משאית דאף - תאונת דרכים

פסק דין בתאריך 3/6/02 הייתה מעורבת משאית מסוג דאף מ.ר. 2471000 שבבעלות והחזקת חברת גיל טייכמן מערכות בע"מ (להלן: "החברה") בתאונת דרכים. הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל") הגישה כנגד החברה ונהג המשאית מר מטין ודים (להלן: "מטין") תביעת שיבוב, היא התביעה העיקרית בתיק זה, בעקבות פיצוי מבוטחה של הראל. החברה ומטין (להלן: "שולחי ההודעה") שלחו הודעת צד ג' כנגד רוזנמן יעקב - סוכן ביטוח (להלן: "רוזנמן" או "צד ג'") לפיה על רוזנמן לשפותם בגין כל סכום אותו יחוייבו לשלם בפסק דין להראל. בתאריך 13/4/05 ניתן כנגד שולחי ההודעה פסק דין המחייבם לשלם להראל 65% מנזקי התאונה בצרוף הוצאות ושכ"ט עו"ד ומכאן הצורך בדיון בהודעת צד ג' נשוא פסק דין זה. לטענת שולחי הודעת צד ג', רוזנמן נתבקש לבטח את המשאית בביטוח מקיף (כמו גם חובה) כפי שנתבקש וכפי שבוטחו כל רכביה האחרים של החברה על ידו. לטענת שולחי ההודעה הם העבירו את דרישות הראל לרוזנמן אך ככל הנראה עקב הפסקת ההתקשרות ביניהם הוא לא טיפל בנושא. מנגד טוען רוזנמן כי לא ערך פוליסה לביטוח מקיף וצד ג' למשאית וכי שולחי ההודעה קיבלו על כך הודעה חודשים רבים לפני התאונה ולא פעלו לעריכת ביטוח מתאים. עוד טוען רוזנמן כי החברה הודתה בפניו כי אין לרכביה כל ביטוח אצלו החל מחודש 5/02. כל צד הגיש תצהיר עדות ראשית אחד לתמיכה בטענותיו. לאחר ששמעתי את המצהירים ואת טיעוני באי כוח הצדדים ועיינתי במסמכים השונים שהוגשו הנני סבור שיש לדחות את הודעת צד ג'. שולחי ההודעה שמים את כל יהבם על הנוהג שהיה בין הצדדים כטענתם במשך 5-6 שנות עבודה משותפות לפיו בעת חידוש הביטוחים כשהיו נדרשים אי אלה מיגונים והגנות לנוכח ריבוי הביטוחים שעושה החברה, הביטוחים היו נכנסים לתוקפם על אתר ואילו את אותם מיגונים שנדרשו הייתה החברה מתקינה בשלב מאוחר יותר. לדידם דרישת החברה לבטח את רכביה בביטוח מקיף הייתה דרישה גורפת. לדידם יש להניח שגם במקרה של המשאית הנדונה הומצאו המיגונים והראיה היא שלאחר מכתביו של רוזנמן מיום 28/1/02 בדבר העדר מיגון לא נתקבלה כל התראה נוספת לא בכתב ולא בע"פ דבר שהיה מחויב המציאות באם לא היו מוצאים אישורי המיגון כנדרש, ובוודאי לנוכח היחסים הצמודים שהתנהלו בין הצדדים. מן הראוי לצטט את מכתבו הקצר של רוזנמן אל החברה מיום 28/10/02 בשל חשיבותו ואשר מר טייכמן שהעיד אישר כי קיבלה אותו החברה. לכבוד גיל טייכמן עיצוב תאורה א.נ. הנדון: רכב מס' 2471000 מסוג דאף בהתאם לבקשתכם רצ"ב תעודת חובה לרכב הנ"ל. לגב' ביטוח מקיף לא נוכל לבטח מקיף ללא אישור מיגון כפי שנדרש ע"י חברת הביטוח עד שנקבל את אישורי המיגון ועד לקבלת הנחיתכם לגבי הביטוח (צד ג' או מקיף). לרכב קיים רק ביטוח חובה בלבד. נא לעדכן את משרדנו בדחיפות. בברכה רוזנמן יעקב (הדגשה במקור: א.א.) האמור במכתב זה הינו ברור וחד משמעי. נכון ליום כתיבת המכתב לא נעשה ביטוח מקיף או צד ג' למשאית. החברה לא הגיבה כלל למכתב זה. על אף שבמכתב מצוין כי יש לעדכן את משרדו של רוזנמן בדחיפות וכן ליתן הנחיות לגבי הביטוח (צד ג' או מקיף). הגדיל לעשות מר טייכמן שעה שציין "אני חושב שסוכן שאני לקוח שלו די גדול חייב מדי פעם להזכיר לי אולי שכחתי" (ע' 13 ש' 8). האם רוזנמן הינו מזכירו של טייכמן או עובד בחברה תחתיו?! לא הוכח שנשתרש בין הצדדים נוהג של תזכורות מעין אלה. רוזנמן הביע עמדתו בנושא בצורה ברורה ועל כן היה מקום לצפות שגם החברה תציג עמדתה בצורה כה ברורה. כך, אם האמור במכתב הינו בבחינת חריג בנוף היחסים שבין הצדדים ואם הוא סותר הבנות קודמות הרי זועקת לשמים שתיקתה של החברה. החברה לא המציאה אסמכתא לתשלום פרמיה עבור ביטוח המשאית. אמנם נטען ע"י החברה כי הייתה התחשבנות ביטוחים כוללת אך גם כשמדובר בכזו התחשבנות הרי שצריכה להיות לכך אסמכתא בכתב. בלתי סביר שהתחשבנות על 17 כלי רכב כפי שנטען שהיה לחברה במקרה דנן, תעשה בע"פ מבלי שיהא ברור כמה משלמים עבור כל רכב ולו כנתון התחלתי. זאת ועוד, החברה שלחה לרוזנמן בתאריך 29/7/02 מכתב ובו מצוין כהאי לישנא: "אין חברת גיל טייכמן מבטחת אצלכם כל רכב החל מ-5/02 ואין לנו כל חבות לסהר ציון או לכל חברת ביטוח אחרת אשר הזמנתם ביטוח לרכבים הללו (דאף). כמו כן הביטוח תקף עד 31/8/02 בגין החלפה שנעשתה ממשאיות איווקו - לדף. משאיות איווקו נמכרו בחודש 3/02 ואשר בגינם מגיעים לנו החזרי כספים". קריאת מסמך זה כפשוטו מלמדת כי לגבי משאיות מסוג דאף שהיו ברשות החברה לפני חודש 3/02 כדוגמת המשאית הנדונה, אין ביטוח דרך רוזנמן. הסבר של מר טייכמן בסעיף 15 לתצהירו, למכתב זה לא ממצה ויש בו משום התעלמות מחלקים מהותיים במכתב כמו למשל שהביטוח נשאר בתוקף עד 31/8/02 לגבי המשאיות דף שהחליפו משאיות איווקו שנמכרו ב-3/02 כאשר מתברר מהעדויות כי המשאית הנדונה נרכשה עוד קודם לכן, אם כי שולחי ההודעה לא צרפו מסמך מתאים שיעיד על מועד הרכישה המדויק. מרגע קבלת המכתב מיום 28/1/02 אצל החברה היה צריך להיות ברור לחברה שאין ביטוח והיה עליה להערך בהתאם ואם לא עשתה כן והמשאית נותרה ללא ביטוח מתאים ביום האירוע אין לחברה להלין אלא על עצמה. סיכומו של דבר ולאור כל האמור לעיל הנני דוחה את הודעת צד ג. הנני מחייב את שולחי ההודעה לשלם ביחד ולחוד לצד ג' שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. תאונת דרכיםמשאית