הוצאות הגנה משפטית בפוליסת ביטוח

פסק דין 1. התובעת, חברה לביטוח, הגישה נגד הנתבעת כתב תביעה בסדר דין מקוצר על סך 8,959 ₪. הנתבעת היתה מבוטחת על ידי התובעת בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים, שמספרה 963565000969, החל מיום 1.1.96 ועד ליום 30.12.96 . התובעת מינתה לנתבעת ייצוג משפטי בשתי תביעות נפרדות אשר הוגשו נגדה ובסופו של יום נדחו שתי התביעות, שהגישו הצדדים השלישיים נגד הנתבעת. התובעת לא שילמה דבר לצדדים השלישיים, אך בשתי התביעות נטלה על עצמה את הטיפול בעניין ושילמה שכ"ט לעורכי דין שייצגו אותה ונשאה בהוצאות נוספות. לטענת התובעת, הנתבעת חייבת לשלם לה סך כולל של 8,959 ₪ בגין דמי השתתפות עצמית, המחושבים לפי 1,000 $ לכל תביעה. 2. הנתבעת הגישה בקשה למתן רשות להתגונן בה טענה, ששתי התביעות בהן ייצגה אותה התובעת נדחו ללא חיוב בדמי נזק וכי ההשתתפות העצמית היא בגין נזק של ממש ולא בגין הוצאות ושכר טרחת עורכי דין. 3. בדיון שהיה קבוע לשמיעת הבקשה למתן רשות להתגונן הסכימו הצדדים, שתינתן לנתבעת רשות להתגונן והצדדים יגישו סיכומים בכתב בשאלה העולה מטענות הצדדים. דיון 4. השאלה העומדת לפנינו היא באשר לפרשנות שיש לתת לאמור בפוליסת הביטוח בעניין ההשתתפות העצמית. האם הנתבעת חייבת לשלם לתובעת השתתפות עצמית בגין ההוצאות שהוציאה לצורך הגנה על הנתבעת בכל אחת מהתביעות, חרף העובדה, כי התובעת לא שילמה דבר לצדדים השלישיים ושתביעתם נדחתה. 5. בפרק ההגדרות בפוליסת הביטוח נאמר: "השתתפות עצמית: הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו עקב נזק המכוסה לפי פוליסה זו" וברשימת הפוליסה נקבע תחת הכותרת השתתפות עצמית: "המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בסך 1,000$ מכל נזק". "נזק" מוגדר בפוליסת הביטוח כ"מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת". מכאן טענת התובעת, כי די בפרשנותו המילולית הפשוטה של נוסח הפוליסה כדי להבין, שכיוון שהוציאה סכומי כסף לשם העסקת עורכי דין ומומחים לצורך ההגנה על הנתבעת, קמה החובה לשאת בתשלום סכום ההשתתפות העצמית. 6. טענת הנתבעת כי בפוליסה נקבע, ש"המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בסך 1,000$ מכל נזק" ועל כן יש לפרש "נזק" כפשוטו ולא להעמיס על מונח זה דברים אחרים, תלויה על בלימה במקרה זה. מעיון בפוליסת הביטוח נראה, שאין דרך אחרת לפרש את סעיף ההשתתפות העצמית מאשר כלשונו הקובע מפורשות, כי ההשתתפות העצמית מתייחסת גם ל"סכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו עקב נזק המכוסה לפי פוליסה זו". (הדגשה הוספה). עוד יצויין שהנתבעת לא טענה, שאין מדובר ב"מקרה ביטוח" ולא טענה להסכמה מפורשת, שלא תשולם השתתפות עצמית על ההוצאות שיגרמו ועל תשלומים שישולמו לעורכי הדין, כאשר התביעה של הצד השלישי - נדחית. 7. בפס"ד שניתן בת.א. (חיפה) 2221/99 המגן נ' מועצה מקומית עילבון (לא פורסם) נקבע: "כאשר נשאה התובעת בהוצאות שנגרמו עקב התביעה שהוגשה כנגד הנתבעת, שיפתה למעשה התובעת את הנתבעת בגין "הוצאות משפט סבירות" הן "הוצאות דין והטורח" שנגרמו למעשה לנתבעת ושיפוי זה נעשה מכוח הוראת סעיף 66 לחוק חוזה ביטוח. לעובדה שכלפי הניזוק שהגיש את התביעה, לא חויבה התובעת לשלם דבר כיוון שתביעתו נמחקה, אין כל נפקות וכך היה אף הדין אילו תביעת הניזוק הייתה מתבררת עד תומה ונדחית, או הייתה מתנהלת עד תומה והניזוק היה זוכה בפיצוי כלשהו - זעום או נכבד. אלמלא הביטוח, הנתבעת הייתה חייבת לשכור עורכי דין ולשלם את הוצאות המשפט ובהוצאות אלה הייתה נושאת גם אם הייתה מצליחה להביא לסילוק תביעת הניזוק על הסף. לפיכך, משקיימה התובעת את חובתה בכך שנשאה ב"הוצאות הדין והטורח" שנגרמו, גם אם אלה שולמו על ידה ישירות לעורכי הדין שנשכרו על ידה להגן על עניינה של הנתבעת בבית המשפט, יש לראותה כמי ששיפתה את הנתבעת ועל כן מתממש חיוב הנתבעת לשלם לתובעת את ההשתתפות העצמית לפי חוזה הביטוח". ואין לי אלא להצטרף לאמור בפסק דין זה (כל עוד לא היתה הסכמה מפורשת אחרת). 8. טענה הנתבעת בסיכומיה, כי נזק יש לקרוא כפשוטו והכלל המנחה הוא הכלל של פירוש נגד המנסח. דא עקא, שהכלל חל כאשר הטקסט של החוזה אינו ברור או שיש ספק לגבי המובן הנכון של הטקסט דהיינו, כאשר לשון החוזה ניתנת לשני פירושים, יועדף הפירוש הפחות נוח למנסח (ג' שלו "דיני חוזים" [מהדורה שנייה], עמוד 312). אולם אין זה המקרה הנדון. בפוליסת הביטוח נכתב מפורשות וברורות בסעיף השתתפות העצמית, "הסכום בו ישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו עקב נזק המכוסה לפי פוליסה זו". (הדגשה הוספה). 9. לאור כל האמור, אני מקבל את התביעה במלואה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 8,959 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.9.04, ועד לתשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין. סכום זה ישולם עד ליום 10.6.05, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין עד לתשלום בפועל. הוצאות הגנהפוליסה