נזק לתיבת הילוכים עקב הצפה

ביום 22/1/03 נגרם נזק לתיבת הילוכים עקב הצפה כאשר לטענת המשיב התקלה תוקנה והוא שילם סך של 8,983 ₪ למוסך. להלן החלטה בבקשה לביטול פסק דין בנושא נזק לתיבת הילוכים עקב הצפה רקע: מונחת לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה ביום 16/1/06 לפיו חויבה המבקשת לשלם למשיב סכום של 21,238.56 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10/11/05) ועד למועד התשלום בפועל וכן הוצאות שכ"ט עו"ד. בכתב התביעה נטען על ידי המשיב כי הוא ביקש לבטח את רכבו מסוג וולבו 960 מ.ר. 2949715(להלן: "הרכב") אצל המבקשת, כאשר הובא לידיעתה טרם עריכת הביטוח הנזקים שנגרמו לרכב בעבר, והמבקשת נענתה לבקשתו. הנזקים הנתבעים בתביעה הינם בגין שני מקרי ביטוח שנגרמו לרכב, כאשר לטענת המשיב הפיצוי שנתקבל מהמבקשת הינו חלקי בלבד. בנוסף, תובע המשיב פיצויים בסכום כולל של 8,000 ₪ עבור רכב חילופי, הוצאות נלוות ועוגמת נפש. ביום 22/1/03 נגרם נזק לתיבת ההילוכים עקב הצפה כאשר לטענת המשיב התקלה תוקנה והוא שילם סך של 8,983 ₪ למוסך. בהיות המבקשת מבטחתו, דרש המשיב מהמבקשת לשפותו, אך בצר לו התברר כי הסכום שהוחזר לו עמד על סך של 5,194 ₪ בלבד (להלן: "המקרה הראשון"). ביום 28/3/03 היה רכבו של המשיב מעורב בתאונת שרשרת. שמאי מטעם המבקשת העריך את הנזק לרכב בסך של 25,000 ₪, אך סוכם בין הצדדים כי הרכב יתוקן בתמורה לסך של 21,000 ₪ בלבד. למורת זאת סירבה המבקשת לשלם למשיב את הסכום הנ"ל בטענה כי הצהרותיו של המשיב בדבר מצבו של הרכב בטרם ביטוחו היו שקריות, ולפיכך שילמה המבקשת למשיב סך של 12,096.44 ₪ בלבד (להלן: "המקרה השני"). אלו הם טענות המשיב בכתב התביעה. ביום 24/1/06 הוגשה בקשה לביטול פסק דין בתוספת תצהיר, אך מאוחר יותר הוגש תצהיר מתוקן לאימות הבקשה. טענות המבקשת: א. בשל תקלה טכנית לא הוגש כתב הגנה. התקלה התגלתה בעקבות ביקורת שנעשתה, ומשהתגלתה התקלה, המבקשת עשתה כל שביכולתה לתקנה. ב. סיכויי הצלחתה של המבקשת אינם נמוכים, שכן בניגוד למצג שהציג המשיב למבקשת בעת כריתת חוזה הביטוח, הגיש המשיב בעבר תביעות למבטחת של הרכב באותה תקופה. התקלה הטכנית: בתצהיר הראשון טענה המבקשת כי כתב הגנה לא הוגש עקב טעות באיתור כתב התביעה במערכת הממוחשבת אותה היא מנהלת, אליה נסרקים כתבי בי דין המתקבלים אצלה. ב"כ המשיב הגיש תגובה לבקשה וטען בין היתר, כי הטענה בתצהיר לפיה קרתה תקלה טכנית הינה כללית מידי ולא ניתן להשתכנע מה היו הנסיבות שהובילו לאותה תקלה. חודש וחצי מאוחר יותר הגישה המבקשת תצהיר מתוקן בו פרטה את העובדות שהובילו לטעות. על פי תצהירו של פקיד תביעות מחלקת לקוחות מר אייל בוזגלו, עובדת בשם אלינור פררה טעתה והעבירה את התביעה לסריקה, כשהתביעה היתה מיועדת לטיפול עובדת שאינה עובדת זה מכבר אצל המבקשת. לפיכך לא היה מי שיטפל בתביעה, וזו הסיבה שלא הוגש כתב הגנה במועדו. לפי הנטען, הטעות התגלתה על ידי המצהיר ביום 17/1/06 בביקורת שערך באותה עת לתיקים שאינם משויכים לאף מטפל. אינני מקבלת את טענתו של ב"כ המשיב כי היה צורך להגיש תצהירים מטעם כל הפקידים ששמותיהם פורטו בבקשה, ולטעמי די בכך שהוגש תצהירו של מר בוזגלו אשר איתר את התקלה וחקר את אופן התרחשותה. על בית המשפט להשתכנע כי ישנו הסבר סביר למחדל, וניתן להסתפק לשם כך בתצהירו של מר בוזגלו, אשר לא נחקר על תצהירו. טענה נוספת של ב"כ המשיב הוא שהאמור בסע' 9 לתצהיר הראשון מנוגד לאמור בסע' 4.9 לתצהיר המתוקן. על פי סע' 9 לעיל משבדק המצהיר באתר בתי המשפט האם קיים פסק דין בהעדר הגנה התברר לו כי התשובה חיובית. מנגד, על פי סע' 4.9 לתצהיר המתוקן הבדיקה באתר האינטרנט העלתה תוצאה לפיה טרם התקבל פסק דין בהעדר הגנה. המצהיר לא נחקר על תצהירו ואין לדעת אם הכוונה היא לאותה בדיקה שנערכה באותו יום עצמו, שכן יתכן שמדובר בשתי בדיקות נפרדות. מכל מקום מצאתי לנכון שאין חשיבות יתרה לניגוד זה. אין זה באמת רלוונטי האם בבדיקה באתר בתי המשפט הופיעה תשובה זו או אחרת, שכן אין ספק כי לא הוגש כתב ההגנה במועד, והדבר גם אינו סותר את הטענה בדבר "תקלה טכנית" שארעה אצל המבקשת. לגופו של עניין סבורה אני כי אין זה ראוי כי בשל תקלה פנים מערכתית יישלל מהמבקשת יומה בפני בית המשפט, הגם שיש לחייב את המבקשת בהוצאות בגין מחדל זה. סיכויי ההצלחה: לעניין המקרה הראשון, טוענת המבקשת כי ההפחתות שבוצעו היו כדין שכן בהתאם לעקרונות דיני הביטוח יש להשיב את מצב הרכב לקדמותו, ולא להעביר לידי המשיב סכומים נוספים שעלולים להטיב עימו. לטענת המבקשת רשאית היא לקזז סכום של 1,300 ₪ בגין בלאי לגיר שהוחלף וכן סכום של 498 ₪ בגין החלפת שמנים, ולפיכך קיזזה מסכום התיקון (8,983 ₪) סכום של 2,033 ₪, בנוסף להשתתפות עצמית. לעניין המקרה השני, המבקשת מכחישה מכל וכל את טענות המשיב לפיה מסר לה את מלוא הפרטים בטרם ביטח את רכבו. לטענתה, נרשמו לחובת המשיב 3 תביעות במהלך שלוש השנים האחרונות, עליהן לא הצהיר. ראוי לציין כי ב"כ המשיב לא הכחיש במפורש טענה זו בסיכומיו, ולא ביקש לחקור את המצהיר על טענתו זו. אמנם לכתב התביעה צורפו אישורים על העדר תביעות, אולם אלו מתייחסים רק לשנתיים שלפני עריכת הביטוח, כאשר באחד האישורים נאמר כי ביוני 2001 היה נזק בגין תאונה, הגם שלא הוגשה תביעה בגינו. בסיכומו של דבר, סבורה אני כי יש ליתן למבקשת את יומה בפני בית המשפט, אף לנוכח העובדה שהמשיב תבע סכום של 8,000 ₪ בגין פיצויים עבור נזקים, שחלקם לפחות, אינו מכוסה על פי הפוליסה. עם זאת, לנוכח מחדלה של המבקשת הן באי הגשת כתב הגנה והן בתיקון התצהיר (דבר שדרש מהמשיב להגיש שתי תגובות בכתב מטעמו), אני מחייבת את המבקשת בהוצאות המשיב בסכום של 3,500 ₪ בצרוף מע"מ. המבקשת תגיש כתב הגנה בסדר דין מהיר תוך 30 ימים ממועד מסירת החלטה זו לידיה. נזקי מיםהצפההילוכים