ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים - כאב גב וצוואר

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 3.6.12 2. המערער, יליד שנת 1960, נפגע ביום 30.12.10 בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה. הפגימות שהוכרו כתוצאה מהתאונה הן כאב גב וצוואר. הוועדה שדנה בעניינו של המערער הורכבה מרופא אורטופד, רופאה נוירולוגית ורופא פנימי. בישיבתה מיום 3.6.12 בדקה הוועדה את המערער, התייחסה לממצאי בדיקות ההדמיה, קבעה למערער 0% נכות ונימקה החלטתה כדלקמן: "לאור ממצאי הבדיקה בה נשללו הגבלות תנועה או חסרים נוירולוגיים הקשורים לתאונה, ולאור ממצאי בדיקת ההדמיה המעידים על שינויים ניווניים.... הוועדה דוחה את הערר. נכותו 0% מ-1/4/2011". טרם לכן התייחסה הוועדה לחוות דעתו של פרופ' חיים צינמן שהובאה מטעם המערער במילים הבאות - "הוועדה עיינה חוו"ד ד"ר צינמן... ומצאה הבדל בממצאים - לא מצאה הגבלת תנועה בעמ"ש מותני בבדיקה". 3. לטענת המערער, הוועדה לא התייחסה כלל לפגיעה בצווארו, על אף שזו הוכרה במפורש על ידי פקיד התביעות והוזכרה בחוות דעתו של פרופ' צינמן. בנוסף, המערער לא נבדק כלל על ידי האורטופד במסגרת הוועדה, אלא רק על ידי הרופאה הנוירולוגית. עוד נטען על ידי המערער, כי בדיקות ה - CT ו - EMG לימדו על בלטי דיסק ופגיעה נוירולוגית, כאשר פרופ' צינמן בחוות דעתו הדגיש כי "באותם מקרים בהם קיים שינוי ניווני, הסיכוי לנזק לשורש עיצבי כתוצאה מחבלה גבוה(ה) יותר". הוועדה כלל לא התייחסה להיבט זה בחוות הדעת, ולא נימקה מדוע הגיעה למסקנה בדבר העדר נכות כלשהי כתוצאה מהתאונה. המערער מבקש כי עניינו יועבר לוועדה בהרכב חדש. 4. המשיב סבור כי לא נפל כל פגם בהחלטת הוועדה. לעניין הטענה כי הבדיקה נערכה בפועל על ידי הנוירולוגית מציין המשיב כי מדובר בחדר בדיקה, כאשר ניתן להניח כי הרופא האורטופד צפה בבדיקה, וממילא הפגיעה הנטענת מערבת את שני התחומים, האורטופדי והנוירולוגי. לעניין הצוואר - טוען המשיב כי הנפגע ובא כוחו לא התלוננו בפני הוועדה על פגיעה או מגבלה בצוואר, ולכן לא נערכה בדיקה של הצוואר. עוד טוען המשיב כי הוועדה התייחסה לחוו"ד פרופ' צינמן התייחסות מספקת, ונימקה את החלטתה. הכרעה 5. לאחר שקילת טענות הצדדים ועיון בכל החומר, שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל, מהטעמים שיפורטו להלן. 6. בהתאם לחוק, בית הדין מוסמך לדון - במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים - בשאלות משפטיות בלבד. במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)). עוד נקבע כי קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדי של הוועדה, ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן. עם זאת, על הוועדה לנמק את קביעתה באופן שיאפשר ביקורת שיפוטית עליה. 7. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי הוועדה לא התייחסה כלל לפגימה הנטענת בצווארו של המערער, וזאת על אף שהוכרה על ידי פקיד התביעות, ועל אף שהיא מוזכרת בחוות דעתו של פרופ' צינמן ("חולשה בגב העליון ובצוואר"). המערער אף כלל לא נבדק בכל הנוגע לצווארו, וראוי לפיכך להחזיר את עניינו לוועדה לצורך השלמת הבדיקה בהיבט זה. באשר לפגימה בעמוד השדרה - מצאתי כי נדרשת הנמקה נוספת לקביעה כי לא נותרה למערער נכות כלשהי כתוצאה מהתאונה. ראשית, על הוועדה להתייחס לאמירתו של פרופ' צינמן לפיה קיומם של שינויים ניווניים בעמוד השדרה מגדיל את הסיכוי לנזק לשורש עצבי כתוצאה מחבלה, ולהסביר מדוע מצב גבו של המערער - גם אם נובע במקורו משינויים ניווניים - לא הוחמר כתוצאה מהתאונה. שנית, על הוועדה לנמק מדוע הממצאים שמצאה בבדיקתה - החזרים ירודים משמאל וכן ירידה בתחושה בירך באזור הלטרלי והקדמי - אינם קשורים לתאונה ואינם מקנים נכות. יצוין כי לא מצאתי פגם בכך שהרופאה הנוירולוגית הוא שביצעה את הבדיקה מטעם הוועדה, והוועדה סוברנית להחליט מי מבין רופאיה הוא שיבצע את הבדיקה המקצועית הנדרשת. עם זאת, הוועדה תשקול - במסגרת שיקול דעתה המקצועי ובהתחשב בכך שממילא עניינו של המערער מוחזר אליה - אם יש צורך גם בבדיקה של רופא אורטופד. 8. נוכח כל האמור לעיל, יש להורות על החזרת עניינו של המערער לוועדה. לא מצאתי לנכון להורות על החלפת הרכב, שכן מדובר בוועדה שדנה בעניינו של המערער פעם אחת בלבד, ולא מצאתי כי קיים חשש שהיא "נעולה" בעמדתה. 9. סוף דבר - א. הערעור מתקבל. ב. עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתבחן את תלונותיו בנושא הצוואר, וכן תשקול מחדש את נכותו בעמוד השדרה בהתאם למפורט בסעיף 7 לעיל. ג. הוועדה תנמק את החלטתה. ד. המערער ובא כוחו יוזמנו לטעון בפני הוועדה. ה. המשיב ישא בהוצאות המערער ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ, שישולמו בתוך 30 יום מהיום. עמוד השדרהרפואהועדה רפואית (ערעור)כאבי גב / בעיות גבערעורועדה רפואיתערר