הועדה סיכמה כי למערער 10% נכות לפי פריט ליקוי 55(א) בשל צניחת עפעף

הועדה סיכמה כי למערער 10% נכות לפי פריט ליקוי 55(א) בשל צניחת עפעף החל מיום 1.11.01. מכאן הערעור שלפני. 4. בעניינו של המערער ניתנו כאמור מספר החלטות ופסקי-דין, שהוראותיהם מחייבות את הועדה מושא הערעור. א. ביום 29.1.09 ניתנה החלטת השופטת ר' רוזנפלד במסגרת בר"ע (ארצי) 77/09 לפיה נתבקשה תגובת המשיב לשאלה האם לא יהיה ראוי בנסיבות העניין כי עניינו של המערער יוחזר לועדה על מנת שתדון בעניינו לאחר שיעמדו בפניה המסמכים הבאים: דו"ח מבית ספרו של המערער, בדיקה קוגניטיבית חדשה שתבוצע בשפה הערבית, בדיקה פסיכודיאגנוסטית אצל פסיכולוג דובר ערבית, דו"ח עובד סוציאלית מקומית על מצבו ומיקומו במשפחה (בדיקות שנראו דרושות לוועדה עצמה), וכן בדיקת אקטיגרף (בדיקת השינה של המערער מיום 26.2.04) וכרטיס רפואי פסיכיאטרי של המערער בקופ"ח כללית. ב. ביום 17.12.09, ניתן במסגרת אותו תיק תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לועדה על מנת שתדון בעניינו בהתאם למפורט בהחלטת כב' השופטת רוזנפלד מיום 29.1.09. ג. ביום 5.6.2012 ניתן תוקף של פסק דין בתיק בל 259875-08-11 להסכמת הצדדים לפיה עניינו של המערער יוחזר לועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, ש"תדון מחדש בפסק-הדין מיום 29.1.09 וה- 17.12.09". עוד נקבע בפסק הדין: "הוועדה תשמע דברי ב"כ המערער ותשקול באם אין מקום לשלוח המערער לבדיקות חדשות נוכח אי שיתוף הפעולה של המערער ואביו כעולה מדברי הוועדה. במידה והוועדה תסבור כי אין מקום לשלוח המערער לבדיקות חדשות תנמק החלטתה בעניין זה. מומלץ שהחלטת הוועדה תיקח בחשבון את כל הוראות פסק-הדין ותדון בהם בצורה מפורטת ומנומקת". 5. המערער טוען כי הועדה לא מילאה אחר הוראות פסק-הדין, וזאת משום שלא עיינה במסמכים שאוזכרו בפסק-הדין, לא נימקה החלטתה, ולא התייחסה לחיוב להפנות לבדיקות חדשות או לכל הפחות לחיוב בהנמקה מדוע אין לבצע בדיקות נוספות. לאור הימנעות הועדה מביצוע הוראות שנקבעו בפסקי-דין טען המערער כי יש להפנות עניינו לדיון מחדש בפני ועדה בהרכב חדש. 6. המשיב טוען כי הועדה ביצעה את המוטל עליה לפי פסק הדין, כי אין לחייב את הועדה לעיין במסמכים שכלל לא הובאו בפניה (דו"ח מבית הספר ודו"ח עובדת סוציאלית), וכי מסקנת הועדה מבוססת על התרשמותה בדבר אמינותו של המערער. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לקבל את הערעור בחלקו, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן. 8. כאמור, הועדה התכנסה בהתאם להוראות פסק-הדין, שנתן תוקף להסכמת הצדדים. מכאן, שמוטל על בית הדין לבחון אם הועדה אכן מילאה אחר הוראות פסק-הדין (דב"ע נה/01-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160). 9. הועדה התכנסה ביום 9.7.2012 וציינה כי פסק-הדין הונח בפניה. הועדה ציינה כמו כן את עיקר נימוקי ב"כ המערער ואת התלונות שהובאו בפניה. הועדה ערכה בדיקה קלינית בתחום הנפשי שהעלו בין השאר כי המערער עונה לשאלות בצורה מאורגנת, הכרתו צלולה, לא נצפו הפרעות בתפיסה, ריכוז או זיכרון, האפקט תואם ואין סימנים פסיכוטיים - כל זאת במהלך בדיקה שארכה שעה ורבע. הועדה ציינה עוד כי עיינה שוב במסמכים שקיימים בתיק לרבות דו"ח פסיכודיאגנוסטי שנערך בשפה הערבית שהעלה כי בעת הבדיקה המערער לא שיתף פעולה, נצפתה הגזמה בהצגת התלונות ופערים לא הגיוניים בתשובותיו תוך תפקוד מגמתי. עוד ציינה הועדה כי המערער אינו נמצא בטיפול נפשי ונוטל תרופות ללא מרשם נגד כאבי ראש. לאור כל האמור דחתה הועדה את הערר וקבעה נכות, כאמור, רק בגין צניחת העפעף. 10. אני מקבלת את עמדת המשיב, כי הועדה עיינה במסמכים שנזכרו בפסק-הדין של בית הדין הארצי למעט דו"ח מבית הספר ודו"ח עובדת סוציאלית, שכן כפי שהועדה ציינה בפרוטוקול - מסמכים שכאלה לא הוצגו בפניה. אני מקבלת את עמדתו כי בהעדר מסמכים כגון אלה - אין מקום לזקוף את היעדר ההתייחסות אליהם לחובת הועדה. הועדה אינה יכולה לדון אלא במסמכים שבפניה, וכך עשתה. 11. בפסק-הדין מיום 5.6.2012 התווסף חיוב נוסף והוא החיוב לשקול ביצוע בדיקות נוספות "נוכח אי שיתוף הפעולה של המערער ואביו כעולה מדברי הוועדה". עיון בפרוטוקול הועדה מושא הערעור כאן מעלה כי ב"כ המערער הסביר לועדה כי בדיון הקודם המערער לא דיבר מאחר ולא הבין את השאלות ולכן ישמש כמתרגם. הועדה ציינה כי "בפעם הקודמת נוכח אביו והוא תרגם". לאחר מכן מפרטת הועדה בהחלטתה את השאלות שהפנתה למערער באמצעות ב"כ ואת תשובותיו של המערער וכן את ממצאיה בעקבות השיחה עמו. יש בפירוט הממצאים של הועדה בתחום הנפשי כדי להצביע על קיומה של אותה בדיקה נוספת, אותה חויבה הועדה לבצע בהתאם להוראות פסק-הדין לאור זאת שבדיון קודם לא היה כל שיתוף פעולה. לפיכך - יש לראות בקיום הבדיקה הנפשית במהלך הדיון מיום 9.7.2012 משום מילוי חובתה של הועדה לשקול ביצוע בדיקות נוספות - כל זאת בהתאם להוראות פסק-הדין מיום 5.6.2012. 12. יחד עם זאת, עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי אין בו התייחסות מפורשת לעניין בדיקת האקטיגרף, אך שבדיקה זו מוזכרת בהוראות ההחלטה של כב' השופטת רוזנפלד מיום 29.1.2009, שאומצה בפסק-הדין מיום 17.12.2009, ולכן היה על הועדה להתייחס למסמך זה. העדר התייחסות למסמך זה מהווה טעות משפטית המצדיקה התערבותו של בית הדין והחזרת עניינו לדיון בפני ועדה רפואית לעררים. 13. משעניינו של המערער חוזר לועדה הרפואית לאחר שני פסקי-דין - יש מקום לכנס בעניינו ועדה בהרכב חדש. בניגוד לעמדת ב"כ המערער, לא מצאתי כי יש לחייב את הועדה שתתכנס לעיין ולהתייחס לפסקי דין קודמים שניתנו - שכן פסקי-הדין הקודמים הצביעו על פגמים בהחלטות של ועדות קודמות. כמו כן לאור השאלות שהתעוררו בדבר אמינות המערער, אין מקום שיעמדו בפני הועדה בהרכבה החדש הפרוטוקולים של ועדות קודמות לעררים. 14. לאור האמור - עניינו של המערער יוחזר לדיון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב חדש, שתדון בערר. בפני הועדה שתתכנס לא יעמדו פרוטוקולים קודמים של ועדות רפואיות לעררים, וכן לא פסקי הדין שניתנו בעניינו של המערער. 15. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪ תוך 30 יום מהיום. 16. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער על פסק הדין. נכות