תביעת שיבוב - פסק דין בהעדר הגנה

החלטה בתיק העקרי הוגשה תביעה לשיבוב הסכום אותו שילמה התובעת למבטוחה כתגמולי ביטוח על נזקים שנגרמו באירוע של תאונת דרכים, בה היו מעורבים רכב מבוטח אצל התובעת ורכב נהוג בידי הנתבע. הנתבע לא הגיש כתב הגנה ועל כן התובעת פנתה לבית המשפט וביקשה לתת נגדו פס"ד בהעדר הגנה וביום 23.04.04, נתתי פסק דין כנגד הנתבע המחייבו בסכום התביעה לאחר שנוכחתי כי הנתבע קיבל את כתב התביעה ולא הגיש הגנה במועד או בכלל. ביום 22.03.05 כ - 11 חודשים לאחר מתן פסק הדין, הגיש הנתבע בקשה מס' 160421/05, לביטול פסה"ד הנ"ל, זוהי הבקשה המונחת בפני. ביום 24.03.05 החלטתי שיש להעביר את הבקשנה לתגובת ב"כ התובעת/ המשיבה. ב"כ התובעת המשיבה הגיש הודעה מפורטת, בה הוא מתנגד לביטול פסה"ד. בנימוקי הבקשה טוען הנתבע/ המבקש כי כתב התביעה הגיע לידיו ומיד כשקיבל אותו פנה לעו"ד באזור מגוריו וזה מסר למבקש כי מאחר והרכב היה מבוטח וכתב התביעה מופנה גם אל החברה המבטחת, איין צורך שיגיש כתב הגנה בשמו. אומנם המבקש צירף לבקשה שלו תצהיר לצורך תמיכה בבקשה, אך על פניו נראה התצהיר מסמך לקוני וכל האמור בו הינו: " אני מצהיר כי כל הטענות הנטענות בגוף הבקשה הינן האמת והאמת בלבד". בבקשה הועלו נימוקים שונים עובדתיים ומשפטיים ואינני מוכן לראות בתצהיר שנוסח כך כתצהיר התומך בטענת המבקש בדבר הפנייה לעו"ד וקבלת ייעוץ, כאמור. גם אם כך הדבר, הרי יעוץ לא נכון ולא מקצועי, אם היה כזה אינו עילה לביטול פסה"ד אם יש למבקש טענות עליו להפנותיו לאותו עו"ד, שהוא טוען כי ייעץ לו כך. במקביל מעיון בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעת מס' 2 , חברת הכשרת הישוב, למד אני כי כלל לא היה לנתבע המבקש ביטוח כלשהו, שכן הביטוח שהונפק על ידי הכשרת הישוב, נעשה עבור אדם שמכר את הרכב לאחר שמכר את הרכב לנתבע. כך שכאשר הנתבע/ המבקש טוען כי נאמר לו שמאחר והתביעה הוגשה גם נגד חברת הביטוח ולכן הוא "ישב ולא עשה", הרי הוא הסתמך על קנה רצוץ ועל ביטוח לא קיים. הדעת נותנת, שאם המבקש אכן סבר כי מאחר והתביעה מוגשת גם חברת ביטוח, הרי אותה חברת ביטוח תגיש את ההגנה גם בשמו, היה עליו להטריח את עצמו , לכתת את רגליו ולהתכבד ולהגיע למשרדי אותה חברת ביטוח, שטוען כי היא מבטחת אותו למסור לה את כתב התביעה, לחתום לה על ייפוי כח כדי שתייצג אותו, ואם אכן היה ביטוח אצל אותה חברה היתה זו פועלת גם בשמו. אם לא היה ביטוח, כנטען על ידי הנתבעת 2, כי אז היה המבקש מגלה כי אין לו טריה ביטוחית אצל הנתבעת 2, והיה מגלה כי היה עליו להתמודד עם התביעה בכוחות עצמו ולהגיש כתב הגנה. בניגוד לכך, המבקש עשה את מלאכתו קלה או הוטעה על ידי חוות דעת משפטית, לא מקצועית ואינני רואה בכך משום "נימוק מיוחד שירשם" המוביל לביטול פסה"ד. נקודה נוספת הראוייה לציון, המבקש טוען שהוא לא קיבל את פסק הדין, אלא גילה את קיומו רק כאשר פנה לבנק למשיכת כספים וגילה שהחשבון מעוקל. על פי תגובתה של המשיבה האזהרה ופסה"ד נמסרו לידי אחיו של המבקש בשם סלאמה. יצויין, שגם כתב התביעה נמסר לאותו אח בשם סלאמה. המבקש מאשר כי כתב התביעה שנמסר לסלאמה, אחיו, הגיע לידיו. האזהרה ופסה"ד נמסרו גם הם לאח - ומן הסתם אם בפעם הראשונה כתב התביעה נמסר לאח וממנו הגיע למבקש, אין בפי המבקש שום נימוק מדוע האזהרה ופסה"ד שנמסרו לאותו אח לא הגיעו לידיו. אין בפני התייחסות של המבקש עצמו לשאלה זו. אין בפני תצהיר של אותו אח סלאמה, שכאשר קיבל את המעטפה עם האזהרה ופסה"ד, לא מסרן למבקש. לכן אני יוצא מתוך הנחה שכשם שכתב התביעה שנמסר לסלאמה הגיע לידיו, גם האזהרה ופסה"ד כך. ומאחר ועל פי המסמכים שבפני האזהרה ופסה"ד נמסור לאחיו של המבקש מיום 30.08.04, הרי שעבר המועד הקבוע בתקנות להגשת בקשה לעיכוב פס"ד, וזו הוגשה רק לאחר שחשבונו של המבקש עוקל בבנק והרגיש באופן מעשי, על חשבונו בבנק את תוצאו פסה"ד. הבקשה לביטול פס"ד הוגשה הרבה מעבר לקבוע בתקנות. זאת ועוד, הלכה היא שמי שמבקש לבטל פסה"ד , חייב להראות שני טעמים: האחד - מדוע לא הגיש הגנה בזמן או לא התייצב לדיון . האחר - מה הם סיכוייו לזכות הגנתו, אם פסה"ד יבוטל. אדם שטוען כי לא הוזמן כלל לדיון , הרי שחובה מהצדק על בית המשפט אם ישתכנע כי כך הדבר, לבטל את פסה"ד ולתת למבקש את יומו בבית המשפט. במקרה שהמבקש אכן קיבל את התביעה אך לא הגיש הגנה או לא התייצב, הרי שעניין ביטול פסה"ד , נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. בהפעילו את שיקול הדעת לוקח בית המשפט בחשבון את שני הנימוקים הנ"ל, כאשר הנימוק השני הוא בעל הנימוק המכריע אם לבטל את פסה"ד אם לאו. במקרה שלפני, המבקש מודה שקיבל את כתב התביעה, וכבר קבעתי לעיל כי הנימוק שהוא מביא בפני לאי הגשת הגנה, אינו משכנע ואינו מהווה נימוק מיוחד לביטול פסה"ד. יותר חמור מצבו של המבקש בעניין ההגנה , שיש לו כזו אם יש וסיכוייה. המבקש טוען בעלמא בתצהיר המצורף לבקשה , כי "למבקש הגנה טובה ויהיה זה מן הדין ומן הצדק לתת לו את יומו בפני כבוד בית המשפט". ואולם, שתי נקודות עומדות לרועץ למבקש בעניין זה, א. המבקש אינו מפרט מהי הגנתו לתביעה ואינו מנסה לשכנע את בית המשפט שאכן יש לו סיכוי כלשהו לזכות בהגנה, אם יבוטל פסה"ד וינתן לו יומו בבית המשפט. ב. וזה יותר חמור התובע אינו מבקש אפילו הערכת מועד להגשת כתב ההגנה, שלא הוגש כלל. על פי המצב הקיים גם אם הייתי נעתר לבקשת המבקש ומבטל את פסה"ד הייתי חייב מיד לתת פס"ד זהה תחתיו שכן אין בפני בקשה להערכת מועד להגשת כתב הגנה, כך שאין בפנ י הגנה. צ לא הסתפקתי בטיעונים הפורמלים הנ"ל, כדי לדחות את בקשתו של המבקש ועיינתי בכתב האישום שצורף לתגובתו של ב"כ המשיבה ובנסיבות אירוע התאונה ואני סבור כי סיכוייו של הנתבע / המבקש לזכות בהגנה נעים בין קלושים במקרה הטוב ואפסיים במקרה ה רע. כך שלמעשה אין תכלית לביטול פסה"ד ואין לתובע כל הגנה. הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה והתגובה בסך של 1000 ₪ + מע"מ כדין. תביעת שיבובפסק דין בהעדר הגנה