הרחבת חזית בתצהיר

החלטה 1. בתום הישיבה ביום 22.06.06 נותרה על כנה המחלוקת בין בעלי הדין, אם סעיף 13 לתצהירו של התובע בעדות ראשית הוא בגדר הרחבת חזית אם לאו. בסעיף 13 הנ"ל הצהיר התובע כדלקמן: "13. ברצוני להדגיש כי כאשר נערכו לי הביטוחים ע"י סוכן הביטוח, נרשם בטעות תפקידי "כמנכ"ל וניהול בתעשיה" בעוד שבפועל היה צריך להירשם - "מסגר צנר". לכן תוקנה הפוליסה ע"י חב' הביטוח והפרמיה שנגבתה היתה בהתאם לתפקידי כמסגר-רתך ולא כמנכ"ל." בסיומת לסעיף 13 הנ"ל לתצהירו של התובע בעדות ראשית נכתב "מצ"ב כחלק מתצהירי זה אישור סוכן הביטוח המסומן כנספח 7 לתיק המוצגים". בשלב מסוים בדיון ביום 22.06.06 בא-כוחו המלומד של התובע הסיר את נספח 7 הנ"ל [הוא אישורו של סוכן הביטוח דוד בן דוד מיום 25.11.03, לענין הגדרת עיסוקו של התובע בהצעת הביטוח כמנכ"ל וניהול בתעשיה בשוגג ולענין תיקון הפוליסה, שהונפקה, בהמשך, כך שעיסוקו של התובע הוגדר בפוליסה כ"מסגר-צנר" (עמ' 40 שורה 8לפרטיכל)]. משום כך, בית המשפט מחק את הסיומת הנ"ל לסעיף 13 לתצהיר התובע בעדות ראשית, המפנה לנספח 7 לתצהיר הנ"ל. ואולם, חרף האמור בעמ' 50 שורה 27 עד עמ' 51 שורה 2 לפרטיכל מיום 22.06.06 לאחר הגשת הבקשה הנידונה בנושא הרחבת החזית ביום 31.10.07, ומשהנתבעת בסעיף 24 לתגובתה לבקשה הנ"ל התייחסה לנספח 7 הנ"ל לתצהיר התובע בעדות ראשית ולסעיף 13 לתצהירו הנ"ל של התובע כמקשה אחת, אף אנו נכרוך בהכרעתנו זו את התייחסותנו לסעיף 13 לתצהיר התובע בעדות ראשית ולנספח 7 לתצהיר הנ"ל. 2. כאמור, לטענת הנתבעות, כל סוגיית הטעות, שנפלה בפוליסות הנידונות, בהגדרת עיסוקו של התובע היא בגדר הרחבת חזית אסורה. בטרם נשקול את הטענה לגופה נסקור בקצרה את הדין לענין הרחבת החזית. כידוע, בכתבי הטענות מתגבשות הפלוגתאות, הדורשות את הכרעת בית המשפט, ולשם בירורן בענייננו הוגשו, בין היתר, התצהירים בעדות ראשית. בעת ההוכחות ניתן לסטות מן הפלוגתאות, אשר גדרן תוחמה בכתבי הטענות, בהסכמת בעלי-הדין, בין במפורש ובין מכללא [ראה: א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית, 2003) 78-79]. 3. לטענת בא-כוחו המלומד של התובע, אין עלינו להידרש לסוגיית הרחבת או שינוי החזית כלל וכלל. זאת, כי, לטענתו, סוגיית תוכן הפוליסה שרויה במחלוקת בין בעלי הדין בתביעה זו מאז ומתמיד. לפי הטענה, כאשר בסעיף 2 לכתב התביעה המתוקן (אליו אתייחס, שהרי מאז הגשתו הוא בא במקום כתב התביעה המקורי - ג'ט"ל) נטען, שהתובע בוטח בשלוש הפוליסיות הרלוונטיות (וצורפה לכתב התביעה הרשימה לכל פוליסה) ובסעיף 1 לכתב ההגנה (שלא תוקן - ג'ט"ל) הוכחש האמור בסעיף 2 לכתב התביעה, כל תוכן הפוליסות שנוי במחלוקת. סבורני, שבטענתו זו בא-כוחו המלומד של התובע לא דק פורתא. הרי, בסעיף 13 לתצהיר התובע בעדות ראשית ובנספח 7 לתצהירו הנ"ל, אין התובע מסתמך על הפוליסות, כפי המתואר בנספחי כתב התביעה המתוקן. אדרבא, טענתו היא, שלאחר הנפקת הפוליסות, אשר כללו טעות בהגדרת עיסוקו של התובע, הפוליסות תוקנו. את הפוליסות המתוקנות לא צרף התובע לכתב תביעתו המתוקן וגם את ענין תיקון הפוליסות לא טען בכתב תביעתו המתוקן. מכאן, שאין בהכחשת הנתבעות בסעיף 1 לכתב הגנתן את הנטען בסעיף 2 לכתב התביעה (לענייננו, המתוקן - ג'ט"ל), כדי להוסיף לכתב התביעה המתוקן את אשר אין בו. והרי, אין בו כל טענה, שנפלה טעות בהנפקת הפוליסות, אשר תוקנה לאחר מכן. 4. עתה לשאלה, אם הסכימו הנתבעות להרחבת החזית במפורש או מכללא. פשיטא, כי הנתבעות לא הביעו כל הסכמה מפורשת להרחבת החזית בנושא הגדרת עיסוקו של התובע בפוליסות. טוען התובע, (בטענתו החלופית), כי הנתבעות הסכימו במשתמע להרחבת החזית. הרי, לפי הטענה, סוגיית היות המשיב מנהל או רתך-צנר עוברת כחוט השני לכל אורך ההוכחות, ששמענו. דא עקא, אין להוציא את החקירה, אשר שמענו מהקשרה. הרי, גם אם בוטח התובע כמנהל, במסגרת הדיון באובדן כושרו לעבוד נידונה יכולתו לעסוק בעיסוקים סבירים אחרים (ראה והשווה: סעיף 16 לתגובת הנתבעות מיום 18.12.07). מכאן, שאין ללמוד מחקירתו הנגדית של התובע בנושא יכולותיו בעבודה את הסכמתן המשתמעת של הנתבעות להרחבת החזית לשם הוכחת הטענה, שהונפקו הפוליסות הרלוונטיות תחילה בטעות תוך ציון עיסוקו של התובע כמנהל ושלאחר מכן תוקנה הטעות, כך שבוטח כרתך-צנר. 5. מן המקובץ עולה, כי במצב הנוכחי, סעיף 13 לתצהירו של התובע בעדות ראשית ונספח 7 לתצהירו הנ"ל מהווים הרחבת חזית אסורה. על כן, הריני מוחקם מתצהירו של מר שלמה מלכה בעדות ראשית בתיק זה. מסמכיםהרחבת חזית אסורה