בקשה לקבל תמלילים המוזכרים בתצהיר גילוי המסמכים

בקשת התובע לקבל לעיונו את התמלילים המוזכרים בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת, וזאת בטרם יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו. רקע 2. התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת לפיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין ובהיעדר שימוע. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד נגד התובע לחייבו בפיצויים ובהשבת כספים בטענה כי מעל בכספי הנתבעת והפר חובותיו כמנכ"ל הנתבעת, במהלך תקופת עבודתו. 3. בדיון המקדמי שהתקיים בפני כב' הרשמת הרמל ביום 25.2.2013 ניתן צו לגילוי מסמכים עד ליום 24.3.2013 ונקבע כי הנתבעת רשאית להגיש בקשה לחייב את התובע להשיב על שאלון. 4. בהחלטת כב' הרשמת הרמל מיום 15.4.2013 נקבע כי תצהירי התובע יוגשו עד ליום 30.5.2013, תצהירי הנתבעת יוגשו עד ליום 16.6.2013 ותצהיר משלים מטעם התובע, בהקשר לתביעה שכנגד בלבד, יוגש עד ליום 15.7.2013. כן נדחתה, באותה החלטה, בקשת הנתבעת בעניין פרטים נוספים. 5. עד היום לא הגיש התובע תצהירי עדות ראשית מטעמו. התובע הגיש בקשה, בהסכמה, לדחיית מועד הגשתם כך שיוגשו תוך 21 יום מהחלטת בית הדין בעניין עיון בתמלילים. החלטה בבקשה בעניין השאלון 6. לטענת הנתבעת, במהלך תקופת עבודתו מעל התובע בכספי הנתבעת, בין היתר בכך שביצע עסקאות בסכומים גבוהים מאלו שעליהם דווח לנתבעת וכך שלשל לכיסו את ההפרש ובכך שקיבל סכומים מזומנים שאותם שלשל לכסו במקום להעבירם לידי הנתבעת. לטענת הנתבעת, בשל העובדה שהתובע הכחיש כי תפקידו היה מנכ"ל בנתבעת וכן בשל העובדה כי לא מסר בכתבי טענותיו גרסה מצדו בנוגע לנסיבות סיום העבודה ובנוגע למעילה בכספים כנטען על ידי הנתבע, הרי שלצורך הכרעה במחלוקות העולות בתיק זה, יש לחייבו להשיב על השאלון שאותו צירפה הנתבעת לבקשתה. 7. התובע התנגד לבקשה. 8. לנוכח תקנה 46(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ובהתאם להלכה הפסוקה, סמכותו של בית הדין להורות על מתן צו למסירת שאלון אינה מופעלת כדבר שבשגרה, אלא רק במקרים חריגים, "מטעמים מיוחדים שיירשמו", וכאשר האמצעים הדיוניים האחרים אינם מאפשרים בירור תקין של ההליך (ראו למשל בר"ע (ארצי) 28728-01-11 עידן אשכנזי נ' ארט נט אקספרס בע"מ (מיום 19/1/11). 9. בענייננו, השאלון אותו צירפה הנתבעת כוללת שאלות רבות אשר אין מניעה לבררן באמצעים הדיוניים המקובלים לרבות באמצעות החקירה הנגדית והליך גילוי מסמכים. מעבר לכך, אכן, כטענת התובע, בהחלטת כב' הרשמת הרמל מיום 15.4.2013, דחתה היא את בקשת הנתבעת לחייב את התובע במתן פרטים נוספים, וזאת חרף טענת הנתבעת לפיה בכתב התשובה שהגיש התובע הכחיש הוא באופן כללי בלבד את הטענות כלפיו. בהחלטתה קבעה כב' הרשמת הרמל כי בכתב התשובה התייחס התובע, גם אם בקצרה, לכל הטענות שהועלו נגדו בכתב התביעה שכנגד. בבקשת הנתבעת לחייב את התובע להשיב על שאלון יש כדי להוות ניסיון לעקוף את החלטת כב' הרשמת הרמל בעניין מתן פרטים נוספים. אשר על כן, נדחית הבקשה לחייב את התובע להשיב על שאלון. החלטה בבקשה בעניין עיון בתמלילים 10. ביום 15.4.2013 הגישו הצדדים תצהירי גילוי מסמכים. 11. בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת, ציינה, בין היתר, קיומם של "תמלילי הקלטות" שלגביהם ציינה כי מדובר בחומר חסוי לקראת משפט, בהתאם להלכה סוויסה. 12. התובע מבקש לקבל לעיונו תמלילי קלטות אלו כבר בשלב זה. לטענתו, אין להחיל את ההלכה שנקבעה ברע"א 4249/98 סוויסה - הכשרת היישוב (להלן: "הלכת סוויסה") בענייננו שכן בהלכת סוויסה מדובר היה על הודעות שנתן התובע עצמו לחוקרי חברת ביטוח ולמשטרה ולעומת זאת בענייננו אין התובע יודע על אלו קלטות מדובר, אין לו כל ידיעה בנוגע להקשרן, לתוכנן ולאמינותן. לטענת התובע, הליך עיון במסמכים בשלב מוקדם נועד לאפשר התייחסות מראש, במסגרת תצהיר עדות ראשית, לכל המסמכים אשר מצויים בידי הצד האחר. מעבר לכך, בענייננו, להבדיל מנסיבות הלכת סוויסה, הנתבעת הינה גם תובעת שכנגד ולפיכך, גם על מנת לאפשר לתובע להתגונן כראוי, יש לאפשר לו לעיין בקלטות בטרם יגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו. כן טען התובע כי באיזון בין האינטרסים השונים - יש לאפשר לו לעיין בקלטות בשלב זה שכן לא יהיה בכך כדי לשבש את מהלך המשפט כשלעומת זאת ללא עיון בקלטות, לא יוכל התובע לסתור את טענות הנתבעת ויהיה קושי לרדת לחקר האמת. כן טען כי קיים חשש שמא הקלטות מהוות ראיות בלתי קבילות ככל שהושגו בניגוד לחוק האזנות סתר, תשל"ט - 1979. 13. בתגובתה טענה הנתבעת, כי הקלטות שברשותה תומכות בגרסתה לפיה התובע חבר לצדדים שלישיים על מנת למעול בכספי הנתבעת וישנה חשיבות לכך כי הקלטות יחשפו רק לאחר שהתובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו. לטענתה, מאחר שהיא העלתה טענות בדבר מרמה וקנוניה מצד התובע, אזי ישנה חשיבות למנוע אפשרות של התאמת גרסתו של התובע ושל עדיו לתוכן ההקלטה, כשעל מנת להעריך את מהימנות גרסתם, יש לבחון אותן לאחר שניתנו ללא שנמסרה להן הקלטת קודם לכן. הנתבעת הפנתה גם לפסק דין של בית המשפט העליון ברע"א 9288/07 גאזי איוב - שפיגל צביר, בו נקבע כי יש מקום לדחות את המועד לעיון במסמכים אם סבור בית המשפט שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת. הנתבעת אינה מתנגדת למסור את הקלטת לבית הדין במעטפה חתומה שתשוחרר לצד שכנגד לאחר שיגיש תצהיריו. 14. אין לשלול אפשרות כי חשיפת התמלילים בשלב זה ימנע מהנתבעת להוכיח גרסה זו או אחרת ולפיכך, ולנוכח הפערים בין גרסאות הצדדים, אני מורה על המצאת תמלילי ההקלטות לעיונו של בית הדין בלבד. לאחר שבית הדין יעיין בתמלילים תינתן החלטה. 15. על הנתבעת להגיש את התמלילים במעטפה סגורה למזכירות בית הדין עד ליום 17.9.13 שעה 14.00. התמלילים ישמרו בכספת בית הדין עד למתן החלטה אחרת. מסמכיםתמליל שיחה (כראיה)