חישוב אחוזי נכות | עו"ד רונן פרידמן

איך מחשבים אחוזי נכות ? ##(1) כיצד מחשבים אחוזי נכות ?## מחברים את כל דרגות הנכות שנקבעו לנפגע כאשר דרגת הנכות הגבוהה ביותר מחושבת במלואה ודרגות הנכות האחרות מתווספות אליה ומוכפלות באחוזים שנותרו. לדוגמא, אם שסובל מנכות אורטופדית בשיעור 50 אחוזים ונכות נוירולוגית בשיעור 20 אחוזים, נכותו המשוכללת תהיה תמיד נמוכה יותר מחיבורן של כל דרגות הנכות יחד, כך שנכותו המשוקללת המקרה זה לא תהיה 70 אחוז אלא היא תהיה 60 אחוזים, היות ו50 האחוזים שנותרו מהנכות האורטופדית מוכפלים ב20 האחוזים של הנכות הנוירולוגית ועל כן מוסיפים רק 10 אחוז לנכות האורטופדית ולא מוסיפים לה 20 אחוזים כפי שנהוג לחשוב. ##(2) חישוב אחוזי נכות משוקללת:## כשמדובר בנפגע שסובל מפגיעות בתחומי רפואה שונים, מחשבים את אחוז הנכות המשוקללת ע"י חיבור כל דרגות הנכות שנקבעו לנפגע כאשר דרגת הנכות הגבוהה ביותר מחושבת במלואה ודרגות הנכות האחרות מתווספות אליה ומוכפלות באחוזים שנותרו. ##(3) חישוב אחוזי נכות - נזק לא ממוני:## בשונה מקביעת הגריעה מכושר ההשתכרות שלעניינה יש לתת משקל לכל נכות קודמת של הנפגע (ע"א 682/82 בן אריה נ' סהר, פ"ד לז (3) 589, 607) אין להתחשב בנכות הקודמת בחישוב הנזק הלא ממוני. בע"א 589/89 הנ"ל נקבע כי חישוב אחוזי נכות לפני תקנה 2 (א) (2) לתקנות אינו מיועד לשקף שוני כלשהו בין מצבו של הנפגע לפני התאונה לבין מצבו לאחריה, אלא אך לשמש כאחד המדדים לקביעת הפיצוי המגיע לו בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לו כתוצאה מהתאונה. לפיכך, יש לזקוף בגדר חישוב זה את מלוא הנכות הצמיתה שנגרמה לנפגע עקב התאונה מבלי לגרוע דבר בגין נכות קודמת, תהא סיבתה אשר תהא. ##(4) חישוב אחוזי נכות - ביטוח לאומי:## סעיף 11 תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 קובע כי דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המנויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על 100%. דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לצד כל אחת מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן: (1) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה; (2) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה (1) ובין 100%; (3) בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות (1) ו-(2) ובין 100%; (4) הוראות פסקה (3) יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל פגימה נוספת. סעיף 12 קובע כי הנסיבות בהן יש לצרף דרגות נכות הן כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות. (2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה: תקנה 12ב לתקנות הביטוח הלאומי מורה על חישוב אחוזי נכות באופן מצטבר. מקום שפגיעה אחת גרמה ל"מספר פגימות" אצל אותו נפגע. נכותאחוזי נכות