תקופת הכשרה של עובד בעבודה - יחסי עובד מעביד

האם יחסי עובד מעביד חלים על תקופת הכשרה של עובד : בית המשפט דן בשאלה האם תקופת הכשרה של עובד נחשבת לתקופה שבא חלים יחסי עובד מעביד ופסק כי ההכרה בתקופת הכשרה כ"עובד" צריכה לשקף את האיזון שבין החובה להעניק לכל עובד, שכר מינימום, הדרוש לקיום צרכיו הבסיסיים. ובין אי החלת חוק שכר המינימום על מי שאינו "עובד", אלא עוסק ברכישת ידע או כישורים המקצועים, לרווחתו ולצרכיו האישיים, שלא במסגרת יחסי עבודה. בפסק דין זה נקבעו חמישה מבחני משנה לבחינת היווצרותם של יחסי עובד מעביד בתקופת ההכשרה של עובד: (א) : האם מטרת ההתקשרות בין הצדדים וההכשרה הנה יצירת יחסי עובד ומעביד. (ב) : האם אופייה של ההכשרה הנו כשל הכשרה המועברת במוסד הכשרה לימודי או הכשרה במסגרת יחסי עובד ומעביד. (ג) : מהו משך ההכשרה, היקף השעות והאם מתאפשר לחניכים לעבוד במקביל להכשרה. (ד) : האם מפיק המעסיק רווח מההכשרה. (ה) : כוונת הצדדים באשר למטרת ההתקשרות וההכשרה.תקופת הכשרהיחסי עובד מעביד