נהיגה בשכרות ברכב שכור

רכב שניזוק בתאונה עם רכב שכור נגד נהג הרכב בשכור הוגש כתב אישום המייחס לו אחריות לקרות התאונה, הן בנהיגה רשלנית והן בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים. נטען כי נהג הרכב השכור בשכרות הפר תנאי החרגה בפוליסת הביטוח ולכן חברת ההשכרה לא נושאת בכל אחריות לנזק שגרם. בית המשפט פסק כי התנאי המחריג נהיגה בשיכרות אינו תקף במישור היחסים שבין חברת ההשכרה לבין השוכר וכן לבין הצד השלישי הניזוק ברכב השני (הלא שכור). בית המשפט פסק כדלקמן: צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה - 1985, קובע כי תנאי לקבלת רשיון לחב' השכרת רכב הינו קיומו של ביטוח להנחת דעתו של המפקח לגבי כלי הרכב ותקופת תוקפו של הרשיון (סעיף 19 (7) לצו). בסעיף 40 לצו נקבע כי אין להשכיר רכב אלא אם קיים לגבי הרכב ביטוח כאמור לעיל. עולה מכך, שחברת ההשכרה היא המבטחת של הרכב במישור היחסים בינה לבין השוכר והסכם השכירות כולל בחובו הסכם ביטוח ולכן היחסים שבין השוכר לחב' הביטוח, יש לשלב הכללים הנוגעים ליחסים בין מבטח למבוטח. בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) התשמ"ו - 1986, בחוזה ביטוח לא פועל עיקרון חופש כריתת החוזה אלא על החוזה לעמוד בתנאי החוק והתקנות. בהתאם לתקנה 1, הפוליסה אמורה להיות מנוסחת לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת לתקנות להלן "הפוליסה התיקנית". תקנה 5 לתקנות קובעת כי מבטח רשאי לשנות את הניסוח שבפוליסה התיקנית, ובלבד שלא ישתנו התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התיקנית. תקנה 4 מתירה למבוטח לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התיקנית, ובלבד שהשינוי הוא לטובת המבוטח. בסעיף 18 לפוליסה התיקנית, נמנו החריגים לחבות המבטח ובסעיף 18 (ב)(5) הוחרג נזק שנגרם בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981 וכן בהתאם לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (תוכניות ביטוח חדשות ושינוי תוכניות) התשמ"ב - 1981, נאסר על מבטח להנהיג תוכניות או שינוי מהפוליסה התיקנית, אלא בהיתר מאת המפקח. בהתאם לסעיף 38 לחוק, הסדר הסותר תנאי שיש לקובעו עפ"י התקנות, לא ינהגו לפיו ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקובעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת המבוטח. במקרה שלפנינו, לא נטען כי הנתבעת קיבלה היתר מאת המפקח לכלול להחרגה הנדונה וברור שהחרגה זו אינה לטובת המבוטח. מכאן, שההחרגה אינה תקפה והנתבעת לא יכלה להוסיף ההחרגה של שיכרות להחרגה הקיימת בפוליסה התיקנית לגבי נהיגה תחת השפעת סמים ביוזמתה ללא קבלת אישור. רכבמשפט תעבורהשכרותהשכרת רכב