תביעה לשחרור כספים במסגרת צו קיום צוואה

תביעה לשחרור הכספים שהופרשו 2. הנתבעים מס' 4 ו-5 הינם ילדי המנוח, אשר צורפו כנתבעים על פי החלטת בית הדין מיום 5/5/11. 3. הנתבעת מס' 3 היתה המעסיק של המנוח. 4. התובעת הגישה נגד הנתבעים מס' 4-5 תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, בתיק ת"ע 12242-09-11, למתן צו קיום צוואה. 5. הנתבע מס' 4, התנגד תחילה למתן צו קיום צוואה, אך אחר כך הסתלק מחלקו בירושה, לאחר שהתובעת שילמה לו סך של 90,000 ₪. בהודעה מטעמו לבית המשפט הנ"ל נאמר בזו הלשון: "1. הגב' X אוסנת תשלם למתנגד, באמצעות באי כוחו, סכום סופי ומוחלט של 90,000 ₪ וזאת בתוך 45 ימים. 2. עם פירעון הסכום האמור לעיל אין ולא יהיו למתנגד כל דרישות, בקשות, טענות מכל סוג ומין כלפי עיזבון המנוח X יוסף ז"ל ו/או כלפי אוסנת X, וזאת בכל עילה בכל תנאי בכל עת ובכל דרך. 3. סכום זה מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים בעניין צוואת המנוח, עיזבון המנוח ו/או טענה מכל סוג ומין. 4. הגב' אוסנת X מתחייבת לשאת במלוא חובות העיזבון לבנק הפועלים" (ההדגשות הוספו - א.ק.). 6. הנתבע מס' 4 חתם על ההודעה הנ"ל לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה בתיק ת"ע 12242-09-11 ביום 22/5/13. 7. באשר לנתבעת מס' 5, אודליה X מור הנ"ל חתמה ביום 3/7/13 על תצהיר, הודעה והתחייבות בלתי חוזרת שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בתיק ת"ע 12242-09-11 בזו הלשון: "1. הריני להצהיר בזאת כי אין לי כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי עזבון המנוח X יוסף ז"ל ו/או כלפי הגב' X אוסנת ו/או כלפי מר ליאור מור. 2. הריני להצהיר בזאת שאין לי כל התנגדות לכך שינתן צו לקיום צוואת המנוח X יוסף ז"ל. 3. במידת הצורך אחתום על כל מסמך נוסף שיידרש בעניין זה" (ההדגשות הוספו - א.ק.). 8. ביום 29/9/13 ניתן על ידי כב' השופט אייזנברג שלי צו קיום לצוואת המנוח מיום 26/5/13, התובעת ירשה את כל העיזבון בשלמות ומור ליאור הסתלק מהעיזבון לטובת התובעת. בפועל התובעת "ירשה" חובות במאות אלפי שקלים שהיה המנוח חייב בחייו. 9. בעקבות הגשת התביעה לבית הדין צורפו כאמור שני ילדי המנוח, הנתבעים מס' 4 ו-5: אודליה X מור וליאור שלומי מור, כנתבעים בתיק זה על פי החלטת בית הדין מיום 5/5/11, והנתבעים נדרשו להגיש כתב הגנה תוך 30 יום. בתאריך 7/5/11 בוצעה מסירה כדין לשני הנתבעים הנ"ל, אך הם לא טרחו להגיש כתב הגנה וגם לא טרחו להתייצב לדיון בבית הדין ביום 6/10/13 למרות שהוזמנו כדין. 10. הנתבעת מס' 2, פסגות קופות גמל בע"מ, הודיעה במסגרת כתב ההגנה שהגישה בתיק זה, כי תכבד כל החלטה של בית הדין בתביעה זו וכי היא בגדר נתבעת פורמלית בלבד וביקשה לשחררה מהתייצבות לדיוני בית הדין ובקשתה אושרה על ידי בית הדין. 11. המנוח עבד בזמנו בנתבעת מס' 3 "אליאנס חברה לצמיגים בע"מ" ונפטר בתאריך 30/5/11, בגיל 61, בטרם הסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים. 12. הנתבעת מס' 3 הודיעה בכתב לבית הדין ביום 18/12/13, כי היא מבקשת הצהרה מטעם כל אחד מילדי המנוח בתיק, כי אין ולא יהיו להם כל טענות בקשר לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לטובת המנוח לתובעת או החלטת בית הדין לפי התובעת הינה שאירה יחידה על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים. 13. עלי לציין, כי הודעת ההסתלקות מהעיזבון של הנתבע מס' 4 מיום 22/5/13 בכתב בפני בא כוחו, עו"ד יאיר שחם, שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה בתיק ת"ע 12242-09-11 וכן גם תצהירה של אודליה X מור בפני עו"ד יאיר שחם מיום 3/7/13 על הסתלקותה מהעיזבון, אשר מצאו ביטויים בצו לקיום הצוואה כשהתובעת הוכרזה כיורשת יחידה, כאשר בנוסף שני הנתבעים 4 ו-5 לא טרחו להגיש כתב הגנה בתיק זה וגם לא התייצבו לדיון ביום 6/10/13 - התנהלות זו של הנתבעים מס' 4 ו-5 פירושה כי הם ויתרו על כל זכות תביעה נגד הנתבעות מס' 1-3. 14. בנסיבות אלה אני קובעת, כי התובעת הינה "שאירה" יחידה על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. 15. לאור האמור לעיל, אני קובעת ביחס לנתבעת מס' 3 - אליאנס חברה לצמיגים בע"מ, כי התובעת היתה בת זוגו של המנוח ובגדר ידועה בציבור שלו, וזאת לצורך שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת התובעת בחשבון מס' 6219555 בפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 16. על הנתבעת מס' 3 לשלוח לתובעת את טופס 161 של המנוח, לצורך שחרור כספי פיצויי הפיטורים בנתבעת מס' 2, בחשבון מס' 6219555 שנוהל על שם המנוח וזאת תוך שבוע ימים ממועד מתן פסק הדין בתביעה זו ולהמציא עותק מהטופס גם לבית הדין. 17. על הנתבע מס' 2 לשחרר לטובת התובעת את כל הכספים בחשבון מס' 6219555 תוך 30 יום מקבלת טופס 161 מהנתבעת מס' 3. 18. באשר לנתבעת מס' 1, "מבטחים" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד), אזי, לאור הצו לקיום צוואת המנוח שניתן ביום 29/9/13 בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה בתיק ת"ע 12242-09-11 - אני מורה בזאת לשחרר לטובת התובעת, בהיותה יורשת יחידה, את כל הכספים שהופרשו לחשבון על שם המנוח, מר יוסף X ז"ל וזאת תוך 30 יום מהיום. 19. על הנתבעת מס' 3 לשלוח לתובעת גם טופס 161, לשחרור הכספים בנתבעת מס' 1, וזאת תוך 7 ימים ממועד מתן פסק הדין בתיק זה וכן גם לשלוח עותק מהמסמך לבית הדין. 20. כל צד ישא בהוצאותיו. 21. הדיון הקבוע ליום 16/2/14 - מבוטל בזאת. הדיון התקיים בפני כדן יחיד. צוואהירושהצו קיום צוואהשחרור כספיםצווים