם לרכבה בתאונת דרכים ביום 22/8/02 בעת שהנתבע מס' 1 נהג ברכב של הנתבע מס' 2. 3. בישיבת ביהמ"ש מיום 8/11/05 הוסכם בין הצדדים כי באם לא תינתן הסכמת הנתבע מס' 2 להצעת ביהמ"ש יוגשו סיכומי הצדדים כאשר שאלת האחריות אינה שנויה במחלוקת וכי פסק הדין יינתן על סמך החומר המצוי בתיק. 4. בתאריך 15/11/05 הגיש ב"כ הנתבע מס' 2 הודעה לביהמ"ש מטעם הנתבע מס' 2 לפיה מתנגד הנתבע מס' 2 להצעת הפשרה ומבקש להוסיף ולהעלות בסיכומיו טענות בנוגע לשאלת האחריות. 5. בהחלטתי מיום 16/11/05 ציינתי כי הודעת הנתבע מס' 2 ככל שהינה מתייחסת לבקשתו להעלות טיעונים לשאלת האחריות אינה מתיישבת עם הסכמת הצדדים כפי שקיבלה ביטויה בפרוטוקול. משלא הוגשה על ידי הנתבע מס' 2 בקשה לביטול ההסכמה הדיונית אשר הושגה בין הצדדים כאמור בישיבת ביהמ"ש מיום 8/11/05, לא ראיתי לאפשר לנתבע מס' 2 לחזור בו חלקית מן ההסכמות שהושגו, אולם רק על מנת להניח את דעתו של הנתבע מס' 2 אציין כי העובדה שהנתבע מס' 2 שילם בעצמו למבוטחת סך של 2,500 ₪ כאמור בכתב הקבלה והשחרור מיום 11/3/03 מעלה ספקות בטענות הנתבע מס' 2 להעדר אחריות בגין התאונה כמפורט בטיעוניו. 6. טענתו העיקרית של הנתבע מס' 2 הינה כי בעצם התשלום של 2,500 ₪ ששילם למבוטחת ולנוכח הסכם הפשרה שנחתם בינו ובין המבוטחת ביום 11/3/03, הינו פטור מכל תשלום נוסף והתובעת מנועה מלתבעו. כן טוען הנתבע מס' 2, כאמור, טענות כלליות ביחס לגובה הנזק הנתבע אשר לטענתו הינו מופרז. עוד טוען הנתבע מס' 2 כי לא צורפה חשבונית בגין שכר טרחת השמאי ועל כן אין מקום לחייבו בתשלום שכר טרחת השמאי. 7. לאחר ששבתי ועיינתי בטענות הצדדים, ראיתי לקבל התביעה בחלקה. להלן אנמק בתמצית. 8. הנתבע מס' 2 אמנם שילם למבוטחת סך של 2,500 ₪ בגין נזקיה בעקבות התאונה כמפורט בכתב קבלה ושחרור שנחתם בתאריך 11/3/03. מלשון כתב הקבלה והשחרור אשר צורף על ידי הצדדים אף עולה לכאורה כי התשלום בוצע לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיה של המבוטחת בגין הנזק שארע לרכב. בהעדר גרסה של המבוטחת לפיה הסכמת הצדדים שלא קיבלה ביטויה בלשון כתב הקבלה היתה לפיצוי המבוטחת בגין נזקים עקיפים בלבד, לא ראיתי לקבל טענתה של התובעת לפיה המבוטחת שופתה על ידי הנתבע מס' 2 במישרין בגין נזקים אלה בלבד. יחד עם זאת, כעולה מנספחי כתב התביעה ארעה התאונה בתאריך 22/8/02 ואילו המבוטחת שופתה בגין נזקיה על ידי התובעת בתאריך 28/11/02 (ולא כפי שצויין בסיכומי התובעת בשל טעות קולמוס - 28/11/03). פועל יוצא מן האמור, כי הנתבע מס' 2 ביצע את תשלומו למבוטחת במישרין בתאריך 11/3/03, לאחר שהתובעת שילמה למבוטחת את תגמולי הביטוח. לאור הוראת סעיף 62(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, הרי עם תשלום תגמולי הביטוח למבוטחת עברה זכותה של האחרונה כלפי הנתבע מס' 2 אל התובעת וזאת בשיעור התגמולים ששולמו לה. לאחר מועד תשלום תגמולי הביטוח הזכות אינה נותרת ברשותה של המבוטחת, אלא הינה זכותה של המבטחת, בענייננו זכותה של התובעת (ראה ע"א 5/97 ליפשיץ נ' לוי, פ"ד מב(2) 177, 191-190). לעניין זה ראה גם דבריו של המלומד ירון אליאס, דיני ביטוח, כרך ב', בורסי - הוצאה לאור של ספרי משפט, תשס"ב-2002, עמ' 561: "לאחר תשלום תגמולי הביטוח רוכש המבטח את הזכויות המהותיות של המבוטח כלפי הצד השלישי ומכאן שכל התחייבות של המבוטח בנוגע לזכויות אלה הינה חסרת כל תוקף. (VOID) צד שלישי שהתפשר בתום לב עם המבוטח, מבלי שידע כי הלה כבר קיבל תגמולי ביטוח ממבטחו, יוותר איפוא חשוף לתביעת התחלוף של המבטח, אולם תעמוד לו זכות תביעה כנגד המבוטח שהטעה אותו בכך שלא גילה לו את דבר הביטוח". פועל יוצא מן האמור, כי זכות המבוטחת עברה לתובעת והיא זכאית לתבוע מן הנתבע מס' 2 את מלוא נזקיה. 9. שבתי ועיינתי במסמכי התובעת, אולם לא עלה בידי לאתר חשבונית או קבלה המאשרת תשלום שכר טרחת השמאי בסך של 1,250 ₪. זאת ועוד, עיון בנספח ג' לכתב התביעה, המהווה פלט ממוחשב של כרטיס המבוטחת אצל התובעת והמשקף תשלומים שקיבלה והוציאה התובעת, לא כולל בחובו את תשלום שכר הטרחה בסכום הנתבע בכתב התביעה ו/או סכום קרוב לו. לאור האמור, לא ראיתי לחייב את הנתבעים בתשלום שכר טרחת השמאי בסך של 1,230 ₪ העולה כדי 30% מסכום עלות התיקונים. 10. לאור כל האמור, הנני מחייבת את הנתבעים מס' 1 ו-2, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 4,100 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/11/02 ועד לתשלום המלא בפועל. לנוכח הסכמת הצדדים לניהול ההליך בדרך מקוצרת, לא ניתן צו להוצאות. פוליסהתביעת שיבובחברת ביטוח