תאונת דרכים נהג חדש | תאונה בלי מלווה | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין במקרה של תאונת דרכים של נהג חדש ? האם תאונה בלי מלווה שוללת פיצויים על תאונת דרכים מחברת הביטוח ? ##(1) הקדמה - תאונת דרכים של נהג חדש ללא מלווה:## החובה לנהוג עם מלווה והפרתה של חובה זו, הוא נתון שנוגע לתקפות רישיון הנהיגה ולא לתקפות הביטוח, ויש לבחון את מצב הדברים בהקשר של נהיגה ללא רישיון נהיגה ולא במישור של נהיגה ללא ביטוח. "שכנו" הקרוב של סעיף 7(5) לחוק פלת"ד הוא סעיף 7(3), אשר שולל זכאות לפיצוי על פי החוק מ"מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967". בע"א 8183/01 ספיאשוילי נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, נדון מקרה בו "נהג חדש" נפגע בתאונה עת נהג בלי מלווה כדין, בעוד שלפי תנאי הרישיון שהיה ברשותו היה מחויב לנהוג עם מלווה. עניין ספיאשוילי נדון לאחר הכרעתו העקרונית של בית המשפט העליון בדנ"א 10017/02 קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, בדבר פרשנותו הראויה של סעיף 7(3) לחוק פלת"ד. באותו פסק דין נקבע כי "...סעיף 7(3) לחוק יחול רק על הפרת תנאי או הגבלה בדרגת הרישיון שעניינה סוג הרכב שהנהג נוהג בו. במונח 'סוג הרכב' [הכוונה] להגבלות או לתנאים המתייחסים לממדיו הפיזיים האינהרנטיים של הרכב אשר משליכים על דרגת הרישיון הנדרשת לצורך נהיגה בו לפי תקנות התעבורה... ". בעניין ספיאשוילי דן מצא בית המשפט כי "לפי דיני התעבורה, תוקף הרישיון של נוהג חדש מותנה בליווי בעת הנהיגה. נוהג חדש שמפר הגבלה זו חושף עצמו לסנקציות שמטילה עליו בעניין זה פקודת התעבורה, אולם מבחינת חוק הפיצויים, אין הוא נחשב כמי שנהג ללא רישיון, שכן הוא מחזיק ברישיון לסוג הרכב שבו נהג" ולפיכך זכאי הוא לפיצוי (ראו גם רע"א 2605/07 אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' מר אבו). אין לערב בין מצבי השלילה הקבועים בסעיפים 7(3) ו-7(5) לחוק פלת"ד, משום שסעיף 7א' לחוק פלת"ד יוצר חריג לחריג הקבוע בסעיף 7(3) בלבד. "הוראת סעיף 7(3) לחוק הפיצויים, מצביעה על כך כי מלכתחילה נועד סעיף 7א' לחול רק על מקרים שסעיף 7(5) דן בהם. הוא לא נועד להעניק זכות לפיצויים במקרים שבהם נשללה הזכאות לפיצויים בשל נהיגה ללא רישיון נהיגה כחוק, אפילו גררה הנהיגה ללא רישיון גם את אי הכיסוי הביטוחי בשל ההוראה שבפוליסת הביטוח שעל פיה נדרש, כתנאי לתחולתה, שהנהיגה ברכב תהיה על-ידי בעל רישיון נהיגה תקף בישראל" (ע"א 5631/94 לביא נ' סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ, פ"ד מט(5) 820 (1996))). זאת ועוד, בדנ"א קרנית סעיף 25 צוין כי "ראוי לפרש את תניית הרישיון בפוליסת הביטוח מתוך מגמה ליצור התאמה בינה לבין הוראת סעיף 7(3). הפירוש שלפיו יש לראות אדם הרשאי לנהוג 'בכלי הרכב הנקוב בתעודה' כמי שהוא בעל רישיון לנהוג בכלי רכב מן הסוג הנזכר בתעודה, מתיישב עם הפרשנות שהוענקה לסעיף 7(3) לחוק". נהיגה בלי מלווה היא יסוד שנוגע אפוא לתקפות רישיון הנהיגה ולא לתקפות הביטוח. גם אם תאמר כי פוליסת הביטוח – ההיפותטית – שהמנוח יצר במודעתו האובייקטיבית כוללת דרישה המתנה את תקפותה בקיום רישיון בר תוקף, הרי הפסיקה שהובאה לעיל מובילה למסקנה כי יש לראות בנהיגת המנוח בעת התאונה כנהיגה תחת רישיון בתוקף וכי אין בעובדת הנהיגה ללא מלווה, כשלעצמה, כדי לפגוע בתקפות הביטוח. ##(2) האם יש ביטוח במקרה של תאונת דרכים של נהג חדש ללא מלווה ?## בע.א. 8183/01 ספיאשוילי נ. "מנורה" חב' לביטוח, התובעת נפגעה כאשר נהגה ברכב. בעת התרחשות התאונה החזיקה ברשיון ל"נהג חדש" אשר הכיל תנאי לפיו נדרש מלווה. ביהמ"ש המחוזי קבע כי הרשיון שניתן לתובעת הוא רשיון על תנאי, התנאי הוא שהיא תנהג כשמלווה לצידה וכי באין מלווה, רשיון הנהיגה שלה לא היה בתוקף, לכן הפוליסה שהוציאה המבטחת אינה מכסה את נהיגתה ברכב ולפיכך נדחתה תביעתה, בערעור זה נפסק: ההלכה כפי שנקבעה בדנ"א 6971/03 + 10017/02 היא שסעיף 7 (3) לחוק יחול רק על הפרת תנאי או הגבלה בדרגת הרשיון שעניינה סוג רכב בו נוהג הנהג, כלומר: למימדיו האינהרנטיים הפיזיים של הרכב אשר משליכים על דרגת הרשיון הנדרשת בהגדרת הרכב בתקנות התעבורה (כגון משקלו הכולל המותר או הגבלות בקשר לנפח המנוע של אופנוע, או מבנה הרכב). במקרה הנדון עסקינן בהגבלה סטטוטורית הקבועה בפקודת התעבורה. אכן, לפי דיני התעבורה תוקף הרשיון של נוהג חדש מותנה בליווי בעת הנהיגה. נוהג חדש שמפר הגבלה זו חושף עצמו לסנקציות שמטילה עליו בעניין זה פקודת התעבורה. אולם מבחינת חוק הפיצויים אין הוא נחשב כמי שנהג ללא רשיון. זאת שכן הוא מחזיק ברשיון לסוג הרכב בו נהג. לשון אחרת ההגבלה בנוגע לדרישת הליווי אינה נוגעת למימדיו הפיזיים של הרכב אשר משליכים על דרגת רשיון הנדרשת לצורך נהיגה בו לפי תקנות התעבורה. לאור זאת, סעיף 7 (3) לחוק אינו חל על המקרה דנן והתובעת זכאית לפיצויים לפי החוק. גם נוסחה המילולי של התניה בתעודת הביטוח לפיה על התובעת להיות בעלת הרשיון לנהיגת כלי רכב הנקוב בתעודה מצבעיה על כך שהתובעת החזיקה ברשיון לנהוג בסוג הרכב בו נהגה. זאת ועוד, לפי הפסיקה ברע"א 9121/00 והדנ"א 6971/03 + 10017/02 יש לפרש את תנית רשיון הנהיגה בפוליסת הביטוח מתוך מגמה ליצור התאמה בינה לבין הוראות סעיף 7 (3) לחוק. המסקנה מהאמור היא כי הכיסוי הביטוחי של הפוליסה הנדונה חל על המקרה הנדון. לאור האמור נתקבל ערעורה של התובעת. ## (3) תאונה של נהגת חדשה 4 ימים אחרי שקיבלה את הרישיון:## בת"א (ב"ש) 7263/99 + 7241, חג'אג' נגד "מנורה" חברה לביטוח בע"מ ו"קרנית", חברת הביטוח טענה שרשיונה של התובעת שנהגה ברכב עובר לתאונה אינו תקף ויש לראותה כמי שנהגה ללא רשיון נהיגה מאחר והיא קיבלה את רשיונה 4 ימים לפני התאונה ועפ"י סעיף 12 א' 1 (ב) ופקודת התעבורה (נוסח חדש) בהעדרו של מלווה מאיין את רשיון הנהיגה. ביהמ"ש קיבל את טענת המבטחת בקובעו שרשיון הנהיגה ל"נהג חדש" כאמור הינו בתוקף רק כשיושב ליד הנהג החדש מלווה בעל רשיון בר-תוקף. נהג חדש הנוהג בלי מלווה, כאמור, אינו נוהג רק בניגוד לפקודת התעבורה, אלא נוהג ללא רשיון בר תוקף. מדובר בקביעה פוזיטיבית השוללת כל תוקף לרשיון הנהיגה. מאחר והתובעת נהגה ללא מלווה כשיר כאמור, אין היא זכאית לכל פיצוי לא מהמבטחת ולא מקרנית. באשר לזכאותו של הנוסע שהתיר את נהיגתה של הנהגת נפסק: משמסרה לו הנהגת שהינה בת – 25 וכי הינה בעלת רשיון נהיגה, לא סביר שהיה עליו לחקור כמה זמן היא מחזיקה ברשיון הנהיגה, כל עוד בדק עמה שיש ברשותה רשיון נהיגה. בנסיבות אלה הוא נהג כאדם סביר ולפיכך הוא זכאי, עפ"י סעיף 12 (א) 2 לפיצוי מקרנית. בע.א. 8183/01 התקבל הערעור וההחלטה שונתה ##(4) האם "נהיגה ללא מלווה" היא למעשה "נהיגה ללא רישיון נהיגה" ?## בת.א. (שלום – י-ם) 6952/99 קנבי נ. "אריה" חב' לביטוח בע"מ, התובע נפגע בתאונת דרכים כאשר נסע ברכב שהיה נהוג ע"י "נהג חדש" כמשמעו של מונח זה בפקודת התעבורה ואשר חייב לנהוג כאשר "מלווה" כמשמעות המונח בפקודת התעבורה, יושב לצדו. מוסכם שהתאונה ארעה כאשר הוא נהג בלא מלווה. כמו כן נפסק עובדתית שלפני הנסיעה שבה ארעה התאונה, נהג התובע עם מלווה. השאלה במחלוקת היתה, האם נהיגת "נהג חדש" ללא מלווה משמעה נהיגה ללא רשיון נהיגה במובן סעיף 7(3) לפלת"ד שאינה מכוסה בפוליסת הביטוח של הרכב, או האם מדובר בהפרת תנאי מתנאי רשיון נהיגה שאינה מפקיעה את תוקף פוליסת הביטוח של הרכב, אלא מהווה עבירה פלילית בלבד. מאחר והשאלה עומדת לדיון בבית המשפט העליון נמנעה כב' השופטת מלקבוע קביעה פוזיטיבית והסתפקה בהבעת דעתה להלן. אין לאבחן בין הפרה של תנאי הנהיגה בלא מלווה לבין הפרה של תנאים אחרים כמו נהיגה בלא משקפיים או נהיגה עם מספר נוסעים מעל המותר ועוד הפרות שונות של תנאי הרשיון שלגביהם הדעה היא שאין לשלול כיסוי ביטוחי בשל הפרתם. התוצאה שקטין יכול ויפגע קשה מאוד וימצא עצמו בלא מקור לפיצוי, איננה מתיישבת עם מטרות החוק. שאלות ענישה זרות לחוק הפלת"ד, הסנקציה על העבירה של נהיגת "נהג חדש" ללא מלווה צריכה לקבל את ביטויה בדרך של ענישה הולמת במישור הפלילי ולא בדרך של שלילת פיצוי מהנפגע, על כל המשתמע מכך, במיוחד לגבי נהגים צעירים. הלכה ברוח זו נקבעה בע.א. 8183/01 ##(5) תניה הפוטרת את חברת הביטוח בהתבסס על גילו של הנהג אין לה תוקף:## האם העובדה כי הנהג היה נהג חדש צעיר בכוחה לשנות את המסקנה בדבר ידיעתו האובייקטיבית לגבי אי-קיום ביטוח ? בבת"א (שלום קריות) 49900-10-14 עזבון המנוח בלאל כעביה נ' כעבייה נפסק כי סעיף 3 לפקודת התעבורה קובע את התנאים הנדרשים בפוליסת הבטוח על פי הפקודה ובין היתר נקבע כי על הפוליסה לכסות את אחריות "בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו". אמנם אין להניח שכל פוליסה שמוציאה חברת ביטוח בישראל תכלול כל סוגי השימוש האפשריים, שכן המציאות המסחרית השוררת בתחום הביטוח מאפשרת עריכת פוליסת ביטוח שמגבילה את תחולתה (ע"א 11081/02 דולב חברה לביטוח בע"מ נ' סיגלית קדוש, פסקה 41 לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה (2007), ואולם אפשרות זו מוגבלת על ידי הוראות הפקודה, בין היתר בסעיף 15 שקובע "שלא יהיה תוקף, לגבי חבות טעונת ביטוח, לשום דבר בפוליסה הבא להגביל את ביטוחם של המבוטחים בה על סמך [הגיל]" (ראו בעניין זה שמואל מורד "תנאים תקפים ותנאים בטלים בפוליסה לביטוח חובה לרכב" הפרקליט מג 151 (התשנ"ז)). סעיף 15 קובע מגבלות שאין להן תוקף כלפי צד ג' ובכללן תניה שבאה להגביל את הביטוח על סמך קריטריון של גיל. הסיטואציה בענייננו – נזכיר, המדומה – כי המנוח אינו המבוטח בביטוח האישי אלא שהוא בבחינת צד ג' (עיינו אנגלרד, סעיף 218-217; ריבלין, עמ' 27-24). מן האמור עולה כי תניה אשר פוטרת את חברת הביטוח בהתבסס על גילו של הנהג אין לה תוקף. ##(6) נהיגה של נהג חדש ללא רשות הוריו:## בת.א. (מחוזי-ירושלים) 5376/03 עזבון המנוחה בתיה ממו ואח' נ. שומרה וקרנית, רשיונו של הנהג נשלל ע"י ביהמ"ש לתעבורה שלא בפניו. כ-3 שבועות לאחר מכן היה מעורב הנהג בתאונת – דרכים. המבטחת מכחישה את חבותה לפיצוי הנפגעים בטענה כי הנהג לא החזיק בעת התאונה ברשיון הנהיגה מחמת הפסילה הנ"ל, וכן נהג בעת התאונה ברכב ללא רשות הוריו בעלי הרכב. ביהמ"ש חייב את המבטחת ופסק:- הוכח כי הנהג קיבל את ההזמנה לדין למשפט הפלילי ואולם משלא התייצב נגזר דינו שלא בפניו. הוכח, כמו כן, כי הנהג לא ידע על שלילת רשיונו משגזר הדין לא נמסר לו. אין מחלוקת כאשר אדם נפסל מלהחזיק ברשיון נהיגה יש להודיע לו על כך מן המטעם הפשוט והכלל "לא תשים בפני עיוור מכשול". הנפסל צריך לדעת כי הוא פסול מלנהוג ואין די בידיעה קונסטרוקטיבית. כפי שנפסק ע"י הנשיא שמגר ב – רע"פ מרדכי רחמים נ. מדינת ישראל, כדי שאדם ידע על פס"ד של פסילה יש להודיע לו על כך בעת המשפט ואם נעדר מהדיון ע"י המצאת פסה"ד. הלכה זו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 67 לפקודת התעבורה הדנה בעונש של מי שנהג בזמן פסילה לאחר "שהודע לו שנפסל". את המסירה יש לבצע עפ"י תק' 54 לחוק סדר הדין הפלילי דהיינו, יש צורך באישור מסירה כשהוא חתום ע"י הנאשם. אף לעניין שאלת הכיסוי הביטוחי נפסק לא אחת שיש להוכיח כי הנהג ידע כי הוא נוהג ללא רשיון נהיגה . לפיכך, משבמקרה שלפנינו לא הוכח כי גז"ד הפסילה הודע לנהג יש לקבוע כי לא נהג בעת פסילה . נדחתה גם טענת המבטחת כי הנהג השתמש ברכב ללא רשות וזאת משלא הוכח כי הוריו או מי מהם לא הסכים לשימוש שהוא עושה ברכב ולא מדובר בשימוש ברכב באופן חד פעמי. כן נפסק בהלכת מזור, (ראה רע"א 10334/03), כי אי נקיטת אמצעים למניעת שימוש כזה מהווה היתר מכללא. הדגש בהחלטה זו הוא שעל מנת לשלול את הכיסוי הביטוח יש להוכיח כי הנהג ידע בפועל על שלילת רשיונו אין די בידיעה קונסטרוקטיבית . ##(7) ביטוח חובה לנהג חדש:## ההסדר הביטוחי הנורמטיבי מעוצב במידה רבה על פי הדין, ותנאיו של ביטוח שכזה קבועים בדין. עלינו להפנות אפוא את מבטנו אל הדין כדי לבחון את תנאיה של הפוליסה – הלא היא הפוליסה "התקנית". תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש"ע-2010 קובעות את תנאי הפוליסה שעל המבטחות המסחריות להוציא לפי הפקודה. התקנות קובעות נוסח אחיד של פוליסה לביטוח רכב מנועי שלא ניתן לשנותו (תקנה 4). עיון בנוסח האחיד של הפוליסה מלמד על כך שהיא מכוונת לכסות "כל חבות שהמבוטח עשוי לחוב לפי חוק הפיצויים" וכן שלא ניתן להתנות את תחולתה בסיווגו של הנהג כנהג חדש צעיר או בתנאי אחר מלבד אלו שצוינו במפורש בפוליסה. נראה כי הפערים בין הסיכונים הנוצרים עקב השימושים השונים המותרים נשלטים על ידי משטר של החמרת סיכון וסנקציות הנלוות לו כאמור בסעיף 9 לפוליסה התקנית, ולא על ידי עצם תקפות הפוליסה (וראו הדיון הנרחב בעניין באסטאקאר, וכן ראו ת"א (מחוזי מרכז) 8446-10-08 ונונו נ' שומרה חברה לביטוח). ##(8) נהג חדש שנהג ברכב ללא מלווה בניגוד לתנאי רשיון הנהיגה:## בת"א (חיפה) 278/00 (בש"א) 5732/00), סוויטאת נ. "אררט" חב' לביטוח בע"מ, המבטחת ביקשה למחוק על הסף את תביעת התובע מהנימוק שנהג ברכב ללא מלווה בניגוד לתנאי רשיון הנהיגה לפיו "נהג חדש נדרש מלווה עד 25.12.99" ותוך הפרת תנאי הפוליסה והוראות הדין, ובאופן השולל כיסוי ביטוח אצל המבטחת. נפסק כי 12 א' 1 (ב') לפקודת התעבורה קובע במפורש כי רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש את התנאי שלפיו תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הנהיגה, דהיינו אין המדובר בעבירה עפ"י פקודת התעבורה שעונש בצידה, אלא בתנאי מתלה שבמידה ואינו מתקיים מימלא רשיון הנהיגה אינו תקף. גם לפי חוק החוזים חוזה מותנה בתנאי שלא נתקיים בו התנאי – מתבטל החוזה. לפיכך, נתקבלה בקשת המבטחת וביהמ"ש הורה על מחיקת התביעה כנגד המבטחת על הסף. בע.א. 8183/01 נקבעה הלכה שונה. ##(9) תאונת דרכים נהג חדש ללא מלווה - פגיעה ברכב חונה:## בת.א. (שלום -ת"א) 93907/99 שמש נ. "עילית" חב' לביטוח בע"מ, במהלך נהיגתו איבד הנתבע את השליטה על רכבו ופגע ברכב חונה בו ישב התובע ונגרם לרכב נזק של אובדן גמור כעולה מדו"ח השמאי. במועד התאונה היה הנתבע "נהג חדש" שנהיגתו מותנית בליווי מלווה כדרישת פקודת התעבורה וכי בפועל נהג בלי מלווה. גם הנתבע וגם בעל הרכב שהנתבע נהג ברשותו ידעו על התנאי לפיו נהיגתו של הנתבע מותנית בליווי מלווה. המחלוקת היתה האם היה לנתבע רשיון נהיגה בר תוקף בעת האירוע והאם נהיגתו היתה מכוסה ע"י פוליסת הביטוח (המדובר במקרה דנן בפוליסת רכב רכוש, אולם נימוקי פסה"ד ישימים גם לגבי פוליסה לביטוח רכב חובה). סעיף 12 א' 1 לפקודת התעבורה קובע שרשיון הנהיגה של נהג חדש מותנה בלווי בעת הנהיגה. סעיף 10 א' לפקודת התעבורה קובע שלא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון. משמע הדרישה לנהיגה עם מלווה מהווה תנאי לתוקפו של רשיון נהיגה, ומשנמצא נוהג ללא מלווה כמוהו כמי שנוהג ללא רשיון נהיגה בניגוד לסעיף 10 (א) לפקודה. מהנוסח של סעיף 12 א' 1 (3) עולה שאין המדובר בעבירת תנועה מן השורה שעונש בצידה, אלא בתנאי מתלה שבמידה ואינו מתקיים ממילא רשיון הנהיגה אינו תקף. בפוליסת הביטוח נאמר בסעיף 16 כי רשאים לנהוג ברכב בני אדם המנויים בפוליסה ובתנאי שהם בעלי רשיון נהיגה בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב. זהו סעיף המעוגן בפוליסה התקנית של ביטוח רכוש והינו תעתיק של פקודת התעבורה שם הוא בבחינת תנאי מתלה. אין חובה להבליט תנאי זה שכן כאן מדובר לא בסייג אלא בתנאי מתלה שהעדרו מרוקן את הפוליסה מתוכנה (והדברים אמורים הן לגבי פוליסת החובה והן לגבי פוליסת הרכוש המעוגנת בפוליסה התקנית). לפיכך לא יעלה הדעת כי תעמודנה מכוח הפוליסה זכויות לצד ג' ולכן לא קמה חבות למבטחת הרכב. עפ"י סעיף 10 (ב) לפקודה האחריות היא של הנהג ובעל הרכב שהתיר את נהיגתו ללא מלווה. הלכה שונה נקבעה בע.א. 8183/01 ##(10) פיצויים בגין תאונת דרכים של נהגת חדשה ללא מלווה:## בת.א. (שלום – ת"א) 97379/99 צוברי נ. "הדר" חב' לביטוח בע"מ, התובעת נפגעה בתאונת דרכים עת ישבה כנוסעת יחידה ברכב בו נהגה הנתבעת שהוגדרה אז כ"נהגת חדשה". אין חולק כי התובעת לא מילאה במועד התאונה אחר הגדרת "מלווה" כנדרש בסעיף 12 א' 1 (א') לפקודת התעבורה הקובע כי:-"רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנהג חדש, את התנאי שלפיו תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הנהיגה וזאת בתקופת שבה חלה חובת הליווי". מטרתה העיקרית של הוראה זו היא להדריך את הנוהג החדש ולשפר את דרכי נהיגתו. המחלוקת היתה האם הפרת תנאי הליווי פוגמת בכושרו וכשירותו של הנהג וכפועל יוצא דינו כדין מי שנהג ללא רשיון בר – תוקף ומה נפקותה של קביעה כאמור לגבי נוסע ברכב שנפגע. פסה"ד ששללו תוקפו של רשיון הנהיגה דנו במחדל מהותי, כמו כשירות לנהוג ולא במחדלים בעלי אופי פיסקאלי או פורמאלי. במקרה דנן מדובר ברשיון זמני לשנתיים בסטטוס של "נהג חדש" ואין דרישת המלווה מהווה בסיס לכניסתו של הרשיון לתוקף. תכלית ההוראה הנדונה הינה להעמיד את הנהגים הצעירים על הדרישה החוקית למלווה ואינה מכפיפה את תוקף רשיון הנהיגה בליווי בפועל. נהיגה ללא מלווה אין דינה כדין נהיגה ללא רשיון המצדיקה תגובה לענישה כה חריפה של שלילה מוחלטת של זכות הפיצויים. הניסוח המופיע על גבי הרשיון אינו מרמז על כך כי בהעדר מלווה אין כל תוקף לרשיון. דרישת הליווי אינה משפיעה על כושרו של הנהג לנהוג. משחלפה התקופה הנדרשת לליווי, יכול הנהג החדש לנהוג בגפו, גם אם במהלך החודשיים מאז הוצא רשיונו לא נהג אפילו פעם אחת. לאור האמור נפסק כי התובעת שנסעה ברכב כנוסעת ברכב בו נהגה "נהגת חדשה" , ללא מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה, זכאית להיפרע בגין נזקיה ממבטחי הרכב בו נסעה. הערת המחבר פסק דין זה עומד בסתירה לשלושה פסה"ד בת.א.(מחוזי חיפה) 278/00, ת.א. (ב"ש) 7263/99 – 7241 ות.א. (שלום ת"א) 93907/99 המגיעים למסקנה הפוכה, אולם תואם את ההחלטות בת.א. (שלום י-ם) 647/01, ובת.א. (שלום י-ם) 6952/99. כלומר: קיימים לפחות 6 פסקי דין והחלטות בסוגייה זו. הדיון נמצא בביהמ"ש העליון האמור להכריע במחלוקת הזו. הלכה ברוח זו נקבעה בע.א. 8183/01 ##(11) האם הפרת חובת נהג חדש לנהוג עם נהג מלווה היא תנאי מהותי או טכני ?## בת.א. (שלום – נצרת) 2201/00 סלמאן נ. "הפניקס הישראלי" חב' לביטוח בע"מ, התובע בעת התאונה נהג ללא מלווה, אף שהיה נהג חדש ודיני התעבורה (סעיף 12 א 1 ) חייבו מלווה לידו בעת הנהיגה ואף שתנאי זה צויין בכתב על גבי רשיון הנהיגה שלו. אז ארעה תאונת הדרכים בה הוא נפגע. האם הפרה זו שוללת ממנו את הזכות לפיצוי עפ"י חוק הפלת"ד. נפסק: כדי לענות על שאלה זו עלינו לבחון את זכאותו של נהג שהפר תנאי ברשיון הנהיגה שלו הן מבחינת חוק הפלת"ד והן מבחינת תנאי פוליסת הביטוח לפי השלבים הבאים: "א. האם התנאי כתוב ברשיון הנהיגה שלו – כך שהנהג ידע אודותיו. ב. האם התנאי שהופר הוא תנאי מהותי או טכני. אם מדובר בתנאי טכני, כי אז זכאותו של הנהג לפיצוי לא נשללת. אולם אם התנאי שהופר הוא תנאי מהותי, כי אז עוברים לשלב הבא. ג. האם עצם הפרת התנאי המהותי גרמה ליצירת סיכון תחבורתי ממש או בלתי סביר,עד כדי הפרת תקנת הציבור ועד כדי מימוש התכלית ההרתעתית שבחוק הפלת"ד ונסיגת המטרה סוציאלית – לפעמים – הצדקת קיום האפשרות שהקרן תחזור בתביעת שיבוב נגדו. ד. האם בפוליסת הביטוח נכללה תניה המסייגת את הכללים לעיל ומזכה את הנהג בפיצוי אף שכל התנאים לעיל, השוללים זכאות לפיצוי על פי החוק, מתקיימים. הפרה מהותית של תנאי מהותי ברשיון מתקיימת כשאי קיום התנאי פוגם בכשירות הנהג לנהוג ופוגע משמעותית בשליטתו ברכב, תוך יצירת סיכון ממשי לעצמו ולאחרים, סיכון שניתן היה למנעו אילו קויים התנאי". הלכה שונה נקבעה בע.א. 8183/01 ##(12) תאונת דרכים של נהג חדש יומיים אחרי קבלת הרישיון:## בת.א. (שלום -קריות) 647/01 הינו נ. הפניקס חב' לביטוח בע"מ ואח', הנהג הנתבע קיבל את רשיון הנהיגה שלו יומיים לפני התרחשות התאונה. במועד התאונה נהג הנתבע ללא מלווה. הוסכם על הצדדים כי יום קודם לכן הוא נהג עם מלווה. נפסק: סעיף 7 לפוליסת הביטוח קובע כי די בכך שנהג הרכב היה בעל רשיון נהיגה תקף בתאריך כלשהו במשך 12 חודשים שקדמו לנהיגת כלי הרכב ולא נפסל מלקבל או להחזיק רשיון כזה על פי הוראות שבחיקוק, על מנת שהפוליסה תכסה נהיגה כאמור. אין חולק כי הנתבע, ביומיים שהחזיק ברשיון, נסע לפחות פעם אחת עם מלווה, ועל כן הוא עונה לתנאי שבסעיף 7 הנ"ל. רשיונו לא נפסל. פקודת התעבורה אינה קובעת כי נהיגה בלא מלווה כמוה כנהיגה בלא רשיון. פרשנות המונח "פסילה" היא שלילה של זכות קיימת ולכן מחייבת פירוש מצמצם כמו גם פרשנות פוליסת ביטוח המתפרשת במקרים שלשון החוק מאפשרת שני פירושים, כנגד המבטח, מנסח הפוליסה. לפיכך נקבע שלאירוע היה כיסוי ביטוחי תקף. ת.א. (שלום-נצרת) 5725/01 מוחסן אמין נ. "מנורה" חב' לביטוח בע"מ (פסק דין של כב' השופט סוהיל יוסף ניתן ב-11/104 ראה עמ' 13042) התובע בעת התאונה היה "נהג חדש" כחודש ימים בלבד ועפ"י תנאי הרשיון נדרש כי ינהג אך ורק עם מלווה. נפסק כי אין כיסוי ביטוח לנהג שנהג ללא "נהג מלווה" וזאת מכח הוראת סעיף 7 (3) לחוק הפלת"ד. (פורסם בספרו של עו"ד מיכאל צלטנר "חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים)משפט תעבורהתאונת דרכיםנהג חדש