חוב פרמיות ביטוח - תביעה בסדר דין מהיר

פסק דין לפני תביעה בסדר דין מהיר לתשלום סך 8,745 ₪ המהווים לטענת התובעת חוב בגין פרמיות ביטוח שלא שולמו ע"י הנתבע. החוב נובע לטענת התובעת מ-3 פוליסות ביטוח המפורטות בכתבי טענותיה. הנתבע מצידו טוען בתצהירו כי ביחס לשתי פוליסות שמספרן 240635751 ו- 8005338300 הוא אכן חייב סך 1,233 ₪ וסך 440 ₪ בהתאמה. יאמר כי בעת הדיון השתנתה הגרסה והנתבע טוען כי הסכומים הנ"ל שולמו ברם אין בנמצא שום ראיה כי תשלומים כאלו שהודה בהם אכן שולמו גם אין שום הסבר לסתירה שבין האמור בתצהיר ולבין הנטען בעדות בעל-פה. סלע מחלוקת נוסף ועיקרי יש לומר הוא ביחס לפוליסה השלישית שמספרה 7346964801 שהוצאה לכיסוי ביטוחי לרכב איסוזו שבבעלות הנתבע. הנתבע טוען כי הפוליסה הוצאה בטעות שלא לבקשתו וכי היתה לו פוליסה תקפה אצל הנתבעת באותה התקופה ואשר שולמה במלואה. לראיה הציג הנתבע קבלה ביחס לשניים מתוך שלושת השיקים שבידיו וכן הציג העתק של 3 השיקים. סכום שני השיקים שבקבלה 3,250 ₪. סכום השיק הנוסף שאינו מופיע בקבלה 1,500 ₪. כמו-כן טוען הנתבע כי מגיע לו זיכוי בסך 1,571 ₪ שאותו יש להוריד מסכום החוב. לכן לטענתו, היות וכבר נגבו בתיק 6,369 ₪ בגין הליכי הוצל"פ קודמים, הרי שהוא נמצא ביתרת זכות ויש להחזיר לו כספים. מטעם התובעת העידו הגב' מרי קיויס וכן סוכן הביטוח מר פאעור סוהיל. כמו-כן העיד הנתבע, ב"כ הצדדים סיכמו ופסק הדין ינומק באופן תמציתי בהתאם להוראת תקנה 214 טז' לתקסד"א. דין התביעה להתקבל. גרסת התובעת עמדה איתנה, הגב' קיויס הציגה בעדותה ראיות הן לענין קבלת כספי הפרמיה בפועל לגבי הפוליסות, הן לגבי מועדי וביטולי הפוליסות, הן לגבי מתן הנחת העדר תביעות והעברת יתרת זכות מהפוליסה הראשונה שהוצאה לרכב האיסוזו ובוטלה בשל אי תשלום הפרמיה במלואה לפוליסה השניה שהוקמה כ- 4,5 חודשים מאוחר יותר לאחר ביטול הראשונה. בחקירתה הנגדית לא התגלתה כל סתירה והגרסה כאמור היתה מגובה במסמכים ורשומות. מאידך, התברר שסוכן הביטוח שהוזמן לעדות מטעם התובעת בחר באופן חד צדדי לנקוט עמדה כנגדה גם אם לא יכל לבסס את טענותיו התמוהות יש לומר ולא יכל לפרוט לפרוטות את עדותו הכללית. במהלך הדיון התברר כי הסוכן והנתבע היו ביחסים טובים מאוד במשך שנים ובלב כבד יש לומר שהדבר בא לידי ביטוי בעדות הסוכן ואולי על חשבון דיוקם של דברים. הסוכן טען בעדותו כי הפוליסה הראשונה לא בוטלה והיתה בתוקף אך לא יכל להסביר מדוע אם כך ערך לרכב האיסוזו הצעת ביטוח נוספת שחופפת בתקופתה את הפוליסה הראשונה. הסוכן לא יכל בעדותו להסביר מדוע רשם בהצעת הביטוח כי פוליסה קודמת בוטלה באי תשלום וניסה לומר משהו על פוליסה "אחרת" שאת פרטיה כמובן לא יכל למסור. הסוכן לא יכל בעדותו להסביר כיצד זה לא ניתן להעביר הצעת ביטוח ללא כסף מחד ומאידך העביר את ההצעה השניה ללא קבלת תשלומים בידיו. הסוכן לא יכל להסביר מדוע יש קבלה לגבי שני שיקים בלבד ולא יכל להסביר היכן הראיות בדבר כל השיקים האחרים שנמסרו לו לתשלום 3 הפרמיות. כשנשאל הסוכן לגבי יתרת השיקים, מספרם, מועדם וראיות למסירתם ופרעונם, הפנה הוא השאלות לנתבע. כשנשאל הנתבע לגבי ראיות על ביצוע תשלומים אלו, הוא הפנה לסוכן הביטוח שיכול "להעיד שהכל שולם". שוכנעתי מעל לצורך ולמאזן ההסתברות הנדרש כי הפוליסה הראשונה שהוצאה לרכב האיסוזו מיום 1.4.01 בוטלה עקב חוב ביום 20.7.01 וכי הסוכן והנתבע ביקשו בהצעת הביטוח מיום 30.8.01 הקמת פוליסה חדשה לאותו הרכב. אשר לטענת הנתבע בדבר ביצוע כל התשלומים בגין 3 הפוליסות הרי שגם בטענה זו אין דבר. כל מה שיש בתיק אלו ראיות על ביצוע תשלום של 3,250 ₪ שבגינו הוצאה קבלה ובגינו זוכה הנתבע בחשבונות התובעת. אין שום ראיה שהשיק השלישי נמסר או נפרע והרי מה היה קל יותר להביא תדפיס בנק ואף צילום של השיק ולהראות שהוא נפרע לחשבונה של התובעת. הנתבע היה מיוצג בתיק מאז תחילתו. כבר בשנת 2005 ניתנו על ידי החלטות מפורשות בדבר איתור והמצאת מסמכים וראיות המעידים על "ביצוע התשלומים בפועל" עבור הפוליסות נשוא התביעה. לנתבע היה את כל הזמן בעולם להביא העתקי דפי חשבון וצילומי שיקים מחשבון הבנק שלו, קל וחומר כשהוא מנהל עסק עצמאי וכשהוא מאשר שהכל שולם בשיקים. לבוא לדיון ההוכחות ולומר בוודאות שכל השיקים בידיו ושהוא ימציא אותם (בלשון עתיד) הרי שמדובר בניהול כושל ביותר של המשפט במקרה הטוב או בזלזול ואי אמירת אמת במקרה הרע. הנתבע עצמו אמר שהעביר את כתב התביעה לסוכן הביטוח לכשיתקבל בתחילת שנת 2005 ועד היום באמצע נובמבר 2007 אין לו שום ראיה לתשלום כלשהו שבוצע ונפרע למעט שני השיקים שבאופן לא מפתיע, מופיעים ברישומי התובעת שהתבררו כמדוייקים ונכונים. הנתבע גרם לניהול מיותר ומסורבל של הדיון כשבידיו אין שום ראיה להוכחת טענותיו. אשר על כן הנני מקבל את התביעה ודוחה את טענות הנתבע ומחייבו לשלם לתובעת סך 8,745 ₪ בניכוי סך 6,369 (ששולמו) קרי סה"כ 2,376 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 23.2.05 ועד לתשלום בפועל וכן הוצאות כולל אגרות בסך 400 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ ומע"מ בגינם כאשר סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. סדר דין מהירפרמיהחוב