הנצחת המת לפי צוואה

הנצחת המת לפי צוואה השופט א' רובינשטיין: א. בדיון מקדמי בפני דן יחיד (השופט א' רובינשטיין) שנערך ביום 23.3.14 הסמיכו הצדדים את בית המשפט להכריע בבקשת רשות הערעור לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, בתקרה של 400,000 ש"ח מתוך עזבון המנוחה, תוך שהסכום עליו יוחלט יינתן לצדקה להנצחת המנוחה למחלקה המטפלת בילדים חולי סרטן. לפיכך החלטנו לדון בבקשה כבערעור ולקבל את הערעור בחלקו, כפי שיפורט. ב. על רקע האמור, ובשים לב למכלול נסיבות העניין, ובין היתר לסכום העזבון שעליו הצהיר במשוער בא כוח המשיבים במהלך הדיון, להוצאותיו של המבקש בבתי המשפט הקודמים, ובעיקר - כי הסכום שייפסק יוקדש להנצחתה של המנוחה, הכרעתנו היא כדלקמן: הוראותיה המזכות של הצוואה, ככל שהן מתייחסות למוזיאון יד ושם (10,000 דולר ארה"ב) ולבית החולים אסותא (5,000 דולר) - בסך הכל 15,000 דולר ארה"ב - יקוימו, כפי שנפסק בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (פסקה 16). אשר למר פרנקלין, יש מקום כי ישתתף אף הוא בהנצחת המנוחה, ועל כן תחת הסכום 20,000 דולר יבוא הסכום 12,000 דולר, והסכום הכולל של שלושת הפריטים הם 27,000 דולאר. מיתרת עזבונה של המנוחה ייתרם סכום של 324,000 ש"ח "ח"י בריבוע") למחלקה באחד מבתי החולים בישראל המטפלת בילדים חולי סרטן. באי כוח הצדדים יבואו בדברים בנוגע לבית החולים הנתרם, ובהיעדר הסכמה - יובא הדבר להכרעתו של מנכ"ל משרד הבריאות. תרומה זו מיועדת - כאמור - להנצחת שמה וזכרה של המנוחה. במחלקה יוצב שלט שבו ייאמר "הורמה תרומה נכבדה לרכישת ציוד למחלקה מעזבון המנוחה פלונית להנצחתה ולהנצחת בעלה המנוח פלוני". ג. אנו יוצאים מתוך הנחה, כי פסק דיננו זה מסיים את ההתדיינויות בין הצדדים בבית המשפט לעניני משפחה, עליהן נמסר בדיון מיום 23.3.14 (ככל הנראה מדובר בת"ע 45836-01-12, ת"ע 44029-01-13, ת"ע 2684-05-12 ו-ת"ע 45771-01-12). ד. פסק דיננו זה בא חֵלֶף פסקי הדין הקודמים - פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעמ"ש 55098-12-11, ופסק דינו של בית המשפט לעניני משפחה בת"ע 107562-07 ו-ת"ע 107564-07. בנסיבות ראינו לחצות את שכר הטרחה וההוצאות שנפסקו בערכאות הקודמות, כך שיעמדו על 20,000 ש"ח כולל, וככל ששולם הסכום המלא יוחזר ההפרש. אין צו להוצאות בבית משפט זה. אנו שבים ומברכים את הצדדים על הסכמתם לשים קץ למחלוקות ביניהם על דרך הפשרה, ובכך גם בעשיה שיש בה תועלת לרבים, לכבודה של המנוחה. צוואהירושההנצחה