סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח

סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 קובע כי על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23 (א) והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. להלן פסק דין בנושא: פסק דין 1. התביעה: לפניי תביעת התובע כנגד מבטחתו בפוליסה לביטוחו מפני תאונות אישיות. אין חולק על תקפות הפוליסה, על קרות מקרה הביטוח וזכאות התובע לפיצוי מכוחה, שכן בסופו של דבר פוצה התובע מכח הפוליסה והמחלוקת שנותרה, מתמקדת בטענות התובע לחיוב הנתבעת בריבית פיגורים בהסתמך על סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981, בשכ"ט ב"כ התובע והחזר אגרת בית המשפט. 2. המסגרת הדיונית: לנוכח המחלוקות המצומצמות שנותרו והניתנות להכרעה על פי תיעוד וטיעונים, הוריתי על הגשת סיכומים בכתב לקראת מתן פסק דין. (ראה פרוטוקול ישיבת קדם משפט מיום 16.1.05). 3. הכרעה: לאחר עיון בכתבי הטענות ובסיכומי בעלי הדין, שוכנעתי לקבל את טענות התובע בדבר זכאותו לכפל ריבית בהסתמך על סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח, החזר אגרה ושכ"ט עו"ד ואלה נימוקיי בקצרה: א. בסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 קבע המחוקק כי על המבטח לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 יום "מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23 (א) והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים" (ראה סעיף 27 לחוק הנ"ל, יחד עם סעיף 23 (א) המצויין בו שעל פיו על המבטח לפעול מיידית לבירור חבותו לאחר מסירת הודעת המבוטח על מקרה הביטוח והגשת תביעתו בכתב לתשלום תגמולי הביטוח). ב. מהנתונים שלפניי עולה כי התובע היה זכאי לקבל את הפיצוי על פי הפוליסה, תוך זמן סביר לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה הרפואי המוסכם - ד"ר א. שטרן, שנתקבלה ביום 3.8.03. ג. בנסיבות העניין נראה כי ה"זמן סביר" לביצוע התשלום הוא עד 15 ימים לאחר קבלת חוות הדעת, והראיה שאף הנתבעת נערכה והציעה לתובע את הפיצוי, מחושב על פי הפוליסה ולנוכח קביעת המומחה המוסכם, כבר ביום 14.8.03, בהתנותה את התשלום בתנאי לא הוגן אם לא מעבר לכך, בחתימת התובע על שטר קבלה ושחרור לסילוק מלוא תביעתו. ד. לאחר שבחנתי בקפידה את טיעוני התובע ואת הסברי ונימוקי הנתבעת באשר להשהיית התשלום או התנייתו בחתימת התובע על שטר לסילוק תביעתו, לא מצאתי נימוק משכנע או סביר לעיכוב התשלום שהגיע לתובע, כאמור זמן סביר לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה המוסכם. ה. אין ספק כי התובע זכאי היה לקבל את הפיצוי במועד זה ללא כל התניה וניכר בעליל כי הנתבעת ניסתה לנצל את כוחה הכלכלי העדיף כדי לנסות ולכפות על התובע סילוק כל התביעה, מבלי לאפשר לו התלבטות או נסיון לשנות את קביעת המומחה המוסכם. ו. זה המקום לשוב ולגנות כל נסיון של מבטחת "לאלץ" מבוטח לחתום על כתב לסילוק תביעה תוך ניצול מצוקתו וכוחה העודף על ידי עיכוב פיצוי המגיע למבוטח על פי הדין, וכן לשוב ולהבהיר כי מבטחת הפועלת כך תחוייב בריבית מיוחדת ובהוצאות משפט ממשיות כדי להרתיעה מלשוב ולפעול בדרך נלוזה זו. ז. בנסיבות המקרה שלפניי, לנוכח פעולה "מתקנת" של הנתבעת, למרות שנעשתה מאוחר למדי (בשלמה את הפיצוי לתובע עוד קודם לדיון המקדמי הראשון), החלטתי להסתפק בחיוב הנתבעת בכפל ריבית ובהוצאות משפט לא גבוהות, שכן מודה ועוזב ירוחם. 4. סוף דבר ולנוכח האמור, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. ריבית מיוחדת: כפל ריבית כדין, מחושבת על פי סכום הפיצוי המגיע לתובע בהתאם לפוליסה וזאת לתקופה שמיום - 14.8.03 ועד ליום בו שולמו הפיצויים - 12.1.05. (כדי למנוע ספק ומחלוקת, מובהר כי התובע זכאי לתוספת הצמדה וכפל הריבית על מלוא סכום הפיצוי, מיום 14.8.03 ועד ליום 12.1.05, בניכוי הסכום ששולם לו ביום 12.1.05 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום זה (12.1.05) ועד התשלום בפועל). ב. הוצאות משפט: הנתבעת תשיב לתובע את האגרה ששילם (5,175 ₪), בתוספת הצמדה וריבית מיום התשלום ועד למועד השבתה. ג. שכ"ט עו"ד: הנתבעת תישא בשכ"ט בא כוחו של התובע בסכום כולל של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. חוזהפוליסהחוזה ביטוח