רשימת חוקים - ישראל

להלן רשימת החוקים המרכזיים במדינת ישראל: (שמות החוקים הותאמו לנוחיות החיפוש של האזרח) חוק אזהרת עדים וביטול שבועה חוק אזורי נמל חפשיים חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל חוק איגודי ערים חוק אימות מסמכים חוק איסור אלימות בספורט חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו חוק אסון ורסאי חוק בגין חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד חוק בחירות לגופים ציבוריים חוק בית המשפט לימאות חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל חוק בית העצמאות חוק בית התפוצות חוק בן גוריון חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים חוק בתי דין דתיים כפיית ציות ודרכי דיון חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים חוק בתי הדין השרעיים חוק בתי יד לבנים חוק בתי משפט לענינים מינהליים חוק בתי קברות צבאיים חוק גידור דוכנים מטעמי בטחון - עזר לדוגמה לעיריות חוק גימלאות לנושאי מישרה ברשויות השלטון חוק גימלאות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל חוק גני רמת הנדיב חוק גנים בוטניים חוק דם טבורי חוק האגודות העותומניות מס 121 חוק האדריכלים חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום שמן חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים חוק הארכת מועדים חוק הבלו על דלק חוק הגבלת הזכות להיבחר - רשויות המקומיות חוק הגבלת פרסומים גופים ציבוריים חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות חוק הגז בטיחות ורישוי חוק הגליל חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין חוק הגנה על עובדים בשעת חירום חוק הגנת החייל דירה חוק הגנת השכר עיצום כספי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים חוק הגנת סמלים חוק ההגנה על חוסים חוק ההמרה לאירו חוק ההסגרה חוק ההסכם מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית חוק ההתגוננות האזרחית חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית חוק הזרעים חוק החברה לישראל בע''מ חוק החזקת תעודת זהות והצגתה חוק החכרת מקרקעין חוק החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע חוק החלפת ספק גז בבית משותף חוק החניכות חוק הטבות לניצולי שואה חוק הטיס עבירות ושיפוט חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה חוק היפנוזה חוק המאבק בתופעת השכרות חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים חוק המדינה כבעל דין חוק המוזיאונים חוק המוסד העליון ללשון העברית חוק המוסד העליון ללשון הערבית חוק המועמדים להתישבות חקלאית חוק המועצה הישראלית לצרכנות חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי חוק המועצה להשכלה גבוהה חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה חוק המועצה לענף הלול חוק המועצות למוצרי פירות וירקות חוק המטה לביטחון לאומי חוק המילוות חוק המכינות הקדם צבאיות חוק המכס הבלו ומס הקניה חוק המניות הבנקאיות שבהסדר חוק המעבר חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל חוק המרשם הפלילי חוק המשטרה - נכים ונספים חוק הנהיגה הספורטיבית חוק הנוטריונים חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות חוק הנפט חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי חוק הסדרים במשק המדינה היטלים וארנונה חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות חוק הסחר הימי העותומני חוק הסיוע המשפטי חוק הסכם הטריפס חוק הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן חוק הסכמים בנכסים פיננסיים חוק הסניגוריה הציבורית חוק הסעד סדרי דין בעניני קטינים חולי נפש ונעדרים חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות חוק הספקת החשמל חוק הסתננות לישראל חוק העבירות המינהליות חוק העברת סמכויות ממונים על מחוזות וקציני מחוז חוק העובדים הסוציאליים חוק העלאת עצמותיו של הרצל חוק העמותות חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם חוק העתיקות חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית חוק הפיקוח על המטבע חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים חוק הפיקוח על מעונות חוק הפיקוח על קידוחי מים חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות חוק הפעלת רכב מנועים ודלק חוק הפרשנות חוק הצלילה הספורטיבית חוק הקייטנות חוק הקלות לחרש חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות חוק הרצל חוק הרשויות המקומיות - גימלאות לראש רשות וסגניו חוק הרשויות המקומיות - יועצת לקידום מעמד האישה חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים חוק הרשויות המקומיות סידורים לנכים חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו חוק הרשות לפיקוח חקלאי חוק הרשות לקידום מעמד האשה חוק הרשות לשיקום האסיר חוק השאלת נכסי תרבות חוק השאלת ספרי לימוד חוק השימוש בתאריך העברי חוק השמדת עם חוק התביעות של קרבנות השואה חוק התגמולים לחסידי אומות העולם חוק התובלה האוירית חוק התרבות והאמנות חוק ועדת שמיטה ממלכתית חוק ז'בוטינסקי חוק זכויות פיצוי פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה חוק חבלה שלא בעת מילוי תפקיד - תגמולים לחיילים חוק חברות בקופת חולים חוק חג המצות חוק חובת המכרזים חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה חוק חותם המדינה חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות חוק חינוך חינם לילדים חולים חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי חוק חמרי נפץ חוק חניה לנכים חוק חסינויות וזכויות הכוח הרב לאומי חוק חסינות חברי הכנסת חוק חסינות מדינות זרות חוק חקירת חשודים חוק חקירת סיבות מוות חוק יד יצחק בן צבי חוק יום הזיכרון ליצחק רבין חוק יום לימודים ארוך חוק יועץ מס חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה חוק כבאים חוק כבישי אגרה מנהרות הכרמל חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים חוק כתוביות ושפת סימנים חוק לביטול דינים שנושנו חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998 חוק להגנת הצומח - נזקי עזים חוק להגנת חיית הבר חוק להגנת מעגלים משולבים חוק להגנת עדים חוק להגנת רכוש מופקד חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חרום חוק להסדרת תוצרת אורגנית חוק להשבחת ייצור חקלאי בעלי חיים חוק לייצוב המשק חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים חוק למניעת שריפות בשדות חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים חוק לעידוד בניית דירות להשכרה חוק לעידוד הסרט הישראלי חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות חוק לעידוד השקעות חברות עתירות הון חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד חוק לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור חוק לתיקון סדרי הדין חקירת עדים חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי חוק מאבק בארגוני פשיעה חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה חוק מגורי רבנים במקום כהונתם חוק מהנדס רשות מקומית חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים חוק מועצת הצמחים ייצור ושיווק חוק מחיקת הרשעות חוק מטבע השקל החדש חוק מילווה המדינה חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים חוק מימון מפלגות חוק מיסוי בתנאי אינפלציה חוק מיסוי נקודות קיצבה חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות חוק מירשם מילגות חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות חוק מס קניית מטבע חוץ חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית חוק מקורות אנרגיה חוק מקרקעי ישראל חוק מרשם האוכלוסין חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת חוק משפחות חד הוריות חוק משק הגז הטבעי חוק ניקוי מדרכות - עזר לדוגמה לעיריות חוק נכסי גרמנים חוק נציב תלונות הציבור על שופטים חוק נתיבים מהירים חוק סדר הדין הפלילי - סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת חוק סוכני המכס חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי חוק סל קליטה חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור חוק סמכויות שעת חירום מעצרים חוק עדכון כתובת חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה חוק עזר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב חוק עזר החזקת מקלטים חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק חוק עזר לרשות הניקוז בשור חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר חוק עזר לרשות הניקוז כנרת חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון חוק עזר לרשות הניקוז תמר חוק עזר שמירה על רשת ניקוז חוק עזרה משפטית בין מדינות חוק עיגול סכומים חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך חוק עיטורים - צה''ל חוק עיטורים משטרת ישראל - שירות בתי הסוהר חוק עמלת פרעון מוקדם חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עצור חשוד בעבירת ביטחון חוק ערבויות מטעם המדינה חוק פיצוי נפגעי אסון טבע חוק פיצוי על איחור בתשלום חוק פעוטות בסיכון חוק קבילות שוטרים חוק קביעת הזמן חוק קיום פסקי דין של גירושין חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי חוק קרן היסוד חוק קרן המדע הדו לאומית חוק קרן וולף חוק קרן קיימת לישראל חוק רישוי בעלי מלאכה חוק רישוי שירותי התעופה חוק רישום פטירות חיילים שנספו במלחמת השחרור חוק רישום פטירת חיילים חוק רישום ציוד הנדסי חוק רישום ציוד וגיוסו לצה''ל חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם חוק רציפות הדיון בהצעות חוק חוק רשויות נחלים ומעיינות חוק רשות העתיקות חוק רשות נאות מרפא חוק רשות שדות התעופה חוק שהייה שלא כדין - איסור סיוע חוק שווקים - עזר לדוגמה לעיריות חוק שידורים מזיקים חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך חוק שימוש משותף בשדה התעופה עקבה חוק שיפוט בעניני התרת נישואין חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין חוק שיפוט המשמעת משפט חוזר חוק שיפוץ בתים ואחזקתם חוק שיקום נכי נפש בקהילה חוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה חוק שירות הציבור מתנות חוק שירות התעסוקה חוק שירות לאומי חוק שירות עבודה בשעת-חירום חוק שירותי הדת היהודיים חוק שירותי הובלה חוק שירותי הסעד חוק שירותי תיירות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים חוק שמירה על הירקון חוק תכנון משק החלב בישראל חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם חוק תשלומים לפדויי שבי חוק דמי אבטלה חוק הגיור חוק ימי מחלה חוק גיוס חובה חוק ימי חופשה חוק דמי מחלה חוק כרטיסי חיוב חוק דמי הבראה חוק כרטיסי אשראי חוק כלי יריה חוק כלבים מסוכנים חוק כביש 6 חוק כניסה לישראל חוק כנוביץ חוק כינוס נכסים חוק ועדות חקירה חוק אוויר נקי חוק השבות חוק דיני עבודה חוק גילוי נאות חוק זכויות הצרכן חוק אלכוהול חוק חינוך חובה חוק ארנונה חוק חופשה חוק אכיפת פסקי חוץ חוק ט' באב חוק בתים משותפים חוק טיפולי פוריות חוק ביטול עסקה חוק טיפים חוק גל חוק טבע חוק לשכת עורכי הדין חוק לישראל חוק למניעת מפגעים חוק מיסוי מקרקעין חוק מע"מ חוק מכר דירות חוק מידע גנטי חוק מבקר המדינה חוק מאגרי מידע חוק משק החשמל חוק ניירות ערך חוק נהרי חוק נכסים של נספי שואה חוק נכסי נפקדים חוק ני"ע חוק נפגעי עבירה חוק הגנת הצרכן החזרת מוצר חוק זכויות יוצרים חוק זכויות מבצעים חוק זכויות מטפחים חוק נכסי המדינה חוק שיקים ללא כיסוי חוק מוגבלויות חוק תביעות ייצוגיות חוק תביעות קטנות חוק סדר הדין הפלילי חוק דיינים חוק ריבית והצמדה חוק תמ"א 38 חוק זכויות הפרט חוק צנעת הפרט חוק עשיית עושר ולא במשפט חוק אפליה מתקנת חוק נגד הטרדה מינית חוק אימוץ ילדים חוק נגד הכחשת שואה חוק נגד זנות חוק עבודה חוק עובדים זרים חוק עבודה בישיבה חוק הגנת השכר חוק שכר מינימום חוק זכויות הדייר חוק דיור ציבורי חוק עוולות מסחריות חוק נגד גזענות חוק רישוי עסקים חוק הגבלים עסקיים חוק התייעלות כלכלית חוק פיצויים חוק עבודת נוער חוק עבודת נשים חוק השוויון חוק נגד אפליה חוק פרישה חוק פנסיה חובה חוק צרכנות חוק הפליה חוק החזרת מוצרים לחנות חוק קרן פנסיה חוק תרומת איברים חוק זכויות המטופל חוק זכויות הסוכן חוק פונדקאות חוק נוער חוק רואי חשבון חוק קופות הגמל חוק בדר עופר חוק גנדי חוק בגידה חוק גיל ההסכמה חוק ארוחה יומית לתלמיד חוק לא תעמוד על דם רעך חוק דמי חופשה חוק סכסוכי עבודה חוק עבודה במשמרות אישה בהריון חוק אתיקה לשופטים חוק בית דין לעבודה חוק עו"ד חוק אתיקה עורכי דין חוק איסור עבודה בשבת חוק דיווח שעות עבודה חוק ישיבה בעבודה חוק בטיחות בעבודה חוק עבודה בגובה חוק ציוד מגן אישי בעבודה חוק בגדי עבודה חוק גן ילדים חוק גנים פרטיים חוק ארגון ופיקוח על העבודה חוק יום העצמאות / חוק יום השואה / חוק יום ירושלים חוק אנג'לים חוק איסור שיבוט חוק מאגר ביומטרי חוק אנרגיה סולארית חוק איסור סחר בבני אדם חוק אבטחה חוק ויקיפדיה חוק בית משפט חוק בוררות חוק מחשבים חוק צ'קים ללא כיסוי חוק איסור מימון טרור חוק בכר חוק אשראי חוק איסור גידול חזיר חוק איסור פרסומות בבתי ספר חוק החזרת בקבוקים חוק גופים ציבוריים חוק גז טבעי חוק אמת בפרסום חוק בנק הדואר חוק מאגרי מידע חוק איסור התערבות גנטית חוק איסור סחר באיברים חוק אכיפה משלימה חוק איסור הונאה בכשרות חוק החזקת נשק חוק אגרת טלויזיה חוק איסור שתיית אלכוהול חוק האריזות חוק טוקבקים חוק מוצרים פגומים חוק איסור מכירת סיגריות לקטינים חוק אכיפה סביבתית סמכויות פקחים חוק בשר ומוצריו חוק איסור עישון במקומות עבודה חוק גנים לאומיים חוק בעלי חיים חוק דייג חוק בטיחות במקומות ציבוריים חוק אסבסט חוק דלקנים חוק מס בולים חוק מס מקביל חוק מס הכנסה חוק ריבית חוק מס רכישה חוק מס מכירה חוק מס עזבון חוק מס רכוש חוק הכשרות המשפטית חוק אמהות חוק הליכי חקירה והעדה חוק טיפול שיניים חינם חוק התנתקות חוק הלוביסטים חוק התקציב חוק הליבה חוק הכנסת חוק טיפול בחולי נפש חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חוק מעונות יום שיקומיים חוק ביטוח אבטלה חוק הרצל חוק היועץ המשפטי לממשלה חוק הווטרנים חוק הצהרת מוות חוק המרת דת חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים חוק הקאדים חוק ביטוח נכות חוק ביטוח תאונות חוק ביטוח נפגעי חיסון חוק מד"א חוק ביטוח ספורט חוק מכוניות ישנות חוק מעבר חציה חוק משכנתא חוק ביטוח חוק ביטוח מנהלים חוק ביטוח רכב חוק ביטוח סיעוד חוק ליסינג חוק גריטה חוק הורדת רכב מהכביש חוק הינשוף חוק כביש אגרה חוק רכב משומש חוק מאבחנים דידקטיים חוק שיניים חוק בריאות חוק אלמנות צה"ל חוק בריאות הנפש חוק בחירות חוק נישואים אזרחיים חוק בדיקת רקמות חוק אבהות חוק בשורת איוב חוק משפחות שכולות חוק שחרור על תנאי ממאסר חוק אשפוז כפוי חוק דרעי חוק חולי נפש חוק אפוטרופוס חוק אסירי ציון חוק אמנת האג חוק אלימות במשפחה חוק ברית הזוגיות חוק דמי לידה חוק גביית קנסות חוק גזזת חוק אחריות המדינה חוק ארכיונים חוק מזונות חוק גיל הנישואין חוק דחיית שירות חוק פיקדון בקבוקים חוק זכויות הסטודנט חוק הפרשה לפנסיה חוק הפקעת קרקעות חוק ערוץ 2 חוק טכנאים חוק הימורים חוק מחזור חוק מס קניה חוק הטיס