תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים", קובעת: "(א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה פנויה. (ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה. (ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, רשאי ראש העיריה למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בעניין זה. (ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה". עיננו הרואות כי התקנות קובעות מסגרת ברורה מאוד למינויו לתפקיד של מי שנבחר על ידי ועדת בחינה ככשיר שני, ועל פיהן כדי שתקום האפשרות להפעלת שיקול הדעת של ראש העיר למינויו של כשיר שני, יש צורך בכך שהכשיר הראשון ויתר על התפקיד או לא עמד בתקופת הניסיון, וזאת בתנאי שלא חלפה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה. מכרזתקנות העיריותעירייה