סעיף 27 לחוק החוזים - תנאי מתלה

סעיף 27 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים) קובע: "(א) חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מתלה) או שיחדל בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מפסיק). (ב) חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה. (ג) חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני שנתקיים התנאי". חוזה על-תנאי הוא חוזה בעל נפקות משפטית, אלא שההתחייבויות המעשיות על-פיו טרם נכנסו לכלל פעולה (ג' שלו דיני חוזים, בעמ' 333). סעיף 27(ב) לחוק החוזים מעמיד חזקה בדבר רצון הצדדים לחוזה, ולפיה חוזה הטעון הסכמת אדם שלישי חזקה שקבלת ההסכמה הינה תנאי מתלה. אכן: "דומה כי לשון הסעיף ברורה וחד משמעית, הוא קובע שאפילו לא נאמר דבר בחוזה עצמו, הרי עצם העובדה שקיום החוזה טעון הסכמת צד ג הופכת אותו אוטומטית לחוזה מותלה..." (ע"א 767/77 בן חיים נ' כהן, בעמ' 569). מדובר בחזקה בדבר רצון הצדדים שניתן להפריכה, והנטל על הטוען לעשות כן (ע"א 2836/90 הנ"ל). הצורך בהסכמת הצד השלישי לחוזה אינו צריך להיאמר מפורשות בלשון ההתחייבות החוזית. די שהוא משתמע מכללא מנסיבות העניין ומרקע העניין. בענייננו יש לראות בהתחייבות אליהו ובהסכם העברת בית המגורים בין האם לחזקיהו כהתחייבויות חוזיות על-תנאי במובן סעיף 27(ב) לחוק החוזים. התחייבויות אלה טומנות בחובן תנאים מכללא בדבר הצורך באישור המוסדות המיישבים להעברת הזכויות בבית המגורים מהאם לחזקיהו בהתאם לאמור בהסכם המשולש. תנאים אלה לא נתקיימו. אמת הדבר, כי הן התחייבות אליהו והן הסכם העברת בית המגורים אינם מציינים במפורש כי הם תלויים בהתקיים תנאי מתלה בדבר אישור המוסדות המיישבים בהתאם להסכם המשולש. אולם בנסיבות העניין יש לייחס להם, מכללא, כוונה כזו. השאלה אם הוראה חוזית מסוימת כוללת תנאי היא שאלה של פירוש כוונת הצדדים, כפי שהיא משתמעת מן החוזה, ואם אינה משתמעת ממנו - כפי שעולה מתוך הנסיבות (סעיף 25(א) לחוק החוזים). התניית תוקף חוזה בתנאי חיצוני יכולה להיעשות במפורש או מכללא. התנאי יכול להיות מאוזכר במפורש בחוזה, אך יכול גם להיות מוסק מתוכנו ומנסיבותיו (שלו בספרה הנ"ל, בעמ' 333; ע"א 189/86 לוי נ' פייגנבלט, בעמ' 211-210). כאשר צדדים לחוזה מודעים לעובדה כי לצורך היות החוזה בר-ביצוע ואכיף נדרשת הסכמת צד שלישי, יש לייחס להם, דרך כלל, את הכוונה להתנות את מערכת חיוביהם ההדדיים בקבלת הסכמה כזו. בנסיבות מעין אלה קמה חזקה בדבר היות התנאי תנאי מתלה. תניות בחוזהחוזהתנאי מתלהחוק החוזים