התנגשות בקיר ביטחון

פסק דין 1. לפניי תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה שהנפיקה הנתבעת לתובע (נספח א' לכתב התביעה). על פי התביעה, ביום 14.2.04, עת נהג ברכבו של התובע, זמיר אברהם (להלן: "זמיר") החליק הרכב כתוצאה מרטיבות בכביש והתנגש בעוצמה בקיר ביטחון (להלן: "התאונה"). לטענת הנתבעת, יש לדחות את התביעה, שכן ברכב נהג נכדו של התובע, לוגסי ירון (להלן: "לוגסי"), אשר אותה עת לא היה לו רישיון נהיגה בתוקף. לחילופין, נטען כי לוגסי היה "נהג חדש", ועל כן הפוליסה אינה מכסה את נזקי הרכב. 2. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה זמיר ייבדק בפוליגרף ותוצאות הבדיקה יהוו ראיה מכרעת. בגדר הסכמתם נוסחו על ידי הצדדים שלוש שאלות הנוגעות לתאונה: א. האם התרחשה התאונה בנסיבות כנטען בכתב התביעה? ב. האם בעת התאונה נהג אברהם זמיר ברכב? ג. האם נבדקת בבדיקת פוליגרף, ביחס לתאונה נשוא התביעה, קודם לבדיקה הנוכחית? באם יימצא כי זמיר לא נהג ברכב בעת התאונה, וכי זמיר נבדק בבדיקת פוליגרף בקשר עם המקרה קודם, תידחה התביעה. להסכמת הצדדים ניתנה תוקף של החלטה. 3. ביום 31.8.05 נבדק זמיר במכון "הורביץ גזית" על ידי מרדכי גזית (להלן: "המומחה"), ועל פי בדיקתו נמצא דובר שקר ביחס לנסיבות התאונה וביחס לטענתו כי הוא זה שנהג ברכב. נוכח תוצאות הבדיקה ביקש התובע לזמן את המומחה להחקר על חוות דעתו. 4. בחקירתו הנגדית העיד המומחה כי השאלות נוסחו בהסכמת זמיר ובלשונו, וכי לא חרגו מנושא הדיון. המומחה אישר כי זמיר נשאל יותר משלוש שאלות, שכן "אין בדיקת פוליגרף עם שלוש שאלות". לגבי המסמך מיום 10.10.06, העיד המומחה כי מדובר בשאלות מקדמיות בלבד, אשר נשאלו טרם חיבורו של זמיר למכשיר (פרוט' מיום 31.5.07 עמ' 2). 5. לאחר חקירת המומחה ניסו הצדדים להגיע להסכמה ביניהם, אך משהניסיון נכשל, הוגשו סיכומים. ב"כ התובע טען כי יש לפסול את חוות הדעת, הואיל והמומחה חרג באופן מהותי מההסדר הדיוני בכך ששאל מס' רב של שאלות מעבר להסכמת הצדדים, ובכך שחלק מהשאלות היו בלתי רלבנטיות למחלוקת. מנגד, טענה הנתבעת, כי התובע חיכה לתוצאות הבדיקה, ורק לאחר שהסתבר לו כי נמצא דובר שקר, פנה בבקשה דנן, וזאת בניסיון לחלצו מהסכמת הצדדים ומהתוצאה המתחייבת של דחיית התביעה. התובע גם לא העלה כל טענה מהותית באשר לממצאי הבדיקה, ועל כן יש לדחות את בקשתו ולדחות את התביעה כמתבקש. 6. פסק דין מנחה בעניין שימוש בפוליגרף כמכשיר להכרעה במחלוקת שבעובדה הוא ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי (פד מב(1), 462). בפסק הדין נקבעה ההלכה כי כאשר הצדדים הסכימו מפורשות כי תערך בדיקת פוליגרף וכי על פי תוצאותיה תוכרע המחלוקת, הסכמתם מחייבת ויש לפסוק את הדין על פיה. וכדברי כב' השופט גולדברג: "סבורני כי על פי שיטת המשפט הנקוטה בידינו, כשבידי בעלי הדין לנווט בהסכמה הדדית את דרך ניהולו של המשפט ודרך סיומו , לסטות מדיני הראיות, להגיש כל ראיה שברצונם ואף ליטול בחזרה ראיה שכבר הוגשה, להצהיר על עובדות בלי להוכיחן וכל כיוצא באלה הסכמות שבסדרי דין ובמהות שבית המשפט "קשור" להן ואינו מכניס ראשו ביניהן - אין מנוס מהמסקנה כי אמת והסכם, הסכם עדיף, בחינת "יקוב החוזה את ההר" (עמ' 475). שורה ארוכה של פסק דין חזרו על ההלכה האמורה והשרישו אותה (ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות "שער ציון" נ' אררט (תקדין עליון 94(3), 1918, ע"א 5518/89 מנורה נ' סדובניק פד מו(3) 158, ע"א 678/86 חסן חניפס נ' סהר חברה לביטוח פד מג(4) 177). משנתנו בעלי הדין את הסכמתם שבדיקת הפוליגרף תכריע את הסכסוך ביניהם, צריך להוסיף וללכת בדרך זו עד סופה ולא לאפשר לאחד הצדדים לחמוק מהתחייבותו, שכן תמיד צפוי שאחד מבעלי הדין יתנגד לקבל את התוצאות כראיה, כאשר הן אינן עונות על ציפיותיו. נקודת המוצא איפוא שבדיקת הפוליגרף יכולה על פי המוסכם בין בעלי הדין לשמש כראיה מכרעת, אלא אם ההסכם על פיו נערכה הבדיקה נגוע בפגם לפי דיני החוזים. 7. בתי המשפט התייחסו בפסיקתם לכך שבדיקת פוליגרף אינה כוללת רק שאלות ישירות.בסיווג השאלות ניתן להתייחס ל"שאלות קרות", "שאלות חמות" ו"שאלות ביקורת" (ראה ת.א. (ב"ש) 2880/85 יוסף טייב נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (בג"צ 620/02 התובע הצבאי הראשי נ' בית הדין הצבאי לערעורים פד נז(4) 625), כמו בכל בדיקה, גם במקרה דנן עיון בשאלות מלמד כי נשאלו גם שאלות ביקורת, ועל כן אין בעובדה שנשאלו יותר משלוש שאלות כדי לפסול את חוות הדעת, אלא יש להצביע על פגם מהותי שנפל בה, באופן שהשאלות שנוסחו שונות ממה שהוסכם על ידי הצדדים. ב"כ התובע לא התייחס לשאלה זו בסיכומיו, אך מעיון בשאלות שנוסחו בהסכמה עם זמיר כעדות המומחה, נראה כי תוכנן כמעט זהה לשאלות שנוסחו על ידי הצדדים. משלא נטען ולא הוכח כל שוני באשר למהות השאלות, כמו גם באשר לפגם כלשהו שנפל בחוות הדעת, יש לדחות את הבקשה. 8. נוכח האמור לעיל, אני דוחה את התביעה, ומחייבת את התובע בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ. התנגשותקירות