מגבלות על כהונתם של ראשי ערים שהוגש נגדם כתב אישום

השופטת ד' ברק-ארז: 1. העתירה שבפנינו נגד המשך כהונתם של המשיבים 3-1 כראשי עיריות, הוגשה לאחר עריכת הבחירות לרשויות המקומיות, בהמשך לפסקי דינו של בית משפט זה בבג"ץ 4921/13 אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי נ' ראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר (17.9.2013) ובג"ץ 6549/13 תנועת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' ראש עיריית בת ים (‏20.10.2013). 2. בתגובה לעתירה הודיעו המשיבים 8-7, שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, כי הם פועלים לקידום הסדר חקיקתי חדש בנוגע למגבלות על כהונתם של ראשי רשויות אשר הוגש כנגדם כתב אישום. בהמשך לכך, ביום 18.12.2013 התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013 (להלן: החוק המתקן). חוק זה מסדיר את האפשרות של השעיית ראש רשות מקומית במקרה שבו הוגש נגדו כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה (להלן: הוועדה), שמונתה לצורך כך, תסבור כי ראש הרשות אינו ראוי לכהן בתפקיד זה מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו. 3. בהודעה מטעם העותרת מיום 24.12.2013 צוין כי החוק המתקן אכן נותן "מענה תיאורטי" לסוגיה מושא העתירה. יחד עם זאת, ביקשה העותרת לעמוד על עתירתה בשלב זה, מאחר שבאותה עת טרם ננקטו הפעולות הפורמאליות הנדרשות לקראת יישומו של החוק - מינוי חברי הוועדה והגשת בקשה לוועדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניינם של המשיבים 3-1. 4. בהודעת העדכון האחרונה שהוגשה ביום 10.1.2014 מסרו שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה כי הם החלו לפעול בהתאם להוראותיו של החוק המתקן, במובן זה שמונו חברי ועדה ושהוגשה לוועדה בקשת להשעות את המשיב 3, ראש עיריית בת-ים מר שלומי לחיאני, וכן תוגש בימים הקרובים בקשה דומה להשעייתו של המשיב 1, ראש עיריית נצרת עילית מר שמעון גפסו. עוד צוין, כי החלטה בעניינו של המשיב 2, ראש עיריית רמת השרון, מר יצחק רוכברגר, אשר הצהיר על נבצרות מכהונתו כראש הרשות, תתקבל לאחר שיודיע אם הוא נכון להצהיר שהוראות החוק המתקן המסדירות את תוצאות ההשעיה יחולו בעניינו ללא נקיטת הליך פורמאלי נוסף. 5. הנחתנו היא כי המשיבים 8-7 יוסיפו לשקוד על נקיטת הצעדים הנדרשים לפי החוק המתקן. בנסיבות אלה, ומשהוחל בהפעלתו של החוק המתקן, העתירה שבפנינו מיצתה את עצמה ואנו מורים על מחיקתה. אין בכך כדי לפגוע בזכויות העותרת ככל שיתעוררו טענות בכל הנוגע ליישומו של החוק המתקן וזכויות כל הצדדים שמורות להם. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. משפט פליליראש עיר