בקשה לבטל פסק דין בהיעדר הגנה בשל טעות משרדית

בקשה לבטל את פסק הדין שניתן כנגדה בהיעדר הגנה ביום 01.11.2012. לטענת ב"כ המבקשת, כתב ההגנה הוכן במועד, אך בשל טעות משרדית, לא הוגש במזכירות בית הדין. המבקשת סומכת בקשתה על הלכות שהשתרשו במקומותינו בנוגע לביטול פסקי דין שניתנו במעמד צד אחד ומדגישה, כי הקו המנחה את בית הדין הנו בירור התובענה לגופה ומתן אפשרות לצדדים שיהיה להם יומם, חרף מחדלים. עוד טוענת המבקשת, כי סיכויי הגנתה טובים, וכדוגמה לכך מציינת כי המשיב חתם על שטר הודאה וסילוק, לפיו קיבל את כל המגיע לו. בקשתה של המבקשת נתמכה בתצהירה של עו"ד יפית משה, אשר עבדה בזמנים הרלוונטיים במשרדו של ב"כ המבקשת (סעיף 2 לתצהיר). המשיב התנגד לבקשת הביטול וטען כי הבקשה אינה נתמכת בתצהיר מטעם נציג המבקשת וכי תצהירה של עוה"ד משה, אינו יכול להוות תחליף לכך. עוד טען המשיב כי נסיונותיו לסיים את התיק בפשרה מחוץ לכותלי בית הדין לא צלחו בשל סירובה של המבקשת וכי היא "עשקה את התובע לאורך כל הדרך ואין שום סיכוי בהצלחת הגנתה" (סעיף 9 לתגובה). ביום 30.07.13 התקיים בפניי דיון בנוכחות המשיב ובא כוחו. מטעם המבקשת התייצב בא כוחה בלבד, אשר הסביר, כי החלטת בית הדין להקדים את שעת הדיון, הגיעה אליו רק בבוקרו של הדיון, ולא היה סיפק בידו להודיע על כך לנציג הנתבעת, עמו קבע להיפגש בבית הדין בשעה המקורית שנקבעה לדיון. במהלך הדיון, שבו הצדדים על עיקרי טענותיהם. התשתית המשפטית בפסק דין שניתן לפני בע"א 10152/07 מרסל פדידה נ' רפאל ליאור בשם המנוח רפאל שמואלי ז"ל, שב בית המשפט העליון, מפי כב' השופט יורם דנציגר, וחזר על ההלכה הנוהגת לעניין ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה: "לפי ההלכה, על בית המשפט שדן בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה לשקול את סיבת מחדלו של המבקש להגיש כתב הגנה במועד ואת סיכויי ההצלחה של הגנת המבקש אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן, כאשר יש להעניק לסיכויי ההצלחה משקל רב יותר [ראו: ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 398-397 (1954); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ ( 6.4.2008) בפסקה 9 [...]; גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 374-373] [.....] בית המשפט לא ייעתר כדבר שבשגרה לבקשת ביטול פסק דין וככל שהמבקש סבור כי בקשתו נדחתה עקב מחדל של בא כוחו, תרופתו הינה לתבוע ממנו פיצויים [ראו: בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל, פ"ד כו(1) 772, 774 (1972)]". הנה כי כן, שומה על בית הדין לבחון הן את הסיבות למחדל והן את סיכויי ההצלחה של ההגנה, כשהכלל הוא שיש להעניק לסיכויי ההצלחה של ההגנה משקל רב יותר. יצוין כי השיקולים העומדים ביסוד ההחלטה לבטל פסק דין מתחלקים לשני סוגים: ביטול מחובת הצדק - כאשר המבקש את ביטול פסק הדין הוכיח כי התקיים פגם בהליך בגינו היה על בית המשפט להימנע ממתן פסק דין. פגם זה בהליך מהווה עילה לביטול פסק הדין ובית המשפט אינו רשאי להתייחס במקרה זה למשקל טענות הצדדים ולסיכויי ההצלחה בתיק. ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט - במקרים בהם לא היה פגם בהליך, תלוי המבקש לבטל את פסק הדין בחסדיו של בית המשפט, בית המשפט ישקול את הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא הופיע לדיון ואת סיכויי ההצלחה שלו בתיק. במקרה שלפנינו, המבקשת מודה כי מדובר בטעות משרדית ומכאן שעל בית הדין להפעיל את שיקול דעתו, ובכלל זה להתייחס לסיבת המחדל ולסיכויי ההגנה. באשר ל"טעות משרדית", כבר נפסק ע"י הנשיא (כתוארו אז) סטיב אדלר כי התובע אינו צריך לשלם את מחיר הטעות המשרדית [ראה: בש (ארצי) 145/99 משה מרציאנו נ' דניאל מזרחי (14.10.99)]: "עיקר טענתו של ב"כ המבקש הוא, כי עקב טעות משרדית מצערת, שמקורה בהתנהגות רשלנית של מנהלת משרדו ולא ביחס של זלזול מכוון כלפי בית הדין, לא הופיע ב"כ מטעם המבקש למועד הדיון ועקב העדרו נדחה הערעור.... מערכת היחסים בין עורך-דין לבין שולחו אינה מעניינו של בית הדין ואין בתקלה שארעה במקרה דנן כדי להצדיק את ביטול פסק-הדין שניתן על-ידי בית דין זה". הנה כי כן, טענה לרשלנות משרדית, אין בה, ככלל, כדי להצדיק ביטול פסק דין. ואולם, באשר לסיכויי ההגנה, הרי שעיון בכתב ההגנה מעלה, כי קיימות לנתבעת טענות הגנה מסוימות, לרבות טענה כי התובע חתם על כתב ויתור וסילוק, שלא ניתן להגדירן כקלושות, אלא ככאלה, שלכל הפחות מצריכות בדיקה. בנסיבות אלה, הכף נוטה לצד ביטול פסק-הדין, כמובן תוך השתת הוצאות מתאימות על הנתבעת (ראו והשוו: ברע (ארצי) 27507-08-10‏‏ המתכת מ. פלזנשטין בע"מ נ' סיגנביץ' מיכאל (27.12.10)). סיכומו של דבר - אנו מורים על ביטולו של פסק הדין מיום 01.11.12. המבקשת תישא בהוצאותיו של המשיב בסך כולל של 5,000 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית עד למועד התשלום בפועל. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי - הדדי עד ליום 01.09.13. כל צד יצרף לתצהירו את העתקי כל המסמכים הרלבנטיים המצויים ברשותו. גילוי המסמכים הדדי יעשה בתצהירים ערוכים כדין. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 01.11.13 והנתבעת עד ליום 01.01.14. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991, ללא אזהרה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תיחשב כמי שאין בדעתה להגיש ראיות. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו תמצית העדות וכן הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. התיק ייקבע לשמיעת הוכחות בפני חברתי, כב' השופטת חנה טרכטינגוט ליום 04.05.14 בשעה 09:00 עד השעה 11:00. משך זמן חקירת עדי התובע - 1 שעה והנתבעת - 1 שעה. הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת הראיות, ככל שיתיר הזמן ובהתאם לשיקול דעת המותב. טעות משרדיתפסק דין בהעדר הגנה