הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות העבודה

הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות העבודה זאת, בין אם ההפסקה הייתה הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד, עקב מחלת העובד ובין אם ההפסקה הינה הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד. סעיף 2(9)לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, לענין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת - הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים; בנוסחו הקודם (טרם תיקונו ביום 31.12.2009; ס"ח תש"ע 2220 עמ' 298) קבע כי: "לעניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת - ...... (9) הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים". רציפות בעבודההפסקת עבודה