אי כיסוי ביטוח הצתה - נטל הראיה על חברת הביטוח

מהו נטל הראיה, המוטל על חברת ביטוח, מקום בו טוענת היא למעורבות המבוטח, במעשה הצתה ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי הנטל על המבטחת לא יהיה כבד מנשוא כפי שחושש חברי. חברת בטוח הגונה לא תנסה לטפול אשמת הצתה על מבוטח אלא אם יש לפחות "קצה חוט" שיתן לה יסוד לכך, בין בדו"ח כבאי האש בין בחומר חקירה של המשטרה, או חומר אחר, שבו תוכל להעזר. מידת ההוכחה המוטלת עליה תהיה על פי מאזן ההסתברות. אך כמות ההוכחה, בהתחשב בכך שהעובדות הן בידיעת המבוטח, לא תהיה מחמירה. די יהיה לה להצביע שהאש נגרמה בהצתה, מה שבדרך כלל ניתן להוכיח על ידי כבאי האש, ביחד עם מניע והזדמנות שהיו למבוטח, כדי לצאת ידי חובת הבאת הראיות והעברתה על המבוטח. מטבע הדברים, ברוב המקרים ולמעט מקום בו הורשע המבוטח, במעשה ההצתה, לא תוכל חברת הביטוח, להביא ראיות פוזיטיביות, בדבר מעורבות המבוטח בהצתה, לכך התייחס בית המשפט באומרו כי יתכנו מקרים בהם יתחשב בית המשפט לעניין כמות הראיות שתידרש מהמבוטח בנסיבות מיוחדות על פיהן העובדות לאמיתן ידועות למבוטח, ולמבטח קיים קושי להוכיח את מעורבותו של המבוטח בקרות מקרה הביטוח. עוד צוין ע"י בית המשפט כי יתכנו נסיבות אחרות בהן גם למבוטח אין כל ידיעות על דרך ארוע מקרה הביטוח והוא יהיה נאלץ להסתמך על נסיבות עובדתיות אובייקטיביות שיוכחו ועל עדותו שלו. במקרה כזה יכול להיות משקל רב לעדותו של המבוטח, ולרושם שזו תעשה על בית המשפט. בנסיבות מתאימות גם יתכן שיועבר נטל הבאת הראיות מהצד שעליו נטל ההוכחה אל משנהו. שריפהפוליסההצתהחברת ביטוחנטל הראיה / נטל הבאת הראיות