טפסי ההצטרפות של העובדים כחברים בארגון עובדים מהווים ראיה

טפסי ההצטרפות של העובדים כחברים בארגון יהוו ראיה לטענת היציגות של ארגון העובדים והם אלה העומדים לבחינתו של בית הדין בעת ההכרעה בסוגיית היציגות. בעניין אל בטוף פורטו הקריטריונים הנדרשים לבחינת תקינותם של טפסי ההצטרפות, באופן הבא: "להלן נעמוד על עיקר התנאים הנדרשים לבוא לידי ביטוי בטופס ההצטרפות לארגון העובדים, אשר יש בהם כדי להצביע על חברות רצונית אישית של העובד והסכמתו המושכלת מדעת ומרצון להצטרפות לארגון עובדים אחד והסרת חברותו בארגון עובדים אחר באותו מקום עבודה. ככל שלא התמלאו התנאים, כולם או בחלקם, יבחן בית דין זה מהות הפגמים, משקלם והשלכותיהם, כשלעצמם ובשים לב לנסיבות המקרה הנדון. ואלה הדברים: טופס הצטרפות לארגון עובדים יכלול פרטים מזהים של העובד ושל המעסיק ובהם, השם המלא של העובד, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, שם המעסיק וכתובת מקום העבודה. פרטיו האישיים של העובד והצהרותיו על הצטרפות לארגון העובדים, יאומתו על ידי העובד על פני הטופס, באופן קריא וברור, בציון שמו המלא בחתימת ידו, ובציון התאריך. כלפי ארגון אליו העובד מצטרף כחבר, נדרשת הצהרת העובד כי הוא בוחר להיות חבר באותו ארגון עובדים, כי הוא מסכים לתנאי התקנון או החוקה של הארגון, וכי אינו חבר בארגון עובדים אחר, או בארגון העובדים היציג, לפי העניין. ככל שהעובד היה חבר בארגון עובדים אחר באותו מקום עבודה, נדרשת הצהרתו המפורשת על הפסקת חברותו בארגון אותו עזב. הצהרת העובד כלפי הארגון אותו עזב, תאומת בחתימת ידו ותכלול אותם פרטים הנדרשים בהודעתו לארגון אליו הוא מצטרף, בהתאמה הנדרשת לעניין. אין להסתפק בהודעה כללית על 'הפסקת חברותי בכל ארגון עובדים אחר ככל שהיא קיימת'. אין מניעה כי הצהרות העובד כנדרש, יינתנו במשולב בטופס אחד, ובלבד שיומצאו לארגון העובדים אותו עזב העובד סמוך למועד הודעתו על ביטול חברותו, ולכל המאוחר במצורף להודעת היציגות של הארגון המתחרה. אין מניעה כי ארגון העובדים יוסיף פרטים או תנאים על אלה המנויים לעיל, לפי העניין". כלומר, מטרת טופס ההצטרפות היא להצביע על חברות מרצון של העובד והסכמתו להצטרף לארגון העובדים. כמו כן, אם נמצאו פגמים כלשהם בטפסי ההצטרפות תפקידו של בית הדין לבחון את מהותם, משקלם והשלכותיהם בנסיבות המקרה הספציפי הנדון. ארגון עובדים