תביעות קטנות נזק לרכב

פסק דין 1. בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות בעכו (כבוד השופטת ז. (קאודרס) בנר) מיום 6.5.08 בת"ק 2170/07. 2. המשיב מס' 1 הגיש נגד המבקשת ונגד המשיב מס' 2 תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו לרכבו על ידי רכב שהיה נהוג על ידי המשיב מס' 2 בתאונה מיום 4.11.06 ואשר לטענת המשיב מס' 1, המבקשת היתה המבטחת של הרכב הפוגע. 3. בפני בימ"ש קמא טענה המבקשת (כפי שהובא בפסק דינו של בימ"ש קמא) כי: "לדברי חברת הביטוח היא ביטחה את הרכב הפוגע לתקופת ביטוח החל מיום 1.2.06 ועד ליום 31.12.07 בפוליסת ביטוח לכיסוי נזקי צד ג' ע"ש אחר, מר אבו חמדה לביב. עוד הוסיפה כי מחקירה שניהלה עולה כי ביום האירוע הרכב כלל לא היה בבעלותו של לביב זה כי אם בבעלותה של אשת הנתבע מס' 2. לאור ממצא זה טענה חברת הביטוח כי היות שחוזה הביטוח הינו "חוזה אישי" שאיננו ניתן להעברה, אין לה כל אחריות כלפי נזקים שגרם הרכב המבוטח עת בה בעליו איננו מבוטח אצלה. נציג חברת הביטוח טען בדיון כי אין כל יריבות בין חברתו לבין התובע, באשר אין זיקה ביטוחית בין הנתבע מס' 2 לבין חברת הביטוח. עוד הוסיף הנציג ואמר כי משהועברה הבעלות על הרכב על שם אשתו של הנתבע מס' 2 , זה האחרון לא טרח לבדוק מה קורה עם ענין "המבוטח" , קרי - על שם מי נותר הביטוח שהיה לרכב. לא זו אף זו, המבוטח, מר לביב, הוא זה שהמשיך לשלם את דמי הביטוח השנתיים, ועמו היו כל המגעים מול חברת הביטוח. הנתבע מס' 2 הודה בדיון באחריותו לקרות התאונה, וטען כי הוא רכש את הרכב מאדון מחמדה לביב, וכשזה עשה ביטוח אצל הנתבעת מס' 1 , הרכב עדיין לא היה בבעלותו". 4. בפסק הדין קבע בימ"ש קמא כי חברת הביטוח קיבלה את דמי הביטוח עבור כל התקופה, כולל מועד ארוע התאונה ועבורה אין כל משמעות ממי התקבל תשלום דמי הביטוח ולפיכך, נסיבות הענין אינן מונעות קיום חבות ביטוחית למבקשת, למרות שהמבוטח אינו בעל הרכב הנוכחי אלא בעליו הקודם. עוד קבע כי קיימת "זיקת ביטוח" בין הבעלים הקודם של הרכב והמשיב מס' 2 - באשר הם קיימו קשרי חברות טובים והתברר כי כבר מלכתחילה נרכש הרכב על ידי המשיב מס' 2 אך נרשם על שם מר לביב הנ"ל ולאחר מכן, לבקשת המשיב מס' 2 הועברה הבעלות ברכב על שם אשתו. 5. בבקשתה טוענת המבקשת כי טעה בימ"ש קמא בחייבו את המבקשת בפיצוי המשיב מס' 1. לטענתה, מכירת הרכב הפקיעה את הכיסוי הביטוחי ולקשרים החברתיים בין אותו לביב והמשיב מס' 2 אין כל נפקות לענין זיקת הביטוח. המבקשת טענה עוד לגבי הסכום שנפסק אך בסיכומי התשובה שהגישה חזרה בה מטענתה זו - לאור תגובת המשיבים. 6. המשיבים טענו כי אכן קיימת זיקת ביטוח בין המשיב מס' 2 למבקשת, מאחר ומדובר "במעשה שנעשה בין שני חברים" ואין מקום לשחרר את המבטחת מחובת הפיצוי, כאשר קיבלה את דמי הביטוח, אפילו ממי שאינו הבעלים. המשיבים הפנו בסיכום טענותיהם לסעיף 13 לפקודת ביטוח כלי רכב מנועי (נוסח חדש),תש"ל- 1970 וחוק חוזה ביטוח לפיו שינוי בעלות ברכב אינו פוטר מבטח בביטוח חובה לנזקי גוף . מאחר והמחוקק לא התייחס לפטור מאחריות בחוק חוזה ביטוח - מבקשים המשיבים ללמוד כי שינוי הבעלות פוטר את המבטח מחובת כיסוי הנזק ואין במכירת הרכב כדי לשנות את התחייבויות המבטח. עוד טענו כי סעיף 55(ב) לחוק חוזה ביטוח קובע כי נכס מבוטח יכול להיות של המבוטח או של זולתו ועל כן יש לראות במשיב מס' 2 "זולתו", מה עוד שהמבקשת לא ציינה בפוליסה כי זו תפקע עם מכירת הרכב. 7. המבקשת הגישה תשובה לסיכומי המשיבים והפנתה לשורה של פסקי דין שקבעו במפורש כי מכירת רכב לאחר מפקיעה את הכיסוי הביטוחי. לטענתה, עצם העובדה שסעיף 13 לפקודת הביטוח מתייחס לנזקי גוף בלבד מלמדת כי העברת הבעלות מפקיעה את הביטוח ככלל שהדברים אמורים שנזקי רכוש. 8. החלטתי ליתן למבקשת רשות ערעור ולדון בערעור על פי הרשות שניתנה. 9. ההלכה היא כי עם מכירת רכב לצד ג', פקעה בעלותו של המבוטח ועימה פקעה גם פוליסת הביטוח ופג הכיסוי ביטוחי (ע"א 427/64 נאור אפרת ואח' נ' סלים מריואת ואח', פ"ד י"ט (2) 17) והיא אושרה בפסק דינו של כבוד הנשיא אגרנט בד"נ 10/65 נאור ואח' נ. מריואת ואח', פ"ד י"ט(4) 48 בקובעו כי: "הבסיס לפוליסת הביטוח הנדונה נעוץ באינטרס הממשי שהיה למבוטח, בתוקף בעלותו, במכונית מסוימת, ומשפסקה בעלותו בה, נפל הבסיס והפוליסה פקעה וחדלה להיות בעלת תוקף". (וראה בענין זה בהרחבה בפסקי הדין אליהם הפנה המבקשת בסיכומי התגובה). 10. סעיף 13 לפקודת הביטוח קובע כי שינוי בעלות ברכב אינו פוטר את המבטח בביטוח חובה לנזקי גוף מאחריות על פי הפוליסה, וכמו המבקשת , גם אני סבורה כי מכלל הן אתה שומע לאו - משרצה המחוקק לחייב את המבטחת עשה זאת במפורש ומשהוציא מתחולת הפטור רק את ביטוח נזקי הגוף , ממילא חל הפטור על נזקי רכוש. ודוק: כפי שנקבע בע"א 83 / 61 ג'ורג' אברהם נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב לח (3) 406, סעיף 13 לפקודת הביטוח "יצר יריבות מכוח השתק בין הבעלים החדשים של הרכב לבין המבטח, אך הוא לא הרחיב את חבות המבטח מעבר לתנאי הפוליסה". 11. סעיף 55(ב) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, אכן קובע כי : "הנכס המבוטח יכול שיהיה של המבוטח או של זולתו". אך משמעו היא כי הנזק צריך להיגרם למבוטח או למוטב, גם אם אינו בבעלותו (ע"א 84/ 188 צור חברה לביטוח בע"מ נ' ברוך חדד, פ"ד מ'(3) עמ' 1). בענייננו - למבוטח לא נגרם כל נזק והעובדה שהמשיב מס' 2 והמבוטח הינם חברים - אין די בה כדי ליצור "זיקה ביטוחית" המצדיקה חיוב המבקשת בנזקי המשיב מס' 1, בהיות המשיב מס' 2 מי שפגע ברכב המשיב מס' 1. 12. אשר על כן - אני מקבלת את הערעור ומבטלת את חיוב המבקשת בנזקי המשיב מס' 1. חיובו של המשיב מס' 2 יעמוד על כנו. רכבתביעות קטנותנזק לרכב