חילופי חברות כוח אדם

חילופי חברות כוח אדם: בפסיקת בתי הדין לעבודה בישראל נקבעו במקרים מיוחדים, שבהם מתחלפות חברות כוח אדם המעסיקות עובדים, בעיקר בענף הניקיון, ובהם גם עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו הראשון. זאת לאור דפוס ההעסקה בתחום זה. סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי: מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים, כלומר, עובד שעבד ברציפות במקום עבודה אחד ופוטר על ידי מעבידו, אף אם מעבידו זה לא היה המעביד שקיבלו לעבודה, קמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים בעד כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה. הוותק של העובד: סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, משקף את העיקרון שלפיו זכויות מסוימות של עובדים נקבעות ומחושבות עפ"י תקופת עבודתם, לא רק אצל אותו המעביד אלא "באותו מקום עבודה". כלומר הוותק של העובד במקום העבודה הראשון נצבר במידה והוא המשיך לעבוד אצל המעביד השני ובמקרה זה הוא זכאי לפיצויי פיטורים בעד כל תקופת עבודתו, למרות שהמעבידים התחלפו.חברות כוח אדם