נזק מזגנים (קצרים חשמליים) - תביעת שיבוב

פסק דין בפני תביעת שיבוב בגין נזק שאירע לרכוש של מבוטח התובעת, המבריא בע"מ, המנהל בית אבות, ברחוב רופין 15 בכפר סבא, שהיה מבוטח בפוליסה רב ביטוח לבתי עסק מפני נזקים שונים לרבות נזק למזגנים עקב קצרים חשמליים. הנתבעת סיפקה שירותי תחזוקה וטיפול שוטף למערך מיזוג האוויר בעסק המבוטח, והיא ממשיכה בכך גם לאחר האירוע נשוא התביעה. ביום 07/01/02 ניזוקו שני מדחסים ביחידת הקירור עקב פגיעת ברק. המדחסים שופצו ע"י הנתבעת באמצעות א. מועלם מדחסים בע"מ והוחזרו לשימוש ביום 15/02/02. הנתבעת נתנה אחריות של 3 חודשים למדחסים. ביום 24/01/02 הגישה הנתבעת הצעה לתיקון המדחסים. ביום 12/02/02 התקינה הנתבעת את שני המדחסים ובבדיקה הם נמצאו תקינים. ביום 22/02/02 מסרה הנתבעת למבוטח הצעה להוספת הגנות ללוח החשמל כדי למנוע הישנות נזק למדחסים במקרה של נפילת מתח או הפיכת פזה. ביום 26/02/02 אישר המבוטח לנתבעת את ההצעה להתקנת ההגנות. ביום 03/03/02 הותקנו ההגנות ובעת ההתקנה מצא הטכנאי מטעם הנתבעת כי אחד המדחסים שתוקנו קודם לכם מושבת עקב קצר חשמלי. לטענת התובעת אירע הנזק בנסיבות שבהן חל הכלל "הדבר מדבר בעדו" ולחילופין בשל רשלנות הנתבעת, אשר תחזקה באופן שוטף את יחידת הקירור והמדחסים, ופעולתה הרשלנית הביאה לגרימת נזק לאותו מדחס שטופל על ידה קודם לכן. לחילופין טוענת התובעת כי אחריות הנתבעת נובעת גם מכך שהיא דאגה לפנות למבוטחי התובעת בהצעת מחיר להתקנת הגנות במערכת החשמל רק לאחר שכבר התקינה בפועל את המדחסים ביחידת הקירור. לו סברה הנתבעת שהתקלה הראשונה מקורה בתקלה בתשתית החשמל, היה עליה להתקין את ההגנות לפני התקנת המדחסים או ליידע את מבוטחי התובעת על האפשרות הריאלית לגרימת הנזק אם לא יותקנו ההגנות. כמו כן טוענת התובעת כי הנתבעת נטלה אחריות בהוציאה את כתב האחריות. לטענת הנתבעת נובעת התקלה מתשתית לקויה של בית העסק המבוטח הגורמת למפלי מתח ובעקבות כך לנזק למדחסים. בעת התקנת המדחס המשופץ הציעה הנתבעת דרכים להגנה עליהם מפני התשתית הלקויה, מהנדס של המבוטח אישר את ביצוע ההגנות ובבוא הנתבעת להתקין אותן התברר כי בינתיים שוב נפגע אחד המדחסים כתוצאה מהתשתית הלקויה שטרם תוקנה. לפיכך היא אינה אחראית לתקלה, וזו גם אינה נופלת בגדר האחריות שנתנה. כעולה מהצעת המחיר של א. מועלם אשר ביצע את השיפוץ במדחסים בפועל, נגרם הנזק בפעם הראשונה עקב עליות וירידות במתח (מפלי מתח). לאור זאת הועלתה ע"י הנתבעת ההצעה להתקין את ההגנות. עפ"י הצעת מחיר נוספת של א. מועלם, גם בפעם השנייה נגרם הנזק עקב מפלי מתח. עפ"י חוות דעתו ועדותו של המומחה מטעם התובעת, מהנדס ושמאי אורי לרנר יכולה היתה התקלה להתרחש כתוצאה משינויים במתח החשמל, וכן היא יכולה להיגרם מסיבות אחרות. רפי בכר, מנהל האחזקה של המבוטח וחשמלאי במקצועו העיד בעמ' 3 לפרוטוקול כי בעת האירוע נשוא התביעה היה מזג אויר סוער, כי ידוע לו שיכולות להיות נפילות מתח בחשמל המסופק ע"י חברת חשמל, וכי בשל כך הציע עה/1, יצחק אלימלך, להתקין את ההגנות על לוח החשמל. יתר על כן, עפ"י עדותו של מר בכר בעמ' 3 לפרוטוקול, אירעו תקלות דומות בכל פעם שהיה מזג אויר סוער והוא הליך על כך בפני מר אלימלך: "אמרתי להם שלא יכול להיות מצב כזה שכל שנה בגלל מזג האויר תיפול לי מערכת המיזוג כי אני נותן מיזוג לאנשים מבוגרים". ממכלול הראיות עולה כי מקורה של התקלה בנפילות מתח כאשר במועד האירוע לא היו מותקנות ההגנות. אפשרות זו עולה גם מחוות הדעת מטעם התובעת והאפשרויות האחרות המועלות על ידי המומחה מטעמה מועלות בעלמא ללא כל תמיכה ראייתית. יתר על כן, חוות הדעת מטעם המומחה נתערערה כליל בהיותה מושתת על ההנחה המוטעית של המומחה כי בעת האירוע היו ההגנות מותקנות. מר בכר העיד כי הפעיל את המדחסים לאחר שאישר התקנה של ההגנות למרות שידע שההגנות עדיין לא הותקנו (משום שהיה עליו לספק חימום לאוכלוסיה המבוגרת שבמקום). ממילא ידע שאותה תקלה יכולה לחזור על עצמה שהרי לשם מניעת תקלות דומות בעתיד אישר את התקנת ההגנות. לטענת התובעת התמהמהה הנתבעת בהגשת ההצעה להתקנת ההגנות. המדחסים האמורים מותקנים בבית האבות כ- 6 שנים. מעדותו של מר אלימלך עולה כי עם קבלת קריאת שירות מהמבוטח הזדרזה הנתבעת להגיע לשם ביצוע התיקון שכן מדובר דרי בית האבות המבוגרים. דחיפות זו עולה גם מעדותו של מר בכר שהעיד, כאמור, כי המשיך להפעיל את המדחסים ללא הגנה מאותה סיבה. סדר עדיפויות (מוצדק) זה מקורו במבוטח, ואין הוא נובע מאשם כלשהו של הנתבעת. במקביל החל מר אלימלך בשיחות עם מר בכר ועם יועץ המיזוג של המבוטח. בעקבות שיחות אלה, ולאחר בדיקת מחירים, הוציאה הנתבעת למבוטח את הצעת המחיר. דבר זה עולה מעדויותיהם של מר אלימלך כמו גם מעדותו של מר בכר ומהצעת המחיר עצמה. לפיכך אין לומר שהנתבעת התמהמה בהעלאת הצעתה. למעלה מהצורך אוסיף כי יש להניח כי לא היתה זו הפעם הראשונה שעלתה האפשרות להתקין הגנות, וזאת לאור בעיות החשמל החוזרות ונשנות בעונת החורף, ואף אם לא - חזקה על מנהל האחזקה של המבוטח, מר בכר, חשמלאי במקצועו, שהוא היה מודע לאפשרות זו. במקביל להתקנת המדחסים המתוקנים הציעה הנתבעת למבוטחת להתקין את ההגנות. לאחר בדיקת מחירים, הגישה הנתבעת למבוטחת, ביום 22/02/02, הצעת מחיר. לאחר התייעצות עם יועץ המיזוג אישר מר בכר את התקנת ההגנות ביום 26/02/02. ביום 03/03/02 הותקנו ההגנות. לא ניתן לומר שבנסיבות התמהמה הנתבעת זמן בלתי סביר, ולא עליה מוטלת האחריות לכך שבינתיים הופעלו המדחסים, כאמור מסיבות טובות, ובמקביל היו נפילות מתח שגרמו לאותה תקלה. זהו סיכון שלקח המבוטח על עצמו כל עוד המשיך להפעיל את המדחסים ללא ההגנות. בסיכומיה טוענת הנתבעת טענה אותה לא העלתה בכתב תביעתה ולפיה לא הזהירה הנתבעת את המבוטח מפני הפעלת המדחס כל עוד לא הותקנה ההגנה ללוח החשמל. לא יכול להיות ספק שמר בכר בהיותו חשמלאי, ובהיותו מנהל אחזקה, ידע היטב את המשמעות של הפעלת המדחס ללא הגנות, במיוחד לנוכח תקלות קודמות בחורפים קודמים, ובחר להפעילו בשל כך שלא ניתן היה שלא להפעיל את מערכת המיזוג בעונת החורף. הנתבעת לא ביצעה בעצמה את שיפוץ המדחסים אלא באמצעות קבלן משנה א. מועלם מדחסים בע"מ. כמקובל, נתן א. מועלם, ונתנה הנתבעת בהתאם, אחריות לשלושה חודשים. אחריות זו הינה לטיב העבודה ואינה חלה על אירועים חיצוניים לעבודה הכוללים רשלנות של המבוטח, או תשתית חשמל לקויה. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות עד ההגנה בסך 400 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. תביעת שיבובמזגן