טופס הודעה על מקרה ביטוח - חיסיון

החלטה 1. לפני בקשה למתן צו עיון ספציפי לגבי טופס הודעה על מקרה ביטוח (להלן: "טופס ההודעה"). ביום 5.6.07 גילו המשיבים למבקשת את המסמכים שברשותם וציינו כי בין היתר ברשותם טופס ההודעה אולם הנ"ל חסוי. בקשה זו הוגשה כאמור לגילוי טופס ההודעה הנ"ל. לטענת המבקשת אין לראות בטופס ההודעה מסמך חסוי שכן זה מנוגד להלכות בית המשפט העליון כפי באו לידי ביטוי בין היתר בהלכת סויסה (רע"א 4249/98 סויסה נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515) ובהלכת הדסה עין כרם (רע"א 1412/94 - הסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד, פ"ד מט(2), 516). המבקשת טוענת עוד כי מעבר לעובדה כי טופס ההודעה אינו חסוי, הרי שבכוחו ליתן אינדיקציה הן באשר לקרות האירוע כפי שקרה במציאות והן באשר לאמינות גרסת המשיב מס' 1 שכן טופס ההודעה נרשם סמוך לקרות האירוע ומהווה רשם ראשוני ו"טבעי", שהינו חסר תחליף מבחינת העיתוי, הרלוונטיות והנגישות למידע המצוי בו. אי המצאת המבוקש מונע מהמבקשת הן את בירור התובענה והן את הכנת הגנתה. 2. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי טופס ההודעה על מקרה ביטוח בין מבוטח למבטחת הינו מסמך חסוי. לחיזוק עמדתם מפנים המשיבים גם הם להלכת סוויסה המוזכרת לעיל וטוענים כי המסמך בו הודיע מבוטחה של המשיבה על אופן אירוע התאונה ומסר פרטים שונים בהקשר אליה, מהווה חלק מהמסמכים המהווים חומר הכנה לדיון משפטי ומשכך הוא חסוי. דיון 3. ההלכה הרווחת בפסיקת בתי המשפט היא שיש לאפשר לבעלי הדין "לשחק" בקלפים גלויים, וזאת כדי למנוע הפתעה של אחד מהם כלפי יריבו במהלך המשפט בראייה בלתי צפויה וכך יכשיל את יריבו, שלא הייתה בידו אפשרות לבדקה ולהכין חומר ראיות לסתור. בעל דין רשאי לקבל מידע על מסמכי היריב, בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים". משחק "בקלפים גלויים" עשוי, בדרך כלל, למנוע קיומן של טקטיקות פסולות של הפתעת היריב ודחיית המשפט, לפי בקשת בעל הדין המופתע, כדי להביא חומר ראיות לסתור. מטרתו של גילוי מסמכים הוא להביא לחקר האמת (רע"א 4249/98 - שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב - חברה לביטוח . פ"ד נה(1), 515 ,עמ' 521-522). ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת זהו תפקידו ומטרתו העיקרית. עם זאת, הדין מכיר במצבים של חיסיון, בהם נשלל מבעל דין השימוש בראיה אשר היה בה כדי לסייע בגילוי האמת במשפט. ביסוד החיסיון עומדת ההכרה כי קיימים אינטרסים ושיקולים - מלבד האינטרס המרכזי של גילוי האמת - אשר מן הראוי להגן גם עליהם. יש לשמור על אותו איזון עדין בין הצורך לגלות את האמת לבין הגשמת אינטרסים של הפרט והציבור, המצדיקים הענקת חיסיון. לאור החשיבות שניתנה לחשיפת האמת, הגישה כלפי החיסיון הינה חשדנית. רק במקרים מיוחדים וחריגים יוכר החיסיון. על רקע זה יש לבחון את טענות המשיבים להכיר בחיסיון של טופס ההודעה. טענת המשיבים היא כי טופס ההודעה מהווה מסמך שהוכן לקראת משפט ולפיכך הוא "נהנה" מחיסיון בפני גילוי. הטעם העיקרי המונח ביסוד הלכה זו, הוא הרצון לאפשר לאדם להכין עצמו לקראת משפט, כשהוא חופשי מהחשש שהכנתו תיחשף בפני יריבו (ראה: ע"א 407/73 גואנשיר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד כט (1) 169, עמ' 171, וכן ראה: רע"א 1412/94 - הסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד . פ"ד מט(2), 516 ,עמ' 523-524). תנאי חיוני לתחולת החיסיון הינו כי המטרה שעמדה ביסוד הכנת המסמך הייתה הכנה לקראת משפט צפוי. מטרה זו אינה צריכה להיות המטרה היחידה, אך עליה להיות המטרה העיקרית או הדומיננטית. מסמך שהיה נערך בין כה וכה, מטעמים ענייניים שאינם קשורים למשפט צפוי, אינו צריך ליהנות מחיסיון רק משום שאותו מסמך נערך גם משום תרומתו האפשרית למשפט צפוי (ראה: רע"א 1412/94 - הסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד . פ"ד מט(2), 516 ,עמ' 523-524). 4. מן הכלל אל הפרט, גילוי מסמכים משתרע על כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון" (תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). רלבנטיות של מסמך לעניין גילויו אף רחבה יותר משאלת קבילותו במשפט. טופס ההודעה מהווה באופן מובנה מסמך רלוונטי לתובענה אשר הוגשה בגין נזקי רכוש שגרמו כתוצאה מתאונת דרכים, בתור שכזה אני סבור כי יש מקום לגלותו. זאת ועוד, אינני סבור כי טופס ההודעה עומד בתנאי לתחולתו של חיסיון מהסוג לו טוענות המשיבים, היינו כי המטרה העיקרית או הדומיננטית בהכנתו הייתה ההכנה לקראת משפט. גם אינני מוצא כי חל לגבי טופס ההודעה הטעם העיקרי המונח ביסוד החיסיון האמור, היינו, הרצון לאפשר לאדם להכין עצמו לקראת משפט, כשהוא חופשי מהחשש שהכנתו תיחשף בפני יריבו (ראה: רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נ' גלעד, פ"ד מט (2) 516, 522-523). מילוי טופס ההודעה הינו עניין שבשגרה במקרים בהם דיווח מבוטח למבטחת על מקרה ביטוחי, ותדירות מתבססת המבטחת על טופס ההודעה שנשלח בטיפולה בתביעה. מדובר אפוא במעשים הנעשים כחלק מדרך הפעילות הרגילה. יתכן שיש צפי כלשהוא לקיומו של הליך משפטי בהמשך הדרך, אך בכך אין כדי להעניק למסמכים חיסיון. אין לפני ראיה מבוססת לכך שהמטרה הדומיננטית בעריכת טופס ההודעה הייתה ההכנה למשפט (ראה: ת"א (תל-אביב-יפו) 63323/03 - מעבדות גלקסי אלקטרוניקס 1985 בע"מ נ' אריה חברה לבטוח בע"מ . תק-של 2005(1), 2315 ,עמ' 2319). 5. אשר על כן, הנני מקבל את הבקשה ומורה למשיבים להעביר למבקשת לעיון את טופס ההודעה האמור לעיל, וזאת תוך 10 ימים מהיום. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בקשה זו בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. טפסים משפטייםחיסיוןפוליסהמסמכיםהודעה על מקרה ביטוחמקרה ביטוח