פטור מהפקדת עירבון: טען כי הוא מיוצג מבלי לשלם לבא-כוחו שכר טרחה

פטור מהפקדת עירבון: טען כי הוא מיוצג מבלי לשלם לבא-כוחו שכר טרחה עוד ציין כי לאחר ההחלטה הראשונה הוא צירף מסמכים נוספים שלטענתו מוכיחים העדר מסוגלות כלכלית לעמוד בנטל הפקדת העירבון; לשיטתו, סיכויי ההליך גבוהים מאד. לבסוף, טען המערער כי נוכח העובדה שאין באפשרותו לגייס את סכום העירבון, משמעות אי מתן פטור היא חסימת זכות הגישה לערכאות. דין הערעור להידחות. זאת משלא מצאתי פגם המצדיק התערבות בהחלטת הרשם. כידוע, שיקול דעתו של הרשם רחב, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו: בשג"ץ 8760/12 ואן קול נ' גנות (5.5.2013); בש"א 5814/12 ליברוב נ' בית חולים אלישע (14.8.2012)). במסגרת בקשה לפטור מהפקדת עירבון ותשלום אגרה, על המבקש הנטל להוכיח שני תנאים מצטברים: היעדר מסוגלות כלכלית וסיכויי ההצלחה בערעור (ראו: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 7 (17.10.2007) (להלן: עניין ורנר)). במקרה דנא, עיון במסמכים שעמדו לפני הרשם מלמד כי המערער לא הוכיח אי מסוגלות כלכלית. זאת ועוד, כידוע, בעל דין נדרש להוכיח במסגרת בקשה לפטור מהפקדת עירבון כי אין ביכולתו לגייס כספים מקרובי משפחה לטובת הפקדת העירבון שנקבע (ראו: בש"א 803/12 סימנטוב נ' מדינת ישראל (6.2.2012); בש"א 6411/11 שני נ' עו"ד ארז חבר, נאמן לנכסי החייב (3.10.2011)). המערער לא הוכיח ולו בראשית ראיה עמידה בתנאי זה. נוכח מסקנתי כי המערער לא הוכיח אי מסוגלות כלכלית, לא מצאתי צורך להידרש לשאלת סיכויי ההליך, אף כי נראה כי גם קביעתו של הרשם בעניין זה כדין. לבסוף, בעניין ורנר קבע בית משפט זה: "זכות הגישה לערכאות הניתנת לבעל דין אינה זכות מוחלטת. כנגדה ניצב שיקול חשוב שנועד להגן על בעל-הדין שכנגד מפני חסרון כיס, הטרדה, אובדן זמן וניצול לריק של משאבים אנושיים עקב גרירתו למשפט שנסתיים בפסק לזכותו על דרך הבטחת יכולתו לממש את גביית ההוצאות שנפסקו לטובתו. זכותו של בעל הדין שכנגד היא תמונת ראי של זכות הגישה לערכאות בפן ההפוך שלה - היא נועדה להגן עליו מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות, ולהבטיח את זכותו להוצאות לא רק להלכה, אלא גם במישור יכולת המימוש המעשי. הפקדת הערבון הכספי נועדה, אפוא, להגן על זכותו של בעל הדין הנתבע לממש את גביית ההוצאות שנפסקו לטובתו בהליך שהוגש נגדו וכשל" (שם, בפס' 9). אין חולק על חשיבותה של זכות הגישה לערכאות. עם זאת, פטור מהפקדת עירבון מצריך עמידה בשני תנאים מצטברים נוכח התכלית שהוצגה לעיל. במקרים בהם תנאים אלה אינם מתגשמים, כמו במקרהו של המערער, אין מנוס מנסיגתה של זכות זו אל מול האינטרס - החשוב אף הוא - של בעל הדין שמנגד. סוף דבר, הערעור נדחה. העירבון יופקד בתוך 14 ימים מיום המצאת פסק דין זה למערער. לא יעשה כן, יירשם ההליך לדחייה. ערבוןשכר טרחה