סירוב למסור פרטים אחרי תאונה

פסק-דין בפני תביעה על סך כ- 3,600 ₪ שיסודה בתאונת דרכים מיום 11/9/05. התובעת טוענת כי רכבה היה בעצירה בחניה ליד בית ספר בו לומדת בתה של נהגת הרכב. רכב הנתבעת שהיה נהוג בידי נהג, נסע לאחור ופגע בדלת שמאלית אחורית של רכב התובעת. נהג הרכב סירב למסור פרטים. הנתבעת טוענת כי היא או רכבה לא היו במקום התאונה הנטענת וכי לא היו מעורבים בתאונה כלשהי. ביום 13/1/08 התקיים דיון ובו נשמעה עדות נהגת רכב התובעת ועדותו של מר אילן אבנר מטעם הנתבעת. הוסכם כי הנתבעת לא תיטען טענה של היעדר יריבות מחמת שרכבה היה נהוג בידי מר אילן אבנר. נהגת רכב התובעת העידה כי היא מזהה את מר אילן אבנר כמי שנהג ברכב הנתבעת בעת התאונה, וכי הבחינה ברכב הנתבעת, בצבע אדום, כשפינה שמאלית אחורית שלו פגעה בדלת שמאלית אחורית של רכב התובעת. העדה תיארה את האופן בו איתרה את פרטי בעלת רכב באמצעות תלונה במשטרה ובאמצעות אחת האימהות שבפניה הצביעה על נהג הרכב ביום שלמחרת התאונה. הובהר גם כי העדה זיהתה את מר אילן אבנר כנהג הרכב גם מחוץ לאולם, טרם הדיון. נהג רכב הנתבעת העיד כי הוא מכיר את בית הספר שנים על שנים, הוא מגיע ישר ויוצא מהכיוון השני, ולעולם לא נוסע לאחור במקום. הנהג מעיד כי לו היתה נהגת רכב התובעת פונה אליו בו במקום היה יוצא ונותן לה פרטים. העד העיד כי זו הפעם הראשונה שהא רואה את נהגת רכב התובעת. התברר כי הנתבעת היא חמותו של מר אילן אבנר וכי מעת לעת הוא מגיע לבית הספר ברח' הרצל בבת ים כדי להוציא את ילדיו מבית הספר, כשהוא נוהג ברכב של הנתבעת שצבעו בורדו-אדמדם. הואיל ושני העדים הביעו הסכמה להיבדק בפוליגרף, ובהסכמת הצדדים, נקבע כי העדים יישלחו לבדיקת פוליגרף ובשלב ראשון ישא כל צד בעלות בדיקת העד מטעמו. לא נקבע כיצד על בית המשפט להכריע בסכסוך על יסוד ממצאי הפוליגרף, אך ההנחה היתה שאם אחד העדים יימצא דובר אמת והאחר דובר שקר, יינתן פסק דין על יסוד ממצאים אלה, והצד שעמדתו תידחה ישא בהוצאות הצד שכנגד (בהחלטה מיום 13/1/08 נרשם בטעות להיפך). הואיל והסכמת הצדדים ניתנה רק לאחר הדיון, בהודעה נפרדת, נקבע כי אם לא תינתן הסכמה לבדיקת פוליגרף יוכרע הסכסוך על יסוד הממצאים שבפני בית המשפט. אני סבור כי את הסכמת הצדדים יש לפרש באופן רחב, כך שאם יימצאו שני העדים דוברי אמת או שניהם דוברי שקר בבדיקת הפוליגרף, גם אז יינתן פסק הדין על יסוד הממצאים שבפני בית המשפט. בטרם הכרעה אציין כי נהגת רכב התובעת נשאלה בבדיקת הפוליגרף אם מר אילן אבנר שהעיד מטעם הנתבעת בבית המשפט הוא האיש שפגע ברכבה בעת התאונה, מעל לכל ספק, והשיבה בחיוב, פעמיים. ממצאי הבדיקה היו שבתשובות העדה לא אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר. נהג רכב הנתבעת נשאל בבדיקת הפוליגרף אם בספטמבר 2005 פגע עם הטויוטה במכונית של ניו קופל ברח' הדקל בבת ים, ואם ידוע לו שמישהו פגע עם הטויוטה ברכב של ניו קופל, והשיב בשלילה. ממצאי הבדיקה היו כי לא אובחנו תגובות מחשידות אולם מפאת אי סדירות ברישום תגובותיו הפיזיולוגיות של העד הנבדק לא ניתן לקבוע ממצאים ודאיים. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות שבפני החלטתי לקבל את התביעה. בהתייחס לבדיקות הפוליגרף יש להעדיף את בדיקת נהגת רכב התובעת, אשר קובעת ממצאים ודאיים, על פני בדיקת נהג רכב הנתבעת שהממצאים לגבי עדותו נמצאו לא ודאיים בשל אי סדירות ברישום התגובות. אפס, גם בהתעלם מממצאים אלה אני רואה לקבל את התביעה. מטעם הנתבעת הוגשו שני כתבי הגנה. משני כתבי ההגנה עולה כי רכב הנתבעת לא היה כלל במקום התאונה. הנתבעת אף מעלה אפשרות כי מדובר בטעות ברישום פרטי הרכב. הנתבעת לא ציינה ולו בחצי מילה או ברמז, כי אפשר שהרכב היה במקום כשהוא נהוג בידי חתנה - מר אילן אבנר. רק במועד הדיון התברר כי חתנה של הנתבע נוהג ברכב וכי הוא מגיע למקום התאונה, ליד בית הספר, לעיתים מזומנות כדי לקחת את ילדיו. לעומת אלה, העידה נהגת רכב התובעת על צבע רכב הנתבעת וזיהתה בודאות את מר אילן אבנר כמי שנהג ברכב הנתבעת בעת התאונה. אני מעדיף את עדותה של נהגת רכב התובעת על פני עדותו של מר אבנר. שוכנעתי כי רכב הנתבעת הוא שפגע ברכב התובעת, ומר אבנר נמנע במכוון ממתן פרטים לנהגת רכב התובעת. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: 3,430 ₪ צמוד מיום 22/9/05; אגרת משפט בסך 279 ₪ צמוד מיום 29/6/06; אם תידרש התובעת לשלם מחצית אגרה שניה יוסף הסכום לחוב הפסוק. שכ"ט עו"ד בסך 809 ₪ כולל מע"מ, והחזר הוצאות העדה מטעם התובעת בסך 250 ₪. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות בדיקת הפוליגרף בסך 1,200 ₪ (לא כולל מע"מ). התשלום ישולם תוך 30 יום. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום. השארת פרטים לאחר תאונה