חזרה מערעור בעקבות תיקון פסק הדין בבית המשפט קמא

חזרה מערעור בעקבות תיקון פסק הדין בבית המשפט קמא 1. בפניי בקשת המערערת להורות על מחיקת הערעור ללא צו להוצאות, וכן על השבת הסכום אותו הפקידה בהתאם להחלטת כב' השופט נ' סולברג מיום 11.12.2013 כמו גם על השבת העירבון שהפקידה והאגרה ששילמה במסגרת ההליך. הבקשה הוגשה על רקע העובדה שבמקביל להגשת הערעור הגישה המערערת בקשה לתיקון פסק הדין נשוא ההליך, וזו התקבלה בחלקה ביום 13.2.2014, ובית המשפט הורה על תיקון פסק הדין. לטענת המערערת נוכח תיקון זה אין היא מבקשת עוד לעמוד על הערעור שבכותרת, ובנוסף עולה מן התיקון כי הסכום ששולם על ידה למשיבה בפועל עולה על הסכום אותו עליה לשלם לה, וממילא אין עוד מקום להותיר בקופת בית המשפט את הסכום הנוסף שהופקד על ידה. 2. המשיבה אינה מתנגדת בתגובה שהגישה למחיקת הערעור או להשבת הסכום שהופקד כאמור בהתאם להחלטת כב' השופט סולברג מיום 11.12.2013, ובנסיבות העניין הערעור נמחק והסכום שהופקד בהתאם להחלטה האמורה יושב לידיה. עם זאת טוענת המשיבה כי יש לחייב את המערערת בהוצאותיה בגין ההליך, שכן גם לאחר התיקון של פסק הדין עולה ממנו כי המערערת חויבה בתשלום סכום כספי וכן בשים לב לצורך בהגשת תגובות לבקשה לעיכוב ביצוע שהגישה המערערת בערכאה הדיונית ובבית משפט זה. 3. לאחר שעיינתי בחומר שבפניי סבורני כי אין מקום לחייב את המערערת בהוצאות המשיבה. בהקשר זה לקחתי בחשבון את העובדה שחזרתה של המערערת מן הערעור נעשתה נוכח תיקון פסק הדין בידי בית המשפט המחוזי, כמו גם את העובדה שהמשיבה טרם הגישה כתב בי-דין בגדר ההליך דנן, למעט תגובתה לבקשה לעיכוב ביצוע. בעניין אחרון זה הרי שכב' השופט סולברג ציין בהחלטתו מיום 11.12.2013 כי אינו עושה צו להוצאות בגין הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע (מה גם שזו התקבלה בחלקה), ולפיכך אין מקום לפסוק הוצאות בגין הגשת תגובת המשיבה לאותה בקשה כעת. כן אין מקום לפסוק בגדר הליך זה הוצאות בגין תגובה אותה הגישה המשיבה לטענתה בערכאה קמא. נוכח מסקנה זו יש להשיב לידי המערערת את הערבות בנקאית אותה הפקידה כעירבון בהליך זה, והמזכירות תשיבה לידיה (בכפוף לבדיקתה כי אין מניעה שבדין לכך). כן תושב למערערת האגרה אותה שילמה, בניכוי הסכום הקבוע בפריט 33 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007. סיכומם של דברים - הערעור נמחק, ללא צו להוצאות. הסכומים האמורים והעירבון יושבו למערערת כמפורט לעיל. תיקון פסק דיןערעור