שינוי סיווג הליך: תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי

לפניי ערעור על החלטתה של כבוד הרשמת ל' בנמלך (בש"א 835/14) מיום 4.2.2014 בה נדחתה השגת המערערים על החלטת מזכירות בית המשפט שלא לקבל הליך לרישום. כעולה מהחלטת הרשמת, ביום 6.10.2013 הגישו המערערים לבית משפט זה בקשת רשות ערעור (רע"א 6646/13) על פי הדרכת מזכירות בית המשפט, אף על פי שלגישתם, סיווגו הנכון של ההליך הוא ערעור בזכות וביום 9.10.2013 הגישו בקשה לתקן את כותרת ההליך. התיק, על בקשה זו, הועבר לטיפול שופט ובהחלטתו מיום 1.1.2014 דחה השופט י' דנציגר את בקשת רשות הערעור. ביום 9.1.2014 ביקשו המערערים לבטל את ההחלטה כיוון שיש לסווג את ההליך כערעור ועוד טענו לגוף העניין. בהחלטתו מיום 12.1.2014 דחה בית המשפט את הבקשה בקובעו כי בית המשפט סיים מלאכתו ולמעלה מן הדרוש, טענות המערערים אינן מצדיקות עיון מחדש בהחלטה. ביום 27.1.2014 שבו המערערים ועתרו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על ההחלטה שנדונה ברע"א 6646/13. משסירבה המזכירות לפתוח את ההליך הגישו המערערים השגה על החלטה זו ועל הנחיית המזכירות בפתיחת רע"א 6646/13. הרשמת דחתה את ההשגה בקובעה כי טענות המערערים הובאו לפני בית המשפט כאשר דן בבקשת רשות הערעור, הן בכותרת הבקשה, הן בבקשה שתויקה בתיק ובית המשפט דן בה ולא בחר לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ולשנות את סיווג ההליך. בנוסף ציינה הרשמת כי בית המשפט בחן את טענותיהם בבקשה לביטול ההחלטה, ודחה אותן. לפיכך דחתה הרשמת את טענת המערערים לפיה טענותיהם לא נבחנו על ידי גורם שיפוטי. עוד קבעה הרשמת כי הדרך להשיג על ההחלטה שבמוקד ההליך היא באמצעות הגשת בקשת רשות ערעור. בנסיבות העניין, נקבע, כי אין מקום לאפשר הגשת בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטה שנדחתה לגופה בהחלטה שיפוטית. לאחר שעיינתי בטענות המערערים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. קביעות הרשמת מקובלות עליי. המערערים הגישו בשעתו בקשת רשות ערעור, אף שלגישתם הוקנתה להם זכות ערעור. טענותיהם בעניין סיווג ההליך הונחו בפני בית המשפט, ובקשת רשות הערעור נדונה לגופה ונדחתה. המערערים הוסיפו והגישו בקשה לביטול החלטה וגם בה שטחו טענותיהם ובית המשפט דחה את הבקשה. כאמור, הרשמת החליטה שאין מקום להתיר כעת למערערים להגיש ערעור על ההחלטה שעמדה במוקד בקשת רשות ערעור ובנסיבות אין עילה להתערבות ערכאת הערעור. סיכומם של דברים, הערעור נדחה. אין צו להוצאות. תקסד"א 1984 (הישנות)