הזכות לשוויון בעבודה

הזכות לשוויון בעבודה : בית המשפט העליון קבע כי ההפליה היא נגע היוצר תחושת קיפוח ותסכול. היא פוגמת בתחושת השייכות ובמוטיווציה החיובית להשתתף בחיי החברה ולתרום לה וחברה אשר בה נוהגת הפליה איננה חברה בריאה, ומדינה שבה נהוגה אפליה לא תוכל להיקרא מדינה מתוקנת. הזכות לשוויון בעבודה קיבלה מעמד של זכות יסוד חוקית מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1998. החקיקה בישראל בתחום השוויון : החקיקה הישראלית נתנה ביטוי לעקרון השוויון במספר הוראות חוק, העוסקות במערכת יחסים מיוחדות, ובפרט במסגרת יחסי עבודה, כך, למשל חוק שיווי זכויות האישה , הקובע כי דין אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית, חוק שכר שווה לעבודת ולעובד, בא להבטיח שוויון בשכר בין עובדת לעובד, כמו כן, סעיפים 42 ו-64א ל חוק שירות התעסוקה , הקובעים איסור על לשכת שירות תעסוקה ועל לשכה פרטית להפלות לרעה אדם בשליחה לעבודה, סעיף 8 ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים והנוגעים לו, חוקים אלו נועדו לאכוף את עקרון השוויון בעבודה.שוויון הזדמנויות בעבודהעקרון השוויון