חידוש פוליסת ביטוח בפקס

מהפקס אשר נשלח לטענת נציג חברת הביטוח מיום אודות חידוש הפוליסה עולה כי נשלחה הודעה לנתבע אודות הצורך לשלם את חובו בגין הכיסוי הביטוחי. למכתב הנ"ל צורף אישור פקס ועל כן בית המשפט פסק כי יש לקבוע כי אותו פקס אכן הגיע לידי הנתבע. להלן פסק דין בנושא חידוש ביטוח בפקס: פסק דין פסק דין זה ניתן בהמשך לסיכומי הצדדים אשר הוגשו בכתב וזאת בעקבות דיון הוכחות אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת תביעת התובע כנגד הנתבע בגין סך של 3,299 ₪. בכתב התביעה נטען כי בזמנים הרלוונטיים רכש הנתבע אצל התובעת פוליסת ביטוח מס' 03/66/68/001560 לתקופה החל מיום 1/12/03 ועד ליום 30/11/04. עוד נטען כי בהתאם לפוליסה התחייב הנתבע לשלם לתובעת סך של 15,938 ₪, אולם הפוליסה בוטלה ביום 4/3/04 מאחר והנתבע לא שילם את דמי הפרמיה. לעניין זה נטען כי חובו של הנתבע מיום 1/12/03 ועד ליום 4/3/4 עומד ע"ס 3,299 ₪. הנתבע טען בכתב ההגנה כי מדובר בתביעה אשר מוגשת בחוסר תום לב כאשר מדובר בחידוש פוליסת ביטוח אשר נעשה על ידי התובעת על דעת עצמה ובאופן חד צדדי מבלי שהנתבע חפץ בכך ו/או הורה לתובעת לעשות כן. עוד נטען כי הנתבע לא חתם על חידוש פוליסת הביטוח ולא קם ביניהם כל הסכם מחייב. בכתב ההגנה התייחסות לכך שבשלב מסוים נאות לשלם את סכום התביעה, אולם לאחר שנתחוור לו כי לא הביע את הסכמתו לחידוש קודם לכן דחה על הסף את דרישת התובעת. מר גדי קרן, סוכן ביטוח, הגיש תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת ובו הצהיר, בין השאר, כי הוא ערך את הפוליסה לבקשת הנתבע. עוד נטען כי הנתבע ערך דרכו פוליסות משנת 2001 ועד שנת 2004 כאשר הפוליסות חודשו מידי שנה ללא שהנתבע חתם על הבקשה לחידוש הפוליסה, כך שנהג להוציא פוליסות והודעות על חידושם לידי הנתבע כל שנה. בתצהיר הנ"ל התייחסות נוספת לכך שיצר קשר עם הנתבע בחודש ינואר 2003 (צ"ל "2004") והנתבע לא הודיע לו כי אין הוא מעוניין בחידוש הפוליסה. מר קרן הצביע בתצהירו על מכתבים אשר נשלחו לנתבע אודות חובו לאחר שהחוב לא הוסדר ביום 28/1/04 כפי שהבטיח הנתבע. בסעיף 10 הוצהר כי הנתבע פנה אליו וביקש ממנו לתקן את הפוליסה בתחילת חודש פברואר 2004 ואף סוכם כי הנתבע יעביר אליו את פרטי כרטיס האשראי והתיקונים המבוקשים בפוליסה. לבסוף הוצהר כי הנתבע לא העביר דבר, ועל כן בוטלה הפוליסה ביום 3/3/04, וכי הנתבע אף שלח מכתב ממנו עולה כי ביקש לבטל את הפוליסה תוך שהוא מבטיח לשלם את החוב (מכתב - נספח ז' אשר צורף לתצהירו הנ"ל). עוד צוין כי בעקבות מכתב הנתבע מועד הביטול שונה. הנתבע טען בתצהיר עדות הראשית אשר הוגש על ידו כי התובעת לא צירפה לכתב תביעתה העתק מהפוליסה החדשה חתומה על ידו ו/או העתק ממסמכי חידוש הפוליסה חתומים על ידו. עוד נטען כי לא היה כל חידוש של החוזה. הנתבע הוסיף וטען כי בקשר לשנה הרלוונטית נשוא התביעה חל שינוי משמעותי בדבר זהות המבוטחים מאחר והשותפות של המשרד התפרקה, ועל כן לא היה עניין לחדש את הפוליסה אוטומטית. בהתייחס למכתבו לביטול הפוליסה נטען כי המכתב נערך מאחר והתבקש לנסח מכתב בנוסח הנ"ל כאשר הודיעו לו בצורה מפורשת כי הוא חתום על גבי הפוליסה. במהלך החקירה הנגדית על תצהירו העיד מר גד קרן כי פוליסות הביטוח נשלחו קודם לכן לשותפות כאשר רשום "השותפות רון סמוארי". עוד עלה כי הנתבע לא היה חתום אלא היה מי שחתם בשם השותפות על הפוליסות. עוד עלה במהלך החקירה כי הנתבע לא חתם אי פעם על התחייבות או פוליסה אי פעם. מר קרן נשאל האם קיימת פוליסה מיום 1/12 או 30/11/03 על שמו, ומר קרן העיד כי ישנה פוליסה מיום 1/12/03 עד ה- 30/11/04 על שמו. מר קרן הוסיף והעיד כי הנתבע ביקש ממנו לשנות את פרטי הפוליסה עוד ביום 22/6/03 בעת שהשותפות פורקה, והוא נשאר במשרד והפנה למכתבו של הנתבע מאותו יום. בנוסף עלה כי מיום פירוק השותפות יצאה פוליסה על שמו של הנתבע כפי שהיה גם בחידושה. במהלך החקירה עלה כי אין לנציג חברת הביטוח אישור לכך שהפוליסה אכן נשלחה לנתבע אם כי העיד כי היא נשלחה בדואר. במהלך החקירה החוזרת מר קרן העיד כי בכל שיחות הטלפון ועד למכתב מיום 4/3 הנתבע מעולם לא הודיע כי הוא מבקש לבטל את הפוליסה. הנתבע נחקר אף הוא במסגרת חקירה נגדית על תצהירו. בתום הדיון בקשו הצדדים להשהות הגשת סיכומים על מנת לנסות להגיע להסדר, אולם לאחר מכן הוגשו סיכומים בכתב בהעדר הסדר. בסיכומי התובעת נטען, בין השאר, כי גם לפני ולאחר פירוק השותפות השתרש הנוהג לא לחתום על חידוש פוליסות בפועל, ונטען כי הנתבע אף ביקש לשנות את תנאי הפוליסה ביום 22/6/03 לאחר פירוק השותפות ולפני חידוש הפוליסה נשוא התביעה. עוד נטען כי טענתו של הנתבע נסתרת מבקשתו לביטול הפוליסה מכתבו מיום 4/3/4 הנ"ל. לבסוף נטען כי הנתבע לא המציא פוליסה חילופית, ואף טען כי אינו זוכר אם הוא מבוטח כאשר הוא משלם דמי חבר ללשכת עורכי הדין. ב"כ הנתבע הגישה את סיכומיה ובהם חזרה על טענות המבקש הנ"ל, וכן הדגישה כי לא נכרת כל הסכם בין הצדדים וכי לא נתנה כל תוקף לחידוש אוטומטי. עוד נטען כי לא הוכח כי התובעת המציאה לנתבע פוליסה מחודשת כפי שעלה מהחקירה. בסיכומי הנתבע התייחסות נוספת להטעיית הנתבע לחשוב כי קיימת פוליסה חדשה חתומה על ידי הנתבע. דיון מהפקס אשר נשלח לטענת נציג התובעת מיום 28/1/04 אודות חידוש הפוליסה עולה כי נשלחה הודעה לנתבע אודות הצורך לשלם את חובו בגין הכיסוי הביטוחי. למכתב הנ"ל צורף אישור פקס ועל כן יש לקבוע כי אותו פקס אכן הגיע לידי הנתבע. אותו הדבר נכון לגבי הפקס מיום 8/2/04 ממנו עולה כי הביטוח חל מיום 1/12/03 כאשר ניתן לגבות את דמי הפרמיה ב- 8 תשלומים. מכתב הנתבע מיום 4/3/04 אף מציין כי הוא מבקש לבטל את הפוליסה הקיימת כאשר יש לשלוח אליו את גובה הפרמיה עד ליום ביטול הפוליסה. מהחקירה עלה כי הנתבע אכן ביקש שינויים בפוליסה אשר שונתה בעקבות פירוק השותפות במהלך חודש יוני 2003, ועל כן אין ממש בטענת הנתבע לפיה הפוליסה נשוא התביעה לא היתה רלוונטית מאחר והתייחסה למצב אשר קדם לפירוק השותפות. לא ברור כיצד הנתבע יכול היה להבין מהפקסים אשר נשלחו למשרדו כי לרבות הפקסים מיום 28/1/04 ו- 8/2/04 כי אינו מבוטח מיום 1/12/03 בפועל. במכתב מיום 28/1/04 נכתב על ידי סוכן הביטוח כי "אין באפשרותי להחזיק כיסוי לזמן רב ולכן אבקשך להעביר את התשלום בדחיפות למשרדינו." בנסיבות העניין, היה על הנתבע להודיע לתובעת עוד קודם לכן כי יש לבטל חידוש פוליסת ביטוח הגם שהחידוש נעשה באופן אוטומטי כאשר עלה מהדיון כי הנתבע נהג לחדש פוליסות ביטוח מבלי לחתום על מסמך כלשהו בפועל. יחד עם זאת ניתן ללמוד מאותו מכתב כי הנושא טרם הוסדר סופית שכן למרות המכתב טרם דאג הנתבע לשלם עבור הכיסוי הביטוחי, כאשר התובעת לא הוכיחה כי העתק מהפוליסה אכן הגיעה לידי הנתבע בפועל. לאור כל האמור לעיל, כאשר היה על התובעת להסדיר את נושא הפוליסה בכתובים בצורה יותר מסודרת וכאשר היה על הנתבע להודיע לתובעת על ביטול הפוליסה למרות מכתב התובעת הנ"ל אשר הבהיר כי קיים כיסוי ביטוחי, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת מחצית סכום התביעה בסך של 1,650 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. לאור התוצאה כל צד ישא בהוצאותיו. פקספוליסה