חברת ביטוח פיצתה מבוטח - תביעת שיבוב

פסק-דין זוהי תביעת שיבוב שהגישה חברת ביטוח אשר פיצתה מבוטחת שלה בגין תאונת דרכים ביום 17.12.00. חברת הביטוח שילמה למבוטחת ע"פ תנאי הפוליסה 2,212 ₪, לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 769 ₪ ביום 11.1.01 ונשאה בעלות חוו"ד שמאי 444ש"ח. בגין אלה הגישה תביעתה המשוערכת למועד הגשתה ב - 3,335 ₪. הנתבע 1 התגונן בטענה שביום 27.2.01 שילם 770 ₪ למבוטחת התובעת, גב' קראוזה, וצירף מסמך החתום ע"י שניהם שזו לשונו: "הריני לאשר בזאת כי קיבלתי סך של 770 ₪ ממר X ת.ז. X עבור דמי השתתפות בתיקון המכונית סוברו (982003) בגין תאונה מצידו בתאריך 17.12.00. אין לי יותר בעיות עמו בנושא זה". הנתבע 1 הודה באחריות לתאונה ואף הודה כי שילם למבוטחת התובעת בגין ההשתתפות העצמית שנגבתה ממנה. הוא סבור שלתובעת לא עומדת עוד זכות תביעה כנגדו, לאור התחייבות מבוטחתה שבמסמך. הנתבע 1 טועה. ראשית, אפילו היתה לצדדים כוונה ליישב את מכלול התביעות בגין כלל הנזקים שנגרמו למכונית בתאונה בתשלום של 770 ₪, לא היה עוד הדבר בידי גב' קראוזה. במועד שבו הגיעה לאותו הסכם עם הנתבע 1, כבר שולמו לה תגמולי הביטוח וזכויות התביעה בגין הכספים ששולמו כבר הוקנתה לחברת הביטוח שלה. משמע, לא בידי הגב' קראוזה היה לותר על עילת התביעה שכבר עברה למבטחת. שנית, מלשון המסמך ברור שהצדדים ידעו יפה להבחין בין ההשתתפות העצמית, לכלל הנזק. לכל היותר יתכן שלא היו מודעים כלל לכך שחברת הביטוח תשוב אל הנתבע 1 בתביעת שיבוב, אך אי ידיעה כזו אינה יוצרת "ויתור" אקטיבי על זכות תביעה, אלא בדיוק להפך. לאור זאת מתקבלת התביעה כנגד הנתבע 1. הנתבעת 2 ביטחה את הנתבע 1. בפוליסת הביטוח מצויינת "השתתפות עצמית" בסך 3,900 ₪ בגין תביעות צד ג' ונאמר במפורש שבתביעות הפחותות מסכום זה ישא המבוטח במישרין בתשלום לצד ג' והמבטח לא יהיה חייב לשלם לצד ג' דבר. למרות זאת התמידה התובעת בטענותיה כנגד הנתבעת 2 בטענות תמוהות ביותר: א) התביעה עולה על ההשתתפות העצמית, שכן התביעה היא לא רק לסכום הנזק שנתבע בתביעה וצויין בכותרתה, אלא גם לסכומים נוספים שנתבעים - שכ"ט עו"ד ואגרת המשפט. (ב) מבטח לא רשאי לקזז את סכום ההשתתפות העצמית מסכום הפיצוי שכן עניין ההשתתפות העצמית הוא ענין של יחסי המבטח והמבוטח, אינו מעניינו של צד ג' ואינו יכול לפגוע בזכויותיו. באשר לטענה הראשונה: כאשר שלחה התובעת דרישת תשלום לנתבעת 2, טרם הוצאו הוצאות כלשהן להוכחת תביעתה. אז - וזה המועד הרלוונטי - נפלו סכומים אלה מסכום ההשתתפות העצמית ואז גובשה טענת ההגנה של הנתבעת 2. ונזכיר, שגם את אגרת המשפט וגם את הסמכות המהותית לא בוחנים לאור הסכום הנתבע "בצירוף כל שאר החיוביים שנכללים בפסק-הדין". הנזק שבו נשאה התובעת הוא רק 2,212 ₪ - כערכם ביום הגשת התביעה. היא הוסיפה על כך גם את שכ"ט השמאי והגיעה לסך 3,335 ₪ - פחות מסכום ההשתתפות העצמית של הנתבע 1 שצויין בפוליסה. (מעבר לנחוץ להכרעתי ולמען הדיוק: מתחילה נזקקה התובעת לחוו"ד שמאי כדי לדעת כמה עליה לשלם למבוטח. בגין הוצאותיה שלה אין לה זכות שיבוב. כשהגישה תביעה ונזקקה לחוות הדעת להוכחתה, הפכה עלות השמאות לחלק מהוצאות המשפט. הכללתה ב"נזק" היא טעות). באשר לטענה השניה: התובעת טוענת שיחסי המבטח והמבוטח אינם עניינו של צד ג' ואי אפשר להם "לפגוע בזכותו". בכך היא מחמיצה את העיקר, שרק מכח הסכם הביטוח בכלל יש לה זכות ישירה כלפי מבטחו של המזיק וזכות זו תחומה בגבולות תנאי הסכם הביטוח. זכותה של התובעת לתבוע במישרין את הנתבעת 2 נגזרת מהוראת סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח שחלקו הרלוונטי אומר במפורש (וההדגשות שלי): "רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח...". דהיינו, חבות מבטחו של מזיק כלפי הניזוק היא רק באשר לסכומים שהמבטח עצמו חייב בהם כלפי המזיק עצמו. אם המזיק לא היה רשאי לתבוע מהמבטח לשלם סכום מסויים - למשל, כי הוא נופל מההשתפות העצמית - גם הניזוק לא רשאי לתבוע סכום זה ממבטחו של המזיק. הארכתי בדברים, שכן התובעת העלתה טענות משפטיות, שהיא עצמה (ואף חברת ביטוח אחרת) אינה נוהגת על-פיהן בהליכים אחרים שבהם היא נתבעת. קיוויתי שהן הועלו בטעות ולא מתוך חוסר תום לב ולכן נתתי לתובעת הזדמנות לסגת מהן (בהחלטתי מיום 22.12.05 שבה הזמנתי את התובעת להגיש הודעה נוספת) ולשם כך עיכבתי את מתן פסק-הדין, אך ההזדמנות לא נוצלה. חברת ביטוח אמורה להיות גוף רציני ואחראי והיא אינה רשאית להזקק לטענות חסרות שחר להתל בצד שכנגד ובבית המשפט ולהשחית את זמנם. לפיכך, אני מקבל את התביעה כנגד הנתבע 1 ואני מחייב אותו לשלם לתובעת 3,335 ₪ הנושאים הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 19.12.04 ועד התשלום המלא בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך 792 ₪ והאגרה ששולמה בסך 277 ₪ ושכר העדה שנפסק בסך 500 ₪. התביעה כנגד הנתבעת 2 נידחית. התובעת תישא בהוצאותיה בסך כולל (לרבות שכ"ט עו"ד הנושא מע"מ) 3,000 ₪. פוליסהתביעת שיבובחברת ביטוח