תביעה לתגמולי ביטוח - מחיקת כותרת

החלטה בפניי בקשה למחיקת התביעה על סף ולחילופין מחיקת כותרת. באי כוח הצדדים הגישו תגובותיהם בכתב והחלטתי זו ניתנת לאחר הגשת התגובות כנדרש על פי התקנות. טענות הנתבעים: הנתבעים טוענים כי יש לדחות את התביעה בשל העדר צירוף חוות דעת רפואית. הנתבעים טוענים כי יש להורות על מחיקת הכותרת, הואיל והמדובר בתביעה לתגמולי ביטוח , וקיימת מחלוקת לאור טענת העדר גילוי. הנתבעים טוענים כי הואיל והמדובר בגלגול של הלוואות שבוטחו בשנים 1997 או 1998, והתביעה מוגשת בגין פוליסה משנת 2002, הרי לא צורפו מסמכים מהותיים ובהעדרם יש למחוק את התביעה ו/או למחוק את הכותרת. הנתבעים טוענים כי התביעה במהותה אינה ראויה להתברר בדר דין מקוצר. לפיכך, עותרים הנתבעים להורות על מחיקת הכותרת ו/או להורות על סילוקה על סף. טענות התובעים: התובעים טוענים כי התביעה הינה מכוח הסכם הלוואה ופוליסה שצורפו. כמו כן, נטען כי הואיל ומקרה הביטוח הנטען הינו פטירת המנוח משצורפה תעודת הפטירה אין צורך בחוות דעת רפואית. עוד נטען כי סכום יכול והיה קצוב גם אם אינו מוסכם. לפיכך, עותרים התובעים להורות על דחיית הבקשות. דיון: התובעים בכתב תביעתם עותרים כי ביהמ"ש יחייב את הנתבעים לשלם הלוואה שנלקחה. המדובר בהלוואה, לרכישת נכס, אשר המנוח בוטח בפוליסה, שצורפה, ועל פיה במקרה של מוות הנתבעת מס' 1 משלמת את יתרת ההלוואה כפי שהוגדר בהסכם שבין הצדדים. בהסכם, היינו הפוליסה, שצורפה כנספח ג' לכתב התביעה, נקבע בסעיף (1) כי סכום הביטוח הינו: "...לגבי כל מבוטח הוא סכום יתרת ההלוואה, בהתאם לרישומי בנק טפחות, שלא נפרעה ביום מותו של המבוטח..." הפוליסה מגדירה את סכום הביטוח כסכום יתרת ההלוואה על פי רישומי בנק טפחות, לכתב התביעה צורפו מסמכי בנק טפחות המפרטים את יתרת ההלוואה. כלומר, עסקינן בסכום קצוב. השאלה הנוגעת לאי גילוי עובר לכריתת הסכם הביטוח, אינה רלוונטית בשלב זה להיות הסכום קצוב, או היות התביעה כשירה להתברר בסד"מ שכן זוהי טענת הגנה. עוד מובהר מההסכם שבין הצדדים ואשר כאמור לעיל, צורף לכתב התביעה, כי מקרה הביטוח הינו מות המבוטח, התחייבו הנתבעים, כל אחד לפי חלקו, לשלם לשם זיכוי חשבון ההלוואה את סכום הביטוח במקרה של מות המבוטח, (ראה סעיף 2 להסכם הביטוח, הפוליסה). כלומר, בפנינו תביעה, על פי הסכם, פוליסה והסכם ההלוואה, המגדירים הן את מקרה הביטוח והן את סכום הביטוח, ולכן התביעה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר, ואין כל עילה למחיקתה על סף. ביחס לטענות האחרות לעניין אי צירוף הפוליסות הקודמות, הרי ב"כ התובעים הבהיר במפורש בתגובתו, וכן בכתב התביעה, כי עילת התביעה נסמכת על הפוליסה משנת 2002, והטענות שעניינן, הסכמי ביטוח שונים, פורטו כתגובה לאמור במכתב הדחייה של הנתבעת מס' 1, טענת אי הגילוי, ואינן חלק מעילת התביעה. לפיכך, אין כל חובה על התובעים לצרף בשלב הזה את הפוליסות הקודמות, כדי להוכיח בשלב הזה את העדר הקשר הסיבתי בין מקרה הביטוח לבין תוצאות אי הגילוי הנטען. לעניין השאלה האם על התובעים לצרף חוות דעת. לא ברור לי איזה חוות דעת על התובעים לצרף, כאשר התביעה נסמכת על אירוע של מוות, שאינו שנוי במחלוקת, זהו האירוע הביטוחי, וזהו האירוע שעל יסודו מוגשת התביעה. אין כל צורך לצרף חוות דעת באשר לנסיבות המוות, בוודאי שלא בשלב הזה בטרם נשמעה בקשת רשות להתגונן של הנתבעים ובטרם נקבע כי יש ליתן להם להתגונן ומהן טענות ההגנה. אין כל עובדה שברפואה שעל התובעים להוכיח כדי לזכות בתביעתם, שעניינה, תשלום במקרה של מוות. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשות. הנתבעים ישלמו הוצאות הבקשות בסכום של 2,000 ₪ + מע"מ ללא קשר לתוצאות בתיק העיקרי. מחיקת כותרת