חברת כוח אדם - זהות המעסיק בפועל

קביעת "המעסיק בפועל" של העובד : בתי המשפט בארץ קבעו מספר מבחנים, אשר על פיהם תיבחן השאלה מיהו מעסיקו של העובד "בפועל", האם הוא קבלן כוח האדם או מקום העבודה המשתמש בעובדים. רשימת הכללים אינה ממצה ואינה סגורה וגם משקלם היחסי של המאפיינים שונה. התוצאה המשפטית תיקבע על ידי שקלולם של כל הגורמים הרלוונטיים בנסיבות העניין. אחד המאפיינים המקובלים לזיהוי המעסיק הוא כיצד ראו הצדדים את ההסדר, בידי מי הכוח לפטר, מי קיבל את העובד לעבודה, מי קובע את תנאי בשכר. יש להדגיש כי קיומם של מאפיינים המעידים על יחסי עובד מעביד בין העובד למשתמש הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק. קיומם של המאפיינים הוא בבחינת תנאי מוקדם לבדיקה רחבה של השאלה מיהו המעסיק האמיתי של העובד במבנה העסקה "משולש" כלומר עובד אשר מוצב לעבוד במקום עבודה מסוים באמצעות חברת כוח אדם. העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם חייבת לעמוד בתנאים הקבועים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996. כאשר עובד מועסק בחברת כוח אדם אצל משתמש בלא שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק, תיטה הכף אל עבר המסקנה המשפטית כי בפועל לא מועסק התובע על ידי חברת כוח אדם אלא מועסק בפועל על ידי המקום בו הוא עובד. זהות המעבידיחסי עובד מעבידחברות כוח אדם