ריבוי בעלים - הפחתת ערך רכב

פסק דין 1. המערער הגיש תביעה נגד המשיבה / המבטחת בגין אובדן מלא של מכוניתו אשר בוטחה ע"י המשיבה וניזוקה באופן קשה בתאריך 21/09/2003. חוות הדעת היחידה שהיתה בפני בית משפט השלום הוכנה ע"י שמאי מטעם המשיבה. 2. סגנית הנשיא המלומדת בבית משפט השלום קריות, נתנה את פסק דינה בהתאם לתעוד הכתוב שהובא בפניה ועל בסיס סיכומים בכתב של באי כח בעלי הדין. 3. עיון בחוות דעתו של השמאי מלמד כי זה העריך את המכונית הנדונה בסכום של 20,700 (עשרים אלף שבע מאות) ₪, אך הפחית משווי זה בגין מספר פרמטרים המתייחסים לבעלות על כלי הרכב הנדון בעבר. כך הופחתו 25% בשל היות הרכב בבעלות של קיבוץ, בעבר, 10% נוספים הופחתו בשל בעלות של חברה, 12% נוספים הופחתו בשל "ריבוי בעלים" ו- 8% בשל תאונה קודמת. ברור שיש כפילות בניכויים שנעשו ולא היה מקום לניכויים הכפולים. ייתכן שראוי היה שנושאים אלה היו מתבררים בדרך של חקירה שכנגד של השמאי בבית משפט השלום או בדרך של הבאת חוות דעת נגדית, אך בשל הדרך הדיונית המקוצרת שבה הלכו הצדדים בבית משפט השלום, איננו סבורים שניתן לבוא בטרוניה למערער בהקשר זה . נראה לנו שמן הראוי לבטל, בשל כפילות, הן את הניכוי "חברה לשעבר" והן את הניכוי בגין "ריבוי בעלים" כך שלסכום הנזק שקבע השמאי 9,316 ₪ יש להוסיף הן 2,070 ₪ והן 2,484 ₪ כך שהתוצאה המתקבלת היא 13,870 ₪. אנו מציינים בהקשר זה, כי בפרק הדן בתיאור הכיסוי ברשימה לפי הפוליסה הנדונה, נאמר ע"י המבטחת רק כי השווי ביום קרות מקרה הביטוח יתבסס על מחירון לוי יצחק "והוא כולל את המשתנים המשפיעים, בשיעורים המפורטים במחירון... תוספות או הפחתות המשפיעות באופן מצטבר על ערך רכב משומש", ובעקבות דברים אלה מובאות מספר דוגמאות. ניסוח זה אינו חד משמעי ומכל מקום ניתן להבין כי ראוי לקחת בחשבון את אותן ההפחתות שיש להם משמעות עיקרית בנסיבות העניין. 4. המבטחת / המשיבה ניכתה מסכום הערכת הנזק חוב בגין תשלומי פרמיה ביטוח בעבר. נושא זה נזכר רק בהוראת תשלום מטעם המשיבה / המבטחת בסכום אחד כללי ואין לדעת האם מדובר בחיוב בגין העתיד, דהיינו, כל שנת הביטוח גם לאחר הארוע, או בגין חוב העבר. 5. במצב דברים זה אנו מחליטים כדלקמן: הערעור מתקבל במובן זה שסכום החיוב של המשיבה יעמוד על סך 13,870 ₪ ליום הארוע (21/09/2003), כאשר מסכום זה תהיה המשיבה רשאית לנכות אך ורק חיובים בגין פרמית ביטוח עד למועד הארוע ועד למועד זה בלבד. המשיבה תציג את התעוד המתאים בהקשר זה בפני ב"כ המערער, ואם יהיו חילוקי דעות בעניין, יהיה כל אחד מבעלי הדין לפנות בהקשר זה לבית משפט השלום. 6. בשים לב לתוצאה ולכך שלא נפסקו הוצאות משפט בבית משפט השלום, אנו מחייבים את המשיבה לשלם למערער את הוצאות המשפט בשתי הדרגות (בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בגין כל פריט ממועד הוצאתו ועד למועד ההחזר בפועל) וכן שכר טרחת עו"ד בשתי הדרגות בסך 10,000 ₪ + מע"מ להיום. הערבון בערעור יוחזר למי שהפקידו. רכבירידת ערך