מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח (שלא נטענו במכתב הדחיה)

החלטה בפני תביעת מבוטחת כנגד מבטחת בגין תגמולי ביטוח המגיעים לה לטענתה מכוח פוליסת ביטוח חיים במקרה של אובדן כושר עבודה. התובעת עותרת בבקשתה להורות על מחיקת סעיפים מכתב ההגנה אשר הועלו לראשונה בכתב ההגנה ולא נטענו בהזדמנות הראשונה במכתב הדחיה, כאמור בהוראות המפקח על הביטוח שקיבלו ביטויין בפסיקת ביהמ"ש העליון. אינני בדעה אחת עם הנתבעת לפיה סמכויות המפקח על הביטוח לא ניתנות להאצלה. על אף שההכרעות העקרוניות אשר ניתנו מטעם עו"ד הירשהורן ועו"ד ראביץ לא נחתמו על ידי המפקח על הביטוח, ניתן לראות במעמדן ובתוקפן כבעלות תוקף משפטי מחייב. ההכרעות העקרוניות פורסמו ביחידה לפניות הציבור באתר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון ונחתמו ע"י עו"ד ראביץ. הכרעות אלו יצרו מדיניות משפטית ראויה שאומצה ע"י ביהמ"ש העליון (ראה: רע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חביב אסולין). משנתן ביהמ"ש העליון דעתו לתוקפן ומעמדן של ההכרעות העקרוניות שאלת האצלת הסמכויות מקבלת חשיבות משנית. ביהמ"ש העליון התייחס לגופן של ההכרעות העקרוניות מטעמו של המפקח על הביטוח ולא לגופו של מי שחתום על ההנחיות. לפיכך, אינני מוצא אל נכון להכריע בשאלת הסמכות של החתום על ההנחיות מטעמו של המפקח על הביטוח, והאם סמכויות אלו ניתנות להאצלה אם לאו. משנתן ביהמ"ש העליון להכרעות עקרוניות אילו תוקף משפטי מחייב, בימ"ש זה מחויב לפעול על פי פסיקת ביהמ"ש העליון. אין חולק, כי הסוגיה בדבר המשמעות שיש ליתן להנחיותיו של המפקח על הביטוח הוכרעה בת.א (חי') 7391/01 בש"א 12838/02 הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ נגד גידולי שדה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, דינים מחוזי לג (7) 410], ע"י כבוד השופט כהן. סוגיה זו נדונה על ידי זה מכבר במסגרת ת.א (ת") 61057/03 גולדשמיט ציפורה נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ. (לא פורסם). (ר' בנוסף בר"ע 2656/02 וע"א 2066/02 גולדברג נגד איי די איי). כב' השופט כהן קבע בפסק הדין הנ"ל, כי יש ליתן להנחיית המפקחת את מלוא התוקף בכפוף לשני סייגים: "מבלי לנסות לקבוע רשימת מקרים סגורה, נראה לי, כי בשני המקרים הבאים יהיה קשה להחיל הסנקציה שנקבעה בהנחיית ה מפקחת על הביטוח: (א) מקרה בו מדובר בעובדה, שנודעה למבטח לאחר שהמבטח דחה את תביעת המבוטח, והמבטח לא יכול היה לדעת העובדה שנתגלתה עת פעל לבירור חבותו; (ב) מקרה בו הסנקציה שעל פי הנחיית ה מפקחת על הביטוח תרחיב את מסגרת הכיסוי הביטוחי גם על סיכונים, שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח". אתייחס לטענות התובעת בדבר מחיקת סעיפים אחת לאחת. בסעיפים 1(ב), 8-12 סיפא, 14(ג), 15 (סיפא) ו-21 סיפא, טוענת הנתבעת להיעדר חוות דעת רפואית, ואין בכך פגם לאור סוג התביעה ומהותה. התובעת עותרת בכתב התביעה לקבל תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת ביטוח חיים. מאחר והטענות הינן, בין היתר, טענות שברפואה, יש לתמוך אותן בחוות דעת רפואית תעסוקתית, שאם לא כן, התובעת פועלת בניגוד למצוות תקנות סד"א התשמ"ד-1984. יתרה מכך, אובדן כושר עבודה הינה עילה המתחדשת מדי חודש בחודשו, ויש להוכיח קרות המקרה הביטוחי באמצעות חוו"ד רפואית תעסוקתית לכל נקודת זמן. לפיכך, אין מניעה מלהעלות לראשונה טענה בכתב ההגנה לפיה התובעת לא מצויה באובדן כושר עבודה. על התובעת מוטלת החובה להוכיח המקרה הביטוחי על פי תנאי הפוליסה ובמושגיה, ומאחר ועסקינן בטענות שברפואה, יש להוכיחן באמצעות חוו"ד רפואית תעסוקתית. באותו עניין, אין גם מניעה מלהעלות הטענה בסעיף 1(ו)(3) בכתב ההגנה, לפיה התובעת אינה מצויה כיום במצב של אובדן כושר עבודה. סעיף 1(ד) דן במצב של אובדן כושר עבודה בטרם נכתב חוזה הביטוח. אינני סבור כי בשלב זה יש להורות על מחיקת הסעיף, אף שבמכתב הדחיה אין לו זכר. הנתבעת טוענת, כי לאחר איסוף החומר הרפואי נודעה לה לראשונה תמונה מלאה באשר למצבה הרפואי של התובעת עובר לחתימתה על פוליסת הביטוח, וכי התובעת לא הצהירה על מלוא בעיותיה הרפואיות, והסתירה מהנתבעת עובדות רלוונטיות שלו היו בידיעתה של הנתבעת מבעוד מועד, ייתכן ולא הייתה מבטחת את התובעת. סעיפים אלו מהווים תנאי מרכזי בהוכחת קרות המקרה הביטוחי הרובצת על התובעת, ואין מניעה מלהעלותן לראשונה בכתב ההגנה, שכן תנאי זה נקבע במפורש בפוליסת הביטוח. סעיפים 32(ד) ו-(ה) דנים בחובת הקטנת הנזקים של התובעת וברשלנותה התורמת. אילו טענות שמן הראוי היה שתמצאנה ביטוי במכתב הדחיה שנשלח לתובעת, ומשלא עשתה כן אין היא יכולה להעלותן לראשונה בכתב ההגנה. לפיכך אני מורה על מחיקת סעיפים 32(ד) ו-(ה). לעניין אי צירוף מסמך מהותי, מאחר והפוליסה צורפה במלואה ע"י התובעת והנתבעת חוזרת בה מטענה זו, הבקשה בעניין זה מתייתרת. לעניין אי תשלום אגרה, צודקת הנתבעת כי לא ניתן לעתור בעניינינו לפסק דין הצהרתי. עסקינן בתביעה כספית חוזית, שניתן לכמת סכומה על פי הפוליסה ולשלם אגרה בהתאם. לפיכך, אני מורה על מחיקת הסעיף ההצהרתי. התובעת רשאית לתקן כתב התביעה בתוך 20 יום, על דרך של תיקון כתב התביעה ולשלם האגרה על פי דין, כתביעה כספית לכל דבר ועניין. כתב הגנהמחיקת סעיפיםמסמכיםחברת ביטוחפוליסה