טרקטור - פוליסת ביטוח

פסק דין 1. התובע 1 (להלן, גם "ענבי") הוא בעליה של התובעת 2, חברה הרשומה כחוק בישראל (להלן, גם "מיתר"). עובר ליום 5.2.04 היו התובעים הבעלים של רכב מס' 18-552-30 (להלן - "הרכב"), שהיה מבוטח בפוליסה אצל הראל חברה לביטוח בע"מ על שמו של ענבי, ושל רכב מחפרון שמספרו 4-32894 (להלן - "הטרקטור"), שהיה מבוטח בביטוח צד ג' אצל הנתבעת 3 (להלן, גם "מנורה"), על שמם של ענבי ו/או מיתר. 2. ביום 5.2.04 ניזוק הרכב על ידי הטרקטור וכתוצאה מכך נגרמו לרכב נזקים. בעקבות זאת הוגשה תובענתם הכספית של התובעים נגד הנתבע 1 (להלן, גם "קפלן"), שהיה סוכן הביטוח שלהם במועדים הרלוונטיים, כנגד הנתבעת 2 (להלן, גם "געש"), מי שנטען שהייתה הסוכנות שבאמצעותה בוטח הטרקטור, ומנורה, היא מבטחתו של הטרקטור. לשיטתם של התובעים קפלן, שהיה אמון עליהם, גרם להם להגיש דרישה צד ג' למנורה. מנורה דחתה את הדרישה האמורה בנימוק שהתאונה אינה מכוסה בהתאם לתנאי הפוליסה. בהמשך הסתבר לתובעים, לתדהמתם, כי הפוליסה על הטרקטור הוצאה הן על שם ענבי והן על שם מיתר, הגם שהטרקטור הוא בבעלותה של מיתר בלבד. בהמשך קפלן מסר כי נמצא קונה לרכב באמצעות שמאי הרכב בסכום של 37,000 ₪. מעולם לא נמסרה כל תמורה בגין הרכב האמור. בהמשך נטען כי הרכב, שהוכרז כאובדן מוחלט, הופנה לשם פירוק ומכירת השרידים, ואף תמורת השרידים לא נמסרה לתובעים. התובעים תבעו סכום של 45,258 ₪, בגין ערך הרכב בסך 38,610 ₪, שכ"ט שמאי בסך 1,648 ₪ ועוגמת נפש בסך 5,000 ₪. 3. הוריתי על הגשת תצהירי עדויות ראשיות. נשמעו עדויותיהם של ענבי ושל קפלן. מטעם התובעים נמסרה אף עדותו של מר יובל קרש, שהוא הבעלים של סוכנות הביטוח שביטחה את הרכב. 4. עיינתי בסיכומי טענות ב"כ הצדדים. אין לי ספק בחוסר הממש המוחלט של תביעת התובעים, מהחל עד כלה, לכל אורך הדרך ובכל הסוגיות הצריכות לפנים. 5. התביעה לתגמולי ביטוח נגד מנורה נדחתה, כמסתבר, משום שמדובר בתאונה עצמית. מנורה התייחסה הן אל הרכב והן אל הטרקטור כשייכים לאותם בעלים, ולו בנתון לכך שמיתר לכל הדעות נמצאת בשליטתו ובבעלותו של ענבי. התובעים טוענים כי לא כך היו פני הדברים אילו הטרקטור היה מבוטח על שמה של מיתר בלבד. 6. ואולם, עד אשר נידרש לסוגיה זו, שומה על התובעים להוכיח כי גם אילו הדרישה לתגמולי ביטוח הייתה נדונה לגופה, ניתן היה להסיק על אשמו של נהג הטרקטור, שרק כתוצאה מכך נגזרת, לכאורה, חבות של מנורה. ואולם אין בפניי, ולו בדל- ראיה, מה הן נסיבותיה של התאונה האמורה. ואכן הדבר תמוה ביותר לנוכח העובדה שסביר להניח כי נהג זה הוא עובדה של מיתר. אכן, בגדר עדותו של ענבי בפניי הוא הודה כי הוא לא ראה את עצם התרחשות התאונה, והוא התוודע אך ורק לנסיבותיה, לאחר שהתרחשה. 7. התובעים טוענים כי לא היו מודעים לכך שהפוליסה על הטרקטור נרשמה על שם שניהם, תחת על שמה של מיתר בלבד. לכאורה, אף עניין זה יכול לא להיות דרוש לפנים. שהרי ענבי, בעדותו, מציין כי כל טענותיו נגד קפלן הם "לאחר התאונה בלבד" (עמ' 10 לפרוטוקול). משמע, אבדה לבלי שוב הטענה אודות רשלנות נטענת ברישום זה או אחר על שם מבוטח זה או אחר, שברי שהתרחשה לפני התאונה. מעבר לדרוש, גם הטענה אודות "תדהמה" של ענבי, כחמישה חודשים מיום התאונה, בה הסתבר לו כי הפוליסה רשומה על שם שני התובעים (סעיף 13 ל-ת/1), מתבררת כחסרת שחר לנוכח מכתב מיום 12.2.04, דהיינו שבוע לאחר התאונה, בו דורשת מיתר מקפלן לשנות את שם המבוטח, כך שיהא על שם מיתר בלבד. ואין צריך לומר כי בגדר מכתב זה לא מוטחת כל האשמה בקפלן, בגין התנהלות רשלנית נטענת זו או אחרת. בהקשר זה יש לזקוף לחובת התובעים את העובדה כי לכל אורך הדרך אין בפניי כל מכתב מחאה או דרישה זה או אחר, כנגד מי מהנתבעים, שקדם להגשת כתב התביעה, ושיכול שהייתי שוקלו לזכות התובעים, ככל שלא היה נענה על ידי מי מהם. 8. מטעם בית המשפט אף נמסרה עדותו של השמאי שעסק בטיפול ברכב בעקבות התאונה. השמאי העיד כי הוא עסק בהעברת הרכב למוסך, ומשם הרכב נמסר לחברת שקד חלפים, כדי לעסוק במכירת השרידים. 9. בגדר סיכום טענותיו מבקש ב"כ התובעים לחייב את שקד חלפים בהוצאות בגין מכירת השרידים ואי מסירת התמורה לתובעים. ברי שאין בדעתי להידרש לטענה זו, שהרי שקד חלפים אינה בעלת דין בפניי. דומה שהתובעים בחרו בעלי דין לא נכונים מבלי שהגישו התביעה לא נגד שקד חלפים, אף לא נגד המוסך שגרם לכאורה להעברת המכונית לשקד חלפים, וזאת מבלי שקבעתי כל ממצא לחובתם של אלו, ככל שהיו בעלי דין בפניי. 10. עיקר התביעה של התובעים היא כנגד קפלן, ולא מצאתי בה ממש. כך, בעיקר, לנוכח ההאשמות החמורות בתרמית, הונאה ואף זיוף. כעוצמת ההאשמות, כך קלישות הראיות והטענות. לא נמצאה לי שמץ טענה נגד געש, שהיא סוכנות חיתום שאף ענבי בעדותו מודה שלא היה לו כל קשר עמה. מעבר לדרוש, משעה שדחיתי התביעה כנגד קפלן, לא יכולה להישמע עוד טענה כנגד געש ומנורה, בהקשר לאחריות שילוחית נטענת למעשיו. 11. אף ככל שעסקינן בתביעה כנגד מנורה אין בה ולא כלום. נהפוך הוא: דווקא סברתו של ענבי כי קפלן התרשל בכך שבפוליסה נרשמו הן ענבי והן מיתר, וכתוצאה מכך נסללה הדרך לדחיית הדרישה לתגמולי ביטוח בהיות התאונה תאונה עצמית, שוללת מיניה וביה, כל טענה כנגד מנורה. אכן, כך ניתן להבין את טענת התובעים, מנורה הייתה מוצדקת בדחיית הדרישה לתגמולי ביטוח ואולם הדבר נבע מרשלנותו הנטענת של קפלן, וכאמור קבעתי כי אין בדעתי לקבל הטענה האמורה כנגד קפלן. 12. סוף דבר: בדעתי לדחות התביעה כנגד כל הנתבעים. 13. לפיכך הנני דוחה את התביעה. הנני מחייב את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהנתבעים שכ"ט עו"ד בסך 9,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. הסכומים האמורים ישולמו, בהתאמה, לידיהם הנאמנות של ב"כ הנתבעים, תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה. פוליסהציוד מכני הנדסי (צמ"ה)ביטוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)טרקטור