טופס בדיקת מיגון לרכב

חברת ביטוח טענה כי ביטחה את הנתבעת בשתי פוליסות, הביטוחים נערכו עפ"י טופס בדיקת מיגון לרכב והנתבעת לא שילמה את חובה לחברת הביטוח. לטענת הנתבעת, הפוליסה הינה תוצאה של הצעת ביטוח בין הצדדים, לה צורף טופס בדיקת מיגון לרכב, אשר היה קיים במחפרון. הצעת הביטוח הותנתה בכך, שחברת הביטוח תאשר את המיגונים כפי שהם. עניין זה היווה תנאי עיקרי לעריכת הצעת הביטוח והשיקול היחידי לעריכת הביטוח אצל חברת הביטוח וכי טופס בדיקת מיגון לרכב הקיים במחפרון, היה חלק בלתי נפרד מהצעת הביטוח. ##להלן פסק הדין בנושא טופס בדיקת מיגון לרכב:## בפני תביעה כספית בסך 6,371 ₪, אשר הוגשה ע"י התובעת, חברה העוסקת בעסקי ביטוח, נגד הנתבעת. טענות התובעת 1. התובעת ביטחה את הנתבעת בשתי פוליסות. האחת, ביטוח ציוד כבד (מחפרון) בפוליסה מס' 0001-7-982411-0488, לתקופה החל מיום 4.9.01, כאשר דמי הביטוח היו בסך 21,051 ₪. ביטוח זה בוטל ביום 10.1.02 והנתבעת זוכתה במלוא הסכום. הביטוח הוחזר לתוקף, בשנית, באותו היום, 10.1.02 ובגינו חוייבה הנתבעת בסך 16,485 ₪. ביום 16.1.02 בוטל חלק מהביטוח ובגינו, זוכתה הנתבעת בסך של 10,728 ₪, כך שחובה בגין פוליסה זו, נכון ליום ביטולו, עמד על סך 6,027 ₪. כמו כן, בוטחה הנתבעת בביטוח רכב, בפוליסה מס' 0001-9-020572-0434 לתקופה מיום 4.9.01, כאשר דמי הביטוח נקבעו ל- 996 ₪. ביום 10.12.01, בוטל חלק מהביטוח, הנתבעת זוכתה בסך של 677 ₪ וחובה עמד, נכון ליום הביטול, על סך של 344 ₪. לאור זאת, סכום התביעה עומד על סך של 6,371 ₪. 2. הביטוחים נערכו עפ"י טופס בדיקת מיגון והנתבעת לא שילמה את חובה לתובעת. טענות הנתבעת 1. לטענת הנתבעת, הפוליסה הינה תוצאה של הצעת ביטוח בין הצדדים, לה צורף אישור מיגון, אשר היה קיים במחפרון. הצעת הביטוח הותנתה בכך, שהתובעת תאשר את המיגונים כפי שהם. עניין זה היווה תנאי עיקרי לעריכת הצעת הביטוח והשיקול היחידי לעריכת הביטוח אצל התובעת. אישור המיגון הקיים במחפרון, היה חלק בלתי נפרד מהצעת הביטוח. 2. הצעת הביטוח, כפי שהיא, על אישור המיגון, התקבלה ע"י התובעת, אשר הפיקה פוליסת ביטוח. דהיינו, התובעת קיבלה את הצעת הביטוח בהתאם לתנאים שסוכמו בין הצדדים 3. ביום 16.10.01 ולאחר שהופקה הפוליסה, נבדק המחפרון, כמעשה חד צדדי מטעם התובעת, ע"י שמאי מטעמה, אשר ביקש להוסיף רמות מיגון נוספות, כמפורט במכתב התובעת מיום 21.10.01. ובו נתבקשה הנתבעת להוסיף אמצעי מיגון חדשים, מעבר למוסכם בהצעת הביטוח ובהסכם שבין הצדדים. 4. בדרישתה זו, נסוגה התובעת מהסיכום שבין הצדדים, אשר היה תנאי להתקשרות ביניהם והפרה את ההסכם. משום כך הנתבעת הודיעה לסוכנות הביטוח מטעם התובעת, שאינה מעוניינת בביטוח ויש לבטל את פוליסת הביטוח מחולה. סוכנות הביטוח של התובעת פעלה בהתאם והודיעה לנתבעת שהפוליסה בוטלה מתחילתה, לאור הנסיגה מהסיכום שנעשה בין הצדדים. 5. משבוטל ההסכם ופוליסת הביטוח, אין הנתבעת חייבת מאומה. דיון אין מחלוקת בין הצדדים, כי הופקה פוליסה ע"י התובעת לנתבעת (סעיף 6א', 6ג' ו- 6ד' לכתב ההגנה). אין חולק כי הפוליסה בוטלה. המחלוקת בין הצדדים הינה, מתי בוטלה הפוליסה, מי יזם את ביטולה והאם על הנתבעת לשלם לתובעת את דמי הפוליסה בגין התקופה שבין הנפקתה ועד ביטולה. 1. חתם התובעת, מר אילן פרוידנטל, הצהיר בפני, כי הנתבעת פנתה אל התובעת לביצוע ביטוח באמצעות סוכנות "שגיא" מחיפה וצרפה את רשיון הרכבים ואישור המיגון, לפיו היה קיים במחפרון איתוראן פעיל וניתוק "סטארטר". לגרסתו, התובעת קיבלה את הצעת הנתבעת, וערכה לה ביטוחים החל מיום 4.9.01 והגישה לה לתשלום את דמי הביטוח. 2. מר פרוידנטל הצהיר בפני, כי ביום 16.10.01, סוקר מטעם התובעת בדק את המחפרון, העריך את שוויו ב- 800,000 ₪ והמליץ על הוספת מיגונים על המיגונים הקיימים. המלצת הסוקר הועברה ע"י התובעת לסוכנות הביטוח, לנתבעת ניתנה ארכה של חודש להוספת המיגונים ובמשך תקופה זו, נהנתה הנתבעת ממלוא הכיסוי הביטוחי, למרות שטרם בוצעה המלצת הסוקר. 3. ביום 16.1.02 בוטל ביטוח המחפרון ביוזמת התובעת, מחמת חוסר תשלום. ביום 10.12.01 בוטל ביטוח הרכב, ביוזמת התובעת, מחמת חוסר תשלום. 4. לגרסתו, אם היה מתרחש אירוע ביטוחי בתקופה שבין הנפקת הפוליסה ועד ביטולה, היתה הנתבעת מקבלת כיסוי ביטוחי מלא ואי התקנת המיגון, לא גרעה מכיסוי ביטוחי זה. 5. בחקירתו הנגדית, אישר מר פרוידנטל, כי לא היה צד להצעת הביטוח ולמו"מ שהתנהל בין הצדדים וההתקשרות נעשתה באמצעות סוכנות שגיא. העד הסביר, כי היו שתי פוליסות למחפרון, כיוון שהפוליסה היקרה בוטלה, הונפקה באותו יום פוליסה חדשה, זולה יותר. ההנחה לא היתה תוצאה של המצאת אישור מיגון. לגרסתו, בקשת התובעת לתוספת אמצעי מיגון, אינה שינוי הפוליסה, אלא נוצרה כתוצאה מבדיקת המחפרון, שהעלתה כי עלותו גבוהה ובהתחשב בסכום הגבוה של הביטוח, יש צורך באמצעי מיגון נוספים. המבוטח ביקש ארכה לביצוע להתקנת המיגונים והתובעת הסכימה להמתין בתקופה זו. 6. מנהל הנתבעת, מר אבו גוידר ח'אלד, הצהיר בפני, כי מייד לאחר שקיבל את דרישת תוספת המיגון, ביחד עם פוליסת הביטוח מיום 31.10.01, פנה לסוכנות הביטוח וביקש לבטל את הפוליסה מלכתחילה, נוכח אי עמידת התובעת בתנאי הצעת הביטוח וסוכנות הביטוח הסכימה לכך. לגרסתו, כיוון שהתובעת דחתה את ההצעה המקורית, החוזה בטל מעיקרו. בחקירתו הנגדית הוא השיב, כי אכן היה כיסוי ביטוחי למחפרון מיום 4.9.01. לגרסתו, סוכן הביטוח שלו, מר ענאן, אישר את כל המיגונים אשר היו למחפרון בעת חתימת הצעת הביטוח, (שאלה הם המיגונים) לצורך הכנת הפוליסה הביטוח עצמו. סיכום זה נעשה בעל פה ולא בכתב. הסוקר מטעם התובעת בדק את המחפרון בנוכחות אחד מעובדיו ולא בנוכחותו. 7. מר יעקב פימה, מנהל סוכנות הביטוח אשר ענאן בילאן היה סוכן משנה מטעמו, אישר בפני בעדותו, כי מר ענאן אשר נפגש עם מנהל הנתבעת לצורך ביצוע הצעת הביטוח, קיבל את אישורו טלפונית, שהמיגונים הקיימים במחפרון בעת החתימה על הצעת הביטוח, מספיקים לצורך עשיית הביטוח. לגרסתו, הוא קיבל במקביל מסוכנות החיתום, אישור למחיר ולמיגון הקיים במחפרון. לגרסתו, פוליסת הביטוח התקבלה בסביבות סוף חודש אוקטובר 2001 והועברה לנתבעת דרך מר ענאן ובעקבות דרישת התובעת לתוספת מיגון, הנתבעת, באמצעות מר ענאן, דרשה לבטל את הביטוח והדרישה הועברה לסוכנות החיתום במהלך חודש נובמבר. 8. מהעדויות והראיות שהובאו בפני עולה, כי היה ביטוח תקף למחפרון ולרכב החל מיום 4.9.01 (עדות מנהל הנתבעת בעמ' 5 שורה 17 לפרוטוקול). מעדותו של סוכן הביטוח עולה, כי הנתבעת, באמצעות סוכנות החיתום מטעמה, אישרה שיהיה למחפרון כיסוי ביטוחי כשמצויים בו אמצעי המיגון שהיו קיימים בעת חתימת הצעת הביטוח. התובעת, אשר ביקשה לבדוק את אמצעי המיגון, שלחה סוקר מטעמה, אשר "המליץ" על אמצעי מיגון נוספים (סעיף 4 לתצהירו של עד התובעת). הנתבעת סרבה לאמצעי מיגון אלה והודיעה במהלך חודש נובמבר, על ביטול הפוליסה וקיבלה את הסכמת הסוכנות. 9. איני מקבלת את טענת ב"כ התובע בסיכומיו, לפיה גם במקרה שבפני, ביטול הפוליסה נכנס לתוקף תוך 30 יום מיום הודעת המבוטח. הנתבעת חתמה על הצעת הביטוח והסכימה למחיר ולתנאי הפוליסה, על בסיס ההסכם בינה לבין סוכנות הביטוח, באמצעות מר ענאן, לפי אמצעי המיגון שהיו קיימים במחפרון בעת חתימת הצעת הביטוח, הם אמצעי המיגון הנדרשים ע"י התובעת (עדותו של סוכן הביטוח, עמ' 6 שורה 28 עד עמ' 7 שורה 4 לפרוטוקול). התובעת היא שבחרה לשנות את תנאי המיגון ולדרוש נוספים ומשכך, רשאית הנתבעת לבטל את הביטוח לאלתר. אני מקבלת את טענת הנתבעת, כי היא זו שדרשה את ביטול הביטוח וזאת, בהתאם לעדותו של סוכן הביטוח (עמ' 7 שורות 19-21 לפרוטוקול). 10. עולה, כי הנתבעת ביטלה את הכיסוי הביטוחי עפ"י הפוליסות נשוא תביעה זו, עקב חזרת התובעת מהסכמותיה לגבי אמצעי המיגון. עם זאת, היה לנתבעת כיסוי ביטוחי החל מיום 4.9.01 ועד לאמצע חודש נובמבר. משכך, על הנתבעת לשלם לתובעת את דמי הביטוח מיום 4.9.01 ועד 31.10.01. 11. התובעת תגיש פסיקתה לחתימתי, לתשלום דמי הביטוח לתקופה מיום 4.9.01 ועד יום 15.11.01. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות אגרה יחסיות. בנסיבות המפורטות בפסק דיני אין צו להוצאות שכ"ט. טפסים משפטייםמיגוןרכבמסמכיםגניבת רכבביטוח גניבת רכב